วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
ก. ชีวิตและสังคม
ข. สังคมและชุมชน
ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง. เศรษฐกิจและชุมชน
ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม
3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
ก. กำหนดเนื้อหาสาระ
ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
ก. การประกอบอาชีพ
ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
ค. การพัฒนาสมอง
ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ความพร้อมของผู้เรียน
ง. สภาพของท้องถิ่น
ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
6. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
ข. งบประมาณของรัฐ
ค. เศรษฐกิจของประเทศ
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
7. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. รัฐ
ข. ท้องถิ่น
ค. สถานศึกษา
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ก. รัฐ
8. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
9. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา
ข. กู๊ด
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่
ง. ธำรง บัวศรี
ตอบข้อ ก. ทาบา
10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษากำหนดไว้ ?
ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน
ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตอบข้อ ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ล้อ
ข. พวงมาลัย
ค. ตัวเครื่อง
ง. ไฟรถ
ตอบข้อ ข. พวงมาลัย
12. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ความมุ่งหมาย
ข. เนื้อหา
ค. กระบวนการเรียนการสอน
ง. การประเมินผล
ตอบข้อ ก. ความมุ่งหมาย

13. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก. แบบสัมพันธ์วิชา
ข. แบบเนื้อหาวิชา
ค. แบบหมวดวิชา
ง. แบบบูรณาการ
ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา
14. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?
ก. สารัตถนิยม
ข. นิรันตรนิยม
ค. พิพัฒนาการ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
15. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?
ก. หลักสูตรกิจกรรม
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.
ขอบคุณข้อมูลจาก testthai1

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ถุงเท้า : รองเท้า ? : ?
ก. เข็มขัด : กระเป๋า.
ข. ช้อนส้อม : ตะเกียบ.
ค. แว่นตา : นาฬิกา.
ง. ตุ้มหู : แหวน
2. ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
ก. โรงอาหาร : ห้องเรียน .
ข. ห้องอาหาร : โรงแรม.
ค. ห้องครัว : แม่บ้าน.
ง. โภชนาการ : การพักผ่อน
3. เดียวดาย : โทน
ก. เงียบเหงา : คู่.
ข. สหาย : สงบ.
ค. ลำพัง : หนึ่ง.
ง. ว้าเหว่ : คนเดียว
4. อิฐ : วุ่นวาย
ก. บูรพา : สงบ.
ข. อุดร : โกลาหล.
ค. จลาจล : พายับ.
ง. เงียบเหงา : อีสาน
5. อังกฤษ : บราซิล
ก. ฝรั่งเศส : อินเดีย.
ข. ไทย : ชิลี.
ค. ฮ่องกง : อาร์เจนตินา.
ง. ออสเตรเลีย : คูเวต
6. ห้า : อาหาร ? : ?
ก. หก : เวลา.
ข. เจ็ด : ชาวนา.
ค. แปด : จรรยา .
ง. สี่ : อาทร
7. ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ?
ก. ทักษะ : พลาดพลั้ง.
ข. การฝึกฝน : การประหยัด.
ค. ความสูญเสีย : ความสะเพร่า.
ง. ความสำเร็จ : ชัยชนะ
8. สัดส่วน : ร้อยละ ? : ?
ก. หน่วยกิต : จำนวน.
ข. ส่วนประกอบ : เปอร์เซ็นต์.
ค. โคลง : กลอน.
ง. มาตรา : สถิติ
9. ดอกไม้ : แจกัน ? : ?
ก. สตรีงาม : บุรุษ.
ข. เกสร : ผีเสื้อ.
ค. ขวดน้ำ : แก้วน้ำ.
ง. เทียนไข : เชิงเทียน
10. โรงแรม : นักท่องเที่ยว ? : ?
ก. พระ : วัด.
ข. โรงเรียน : ครู.
ค. ค่ายพักแรม : ลูกเสือ.
ง. สระว่ายน้ำ : นักว่ายน้ำ
11. ขลุ่ย : แคน ? : ?
ก. ขิม : จะเข้.
ข. ปี่ : กลอง.
ค. ระนาด : โปงลาง.
ง. อังกะลุง : ฆ้องวง
12. เขื่อน : น้ำ ? : ?
ก. คลอง : ฝาย.
ข. ประตู : บ้าน.
ค. โทรศัพท์ : คลื่นเสียง.
ง. สวิทช์ : ไฟฟ้า
13. ศาล : ความยุติธรรม ? : ?
ก. ทนายความ : ลูกความ.
ข. อัยการ : โจทก์.
ค. วุฒิสภา : ส.ส..
ง. รัฐสภา : กฎหมาย
14. เถาะ : ระกา ? : ?
ก. กระต่าย : แมว.
ข. เมษายน : ตุลาคม.
ค. ไก่ : กระต่าย.
ง. มีนาคม : ธันวาคม
15. ไข่ขาว : ไข่แดง ? : ?
ก. กรอบรูป : ภาพถ่าย.
ข. มะม่วง : เมล็ด.
ค. แก้วน้ำ : สุรา.
ง. บ้าน : ห้องนอน
16. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
ก. แคนาดา : นกอินทรีย์.
ข. สิงคโปร์ : ปลาโลมา.
ค. ออสเตรเลีย : จิงโจ้.
ง. ญี่ปุ่น : สิงโต
17. แห : ปลา ? : ?
ก. เพนียด : ช้าง.
ข. สวิง : กุ้ง.
ค. โพงพาง : นก.
ง. ลอบ : กระต่าย
18. ไฟฉาย : ลูกเสือ ? : ?
ก. ตะเกียง : ทหาร .
ข. ประภาคาร : เรือเดินทะเล .
ค. เรดาร์ : เครื่องบิน .
ง. ไต้ : ชาวเขา
19. โลก : พระจันทร์ ? : ?
ก. นาย : บ่าว.
ข. ดาวเสาร์ : ดาวพฤหัสบดี.
ค. ไพร่ : ทาส.
ง. ดาวศุกร์ : ดาวพุธ
20. พระสงฆ์ : ชี ? : ?
ก. บัว : กุหลาบ.
ข. เบญจมาศ : มะลิ.
ค. น้า : อา.
ง. พี่ : น้อง
21. เล็บ : ปอด
ก. มือ : เท้า.
ข. กระดูก : กระเพาะอาหาร.
ค. เส้นผม : หัวใจ.
ง. จมูก : ปาก
22. เครื่องบิน : นก ? : ?
ก. เรือดำน้ำ : ปลา.
ข. เรือใบ : ว่าว.
ค. บอลลูน : ลูกโป่ง.
ง. จรวด : เครื่องร่อน
23. ภูเขา : ถนน ? : ?
ก. ท้องฟ้า : เมฆ.
ข. สะพาน : แม่น้ำ.
ค. ทะเล : หาดทราย.
ง. เพดาน : สนามฟุตบอล
24. ทางม้าลาย : สะพานลอย ? : ?
ก. ถนน : ทางด่วน.
ข. ทางเท้า : สี่แยก.
ค. อุโมงค์ : ซอย.
ง. ที่จอดรถ : อาคาร
25. พระธรรม : อักษรกลาง ? : ?
ก. สมาธิ : โกรธ.
ข. กาย : วาจา.
ค. โลภ : หลง.
ง. พระพุทธ : อักษรต่ำ
26. มอเตอร์ไซด์ : รถยนต์ ? : ?
ก. คน : ควาย.
ข. จักรยาน : สามล้อ.
ค. เป็ด : ไก่.
ง. รถเข็น : รถบรรทุก
27. ตะเกียบ : แขน ? : ?
ก. ปากกา: นิ้ว.
ข. ตา : จมูก.
ค. หู : ตา.
ง. ช้อน : มือ
28. ตำรวจ : ผู้ร้าย ? : ?
ก. ครู : นักเรียน.
ข. โรงสีข้าว : ชาวนา.
ค. โรงพยาบาล : แพทย์.
ง. รัฐสภา : กฎหมาย
29. กระดานดำ : ชอล์ก ? : ?
ก. ปากกาเคมี : ไวท์บอร์ด.
ข. กระดาษ : ดินสอ.
ค. ดิสเก็ต : โปรแกรมเมอร์.
ง. บทกลอน : กวี
30. กวาง : ควาย ? : ?
ก. สิงโต : แมว.
ข. สุนัข : เสือ.
ค. แรด : หมี.
ง. ไก่ : เป็ด
31. 12 นาฬิกา : 18 นาฬิกา ? : ?
ก. กรกฎาคม : ธันวาคม.
ข. เดือน : ปี.
ค. ปีเถาะ : ปีระกา.
ง. วันเสาร์ : วันอาทิตย์
32. รัฐศาสตร์ : อักษรศาสตร์ ? : ?
ก. ครุศาสตร์ : วิศวกรรมศาสตร์.
ข. แพทย์ศาสตร์ : เภสัชศาสตร์.
ค. วิทยาศาสตร์ : นิติศาสตร์.
ง. สถาปัตยกรรมศาสตร์ : วารสารศาสตร์
33. หมอ : เชื้อโรค ? : ?
ก. นักจิตวิทยา : คนไข้.
ข. ครู : นักเรียน.
ค. ทนายความ : กฎหมาย.
ง. ตำรวจ : มิจฉาชีพ
34. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด ? : ?
ก. ดวงอาทิตย์ : นาฬิกา.
ข. ถุงพลาสติก : ใบตอง.
ค. ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยเคมี.
ง. ฝ้าย : ด้าย
35. ประทุน : เรือแจว ? : ?
ก. หลังคา : เสา.
ข. ใบไม้ : ต้นไม้ .
ค. ร่ม : คน .
ง. โบสถ์ : พระภิกษุ
36. วันทา : หก
ก. ห้า : กางเขน.
ข. แปด : สงบ.
ค. สาม : สนิท.
ง. เจ็ด : นาฬิกา
37. บาท : เยน ? : ?
ก. ดอลล่าร์ : มาร์ค.
ข. ปอนด์ : ฟรังส์.
ค. เชน : เพนนี.
ง. ลีร์ : หยวน
38. สะพาน : ภูเขา
ก. แม่น้ำ : ทุ่งนา.
ข. เกาะ : ท้องฟ้า.
ค. มนุษย์ : ธรรมชาติ.
ง. ต้นประดู่ : ทะเล
39. ขวดนม : ผ้าอ้อม ? : ?
ก. มุ้ง : เสื้อเชิ้ต.
ข. นาฬิกา : ยางลบ.
ค. กรรไกร : ผ้าถุง.
ง. สำลี : เปล
40. ช่างไม้ : ค้อน ? : ?
ก. นักแต่งเพลง : นักร้อง.
ข. ปากกา : นักประพันธ์.
ค. พยาบาล : หมอ.
ง. จิตรกร : พู่กัน
41. ยักษ์ : อวน
ก. ภิกษุ : ปลา.
ข. แห : ฤาษี.
ค. เหาะ : ลาภ.
ง. ถ้ำ : ทะเล
42. มั่นคง : ถาวร ? : ?
ก. เข้มแข็ง : อดทน.
ข. รุกราน : คุมคาม.
ค. แทรกแซง : ขัดข้อง.
ง. เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง
43. กรัม : นิ้ว
ก. น้ำหนัก : ความยาว.
ข. เมตร : ปอนด์.
ค. วา : ฟุต.
ง. เซนติเมตร : ลิตร
44. นมสด : กระสอบ ? : ?
ก. เนย : นม.
ข. แก้วน้ำ : กระป๋อง.
ค. ขี้ผึ้ง : สมุด.
ง. ไขมัน : กระดาษ
45. ถกเถียง : โต้วาที ? : ?
ก. ปรัชญา : จิตวิทยา.
ข. ท้าทาย : คู่ต่อสู้.
ค. ความรุนแรง : สันติภาพ.
ง. การต่อสู้ : การแข่งขัน
46. เรือยนต์ : พังงา ? : ?
ก. ม้า : บังเหียน.
ข. เกวียน : วัว.
ค. รถยนต์ : พวงมาลัย.
ง. เรือใบ : หางเสือ
47. มะระ : ลำไย
ก. ลิ้นจี่ : ส้ม.
ข. ลูกพลับ : บอระเพ็ด.
ค. มังคุด : มะยม .
ง. มะดัน : มะขวิด
48. แกรนิต : หิน ? : ?
ก. ปลาดุก : น้ำจืด.
ข. แคลเซียม : ธาตุ.
ค. เรือ : ทะเล.
ง. ผงชูรส : เกลือแร่
49. เกวียน : กรรไกร ? : ?
ก. เลื่อย : สิ่ว.
ข. เข็ม : ผ้า.
ค. หนังสือ : เทียนไข.
ง. โค : คน
50. อำเภอ : หมู่บ้าน ? : ?
ก. จังหวัด : ตำบล.
ข. ปลัดอำเภอ : ผู้ใหญ่บ้าน.
ค. เมือง : เทศบาล.
ง. นายอำเภอ : กำนัน

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบ, ข้อสอบบรรจุ, บรรจุครู, ครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบบรรจุ,สอบครูผู้ช่วย,ภาษาไทย,อุปมา,อุปมัย

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู

เฉลยแบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล.
ง. สภาวิชาชีพ
2. ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร
ก. เป็นองค์กรมหาชน.
ข. เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง.
ค. เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง.
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้
ก. การใช้ความรู้.
ข. การสร้างความรู้.
ค. การรวบรวมความรู้.
ง. ถูกทุกข้อ
4. ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไร
ก. เป็นที่ราชพัสดุ.
ข. เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา.
ค. เป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะดำเนินการได้เอง.
ง. ถูกทุกข้อ
5. แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด.
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
6. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา.
ข. กรุณา.
ค. มุฑิตา.
ง. อุเบกขา
7. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา.
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
8. ใครเป็นผู้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา.
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา.
ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา.
ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา
9. ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ก. เสนอการจัดโครงสร้างองค์กร.
ข. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.
ค. เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรับรองการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี.
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
11. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา.
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
12. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี.
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า.
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
13. กรณีที่ไม่ได้นำหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายในเวลาเท่าใด
ก. พรบ. ครู 2488 / 2 ปี.
ข. พรบ. ระเบียบข้าราชการครู / 3 ปี.
ค. พรบ. ครู พ.ศ. 2488 / 3ปี.
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
14. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
ก. สอนเก่ง.
ข. มีความรับผิดชอบสูง.
ค. รักนักเรียน.
ง. ชอบช่วยเหลือ
15. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ข. ผู้สอนหมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ.
ค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
16. ผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือผู้ใด
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17. กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ
ก. หัวเราะ.
ข. ยิ้ม.
ค. สบตา.
ง. ยักคิ้ว
18. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก. แบบสัมพันธ์วิชา.
ข. แบบเนื้อหาวิชา.
ค. แบบหมวดวิชา.
ง. แบบบูรณาการ
19. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ.
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
20. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ง. ถูกทุกข้อ
21. การประเมินภายนอกครั้งแรกให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับตั้งแต่วันที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ
ก. 3 ปี.
ข. 4 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 6 ปี
22. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตามพรบ.นี้ คือข้อใด
ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ.
ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน.
ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
23. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน.
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน.
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
24. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม.
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้.
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ.
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
25. หนังสือราชการ คือ
ก. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ.
ข. หนังสือภายนอก.
ค. หนังสือภายใน.
ง. หนังสือประทับตรา
26. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้.
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การศึกษานอกระบบ.
ง. การศึกษาในระบบ
27. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. โรงเรียน.
ข. นักเรียน.
ค. ผู้ร่วมงาน.
ง. ชุมชน
28. การให้มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ใช้ สำหรับข้อใด
ก. ผู้บริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา.
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
29. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงข้อใด
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ.
ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงาน.
ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
30. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาไม่ถูกต้องตามข้อใด
ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรมหาชน.
ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ.
ค. องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม.
ง. ถูกทุกข้อ
31. ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
32. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้.
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท.
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย.
ง. ถูกทุกข้อ
34. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา.
ง. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
35. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ.
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ.
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
36. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน
ก. นักเรียน.
ข. ครูวิชาการ.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ครูผู้สอน
37. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
ข. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล.
ค. สภาวิชาชีพ.
ง. องค์กรอิสระ
38. องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่องค์กร
ก. 1 องค์กร.
ข. 2 องค์กร.
ค. 3 องค์กร.
ง. 4 องค์กร
39. ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป.
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม.
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป.
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
40. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา.
ข. กู๊ด.
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่.
ง. ธำรง บัวศรี
41. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43.
ข. มาตรา 81.
ค. มาตรา 289.
ง. มาตรา 336
42. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสมด้านอื่น.
ข. จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น.
ค. ปริมาณสถานศึกษาและจำนวนประชากร.
ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
43. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.
ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545.
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ข้อ ก และ ข
44. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่.
ข. งบประมาณของรัฐ.
ค. เศรษฐกิจของประเทศ.
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
45. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. จัดการศึกษา.
ข. บำรุงศาสนา.
ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
46. หน้าที่ของครู คืออะไร
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน.
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย.
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน.
ง. พัฒนาโรงเรียน

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)

เฉลยแบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….
ก. ทำเป็นระเบียบ.
ข. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
ค. ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
ง. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง
2. ข้อความใดต่อไปนี้ ผิด
ก. ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด.
ข. จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล.
ค. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ.
ง. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย
3. ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
ก. "สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม".
ข. "สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*".
ค. "สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง".
ง. "กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน"
4. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ
ก. คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ.
ข. คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ.
ค. แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ.
ง. คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ
5. ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง
ก. Democracy.
ข. Delegating.
ค. Developing.
ง. Directing
6. ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
ก. ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ.
ข. ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ.
ค. ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน.
ง. ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวน
ก. 10 คน ถึง 14 คน.
ข. 5 ถึง 7 คน.
ค. 12 ถึง 16 คน.
ง. 13 ถึง 17 คน
8. กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ. ศ. ……….
ก. 2624.
ข. 2625.
ค. 2626.
ง. 2527
9. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
ก. 2534.
ข. 2535.
ค. 2536.
ง. 2545
10. MBO คือการบริหารงานโดย
ก. ยึดตัวบุคคล.
ข. ยึดวิธีการ.
ค. ยึดวัตถุประสงค์.
ง. ยึดผลงาน
11. ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า
ก. ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ.
ข. ทฤษฎี X.
ค. ทฤษฎี Y.
ง. ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
12. ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……
ก. ปฏิบัติราชการแทน .
ข. ทำการแทน.
ค. รักษาการในตำแหน่ง.
ง. รักษาราชการแทน
13. สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ก. การจัดการ.
ข. การติดต่อสื่อสาร.
ค. การสั่งการ.
ง. การส่งข้อมูลย้อนกลับ
14. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้
ก. "จังหวัด ,อำเภอ".
ข. "จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ".
ค. "จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน".
ง. "จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน"
15. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง.
ข. จังหวัด.
ค. อำเภอ.
ง. เทศบาลตำบล
16. สูตร E= (ผลงาน – ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ก. E หมายถึง พลังงาน.
ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ.
ค. E หมายถึง ประสิทธิผล.
ง. E หมายถึง ความประหยัด
17. ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ.
ข. กรุงเทพมหานคร.
ค. เมืองพัทยา.
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
18. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง.
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง.
ค. ขอแสดงความนับถือ.
ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง
19. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..
ก. ปฏิบัติราชการแทน.
ข. ทำการแทน.
ค. รักษาการในตำแหน่ง.
ง. รักษาราชการแทน
20. ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 คือ
ก. ประธานรัฐสภา.
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร.
ค. ประธานวุฒิสภา.
ง. ประธานองค์มนตรี
21. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..
ก. ข้าราชการทหาร .
ข. ข้าราชการการเมือง.
ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.
ง. ข้าราชการกลาโหม
22. ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า
ก. นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง.
ข. นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง.
ค. นมัสการด้วยความเคารพ.
ง. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
23. อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)
ก. หลักความสามารถ.
ข. หลักความเสมอภาคในโอกาส.
ค. หลักความมั่นคงในอาชีพ.
ง. หลักความขยันซื่อสัตย์
24. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ก. 1 ปี.
ข. 2 ปี.
ค. 3 ปี .
ง. 5 ปี
25. เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ
ก. ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง.
ข. ปลัดจังหวัด.
ค. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.
ง. จ่าจังหวัด
26. ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ก. อัตนิยม.
ข. เสรีนิยม.
ค. ประชาธิปไตย.
ง. อนุรักษ์นิยม
27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม.
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น.
ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
28. ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ก. ร่วมมือประสานกันทำงาน.
ข. ขัดแย้งโทษกันและกัน.
ค. ต่างคนต่างทำงาน.
ง. มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง
29. หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป.
ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา.
ค. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป.
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
30. ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้
ก. ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น.
ข. สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ.
ค. สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ.
ง. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
ก. ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ.
ข. หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ.
ค. ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น.
ง. ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
2. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
ก. หันกลับไปหนแนวเดิม.
ข. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด.
ค. อนาคตไม่แจ่มใส่.
ง. ไม่มีความก้าวหน้า
3. การเขียนหนังสือถึงพระสังฆ์ใช้คำขึ้นด้นอย่างไร
ก. ทูล.
ข. กราบทูล.
ค. ของประทานกราบทูล.
ง. นมัสการ
4. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. น่านับถือ.
ข. น่ารัก.
ค. น่าชม.
ง. น่ากิน
5. ให้เลือกคำที่สะกดผิด
ก. เหรียญกระษาปณ์.
ข. เกษรดอกไม้.
ค. เกษียณอายุ.
ง. เกษียรสมุทร
6. ข้อใดเป็นคำแผลง
ก. ไพจิตร.
ข. สวาท.
ค. ไอศูรย์.
ง. สังข์
7. พระมหาสมที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ
ก. มรณะ.
ข. ถึงแก่มรณภาพ.
ค. ถึงแก่มรณกรรม.
ง. มรณภาพ
8. ไตรยางศ์คืออะไร
ก. พยัญชนะต้น.
ข. อักษรสามหมู่.
ค. พยัญชนะกลาง.
ง. พยัญชนะสามตัว
9. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี คำว่า ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ตลอดกาล.
ข. ตลอดปี.
ค. ตลอดเวลา.
ง. ตลอดไป
10. คำใดเขียนผิด
ก. จระเข้.
ข. จาระไน.
ค. จตุรงค์.
ง. เจียรนัย
11. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
ก. กระต่ายหมายจันทร์.
ข. หน้าเนื้อใจเสือ.
ค. ศึกเสือเหนือใต้.
ง. สมบูรณ์พูนสุข
12. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ก. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า.
ข. สาวไส้ให้กากิน.
ค. น้ำกลิ้งบนใบบอน .
ง. ทำนาบนหลังคน
13. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
ก. มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ.
ข. มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม.
ค. ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้.
ง. ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
14. คำครุ คืออะไร
ก. คำที่มีเสียงสูง.
ข. คำที่มีเสียงเบา.
ค. คำที่มีเสียงหนัก.
ง. คำที่มีเสียงต่ำ
15. คำว่า ''ย้อมแมวขาย'' มีความหมายอย่างไร
ก. ทำของเลวให้เป็นของดี.
ข. เอาแมวมาย้อมสีขาย.
ค. หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ.
ง. เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
16. ร้อยกรอง หมายถึงข้อใด
ก. กลอน.
ข. โคลง.
ค. ฉันทลักษณ์.
ง. คำประพันธ์
17. ถ้าเขียนหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ.
ข. ของประทานกราบทูล.
ค. กราบทูล.
ง. ทูล
18. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
ก. ตัว ขาบ.
ข. ตา ขาบ.
ค. ตะ เข็บ.
ง. ตัว เข็บ
19. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
ก. หนังสือสัญญา.
ข. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย.
ค. ประกันชีวิต.
ง. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
20. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
ก. ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย.
ข. ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา.
ค. เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา.
ง. ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
21. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
ก. ความต้องการ.
ข. แนวความคิดเห็น.
ค. ความพอใจ.
ง. การเห็นคุณค่า
22. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
ก. ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์.
ข. ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ.
ค. ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย.
ง.
23. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
ก. พระราชปุจฉา.
ข. พระราชปฎิสันถาร.
ค. พระบรมราชโองการ.
ง. พระราชดำรัส
24. '' คำถามข้อนี้กำกวม '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ยากมาก.
ข. ไม่ชัดแจ้ง.
ค. ง่ายที่สุด.
ง. ปานกลาง
25. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ.
ข. ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด.
ค. บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา.
ง. เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
26. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
ก. โลภมากลาภหาย.
ข. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
ค. เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
ง. เห็นช้างเท่าหมู
27. ราชาศัพท์คำว่า ''อู่'' คือข้อใด
ก. พระอู่.
ข. ธารพระกร.
ค. พระกุณฑล.
ง. เปล
28. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ฆ่าแล้วทิ้ง.
ข. ฆ่าอย่าวสมแค้น.
ค. ฆ่าอย่างทรมาน.
ง. ฆ่าไม่เลือก
29. คำใดไม่ถูกต้อง
ก. สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ.
ข. ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด.
ค. คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม.
ง. มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
30. ข้อใดเขียนผิด
ก. บันทึก.
ข. บันเทิง.
ค. บันดาร.
ง. บันได
31. เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ คำทึ่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
ก. วางใจ.
ข. คลายใจ.
ค. สบายใจ.
ง. พอใจ
32. ในข้อใดคำว่า '' ตก '' มีความหมายว่าได้
ก. เขาตกทุกข์.
ข. ช้างตกลูก.
ค. ฉันตกปลา.
ง. ฉันสอบไล่ตก
33. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บู-ชา.
ข. พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน.
ค. วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน.
ง. สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
34. '' สุกเอาเผากิน'' มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
ก. รับร้อน.
ข. รีบเร่ง.
ค. ร้อนรน.
ง. รวดเร็ว
35. คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
ก. บุคลากร.
ข. ศักดิ์สิทธิ์.
ค. อัฒจันทร์.
ง. ไอศกรีม
36. คำใดเขียนผิด
ก. สะบู่.
ข. สะบัด.
ค. สะดุด.
ง. สะอิ้ง
37. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้นวรรคตอน
ก. จุลภาค.
ข. อัฒภาค.
ค. ยติภังค์.
ง. มหัพภาค
38. '' โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว '' แสดงความรู้สึกของผู้กล่าวอย่างไร
ก. ดีใจ.
ข. ตื้นตันใจ.
ค. เสียใจ.
ง. ปลื้มใจ
39. ข้อใดแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ก. อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน.
ข. ทุกคนจะร่วมรับปนะทานอาหารเย็นพร้อมกัน.
ค. จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน.
ง. ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น
40. ข้อความนี้จูงใจให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร
ก. หดหู่ใจ.
ข. สมเพช.
ค. ความเห็นอกเห็นใจ.
ง. สงสาร
41. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
ก. ต่อ แก่.
ข. แก่ กับ.
ค. กับ ต่อ.
ง. กับ กับ
42. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
ก. หมกมุ่น.
ข. ครุ่นคิด.
ค. จดจ่อ.
ง. มุ่งมั่น
43. '' เลี่ยงบาลี '' หมายความว่าอย่างไร
ก. รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง.
ข. รู้วิธีการทำความผิดให้เป็นความชอบ.
ค. เลี่ยงการปฏิบัติตามแบบอย่าง.
ง. รู้วิธีการเลี่ยงกฏเกณฑ์ต่างๆ
44. ''รากดิน'' เป็นคำสุภาพใช้เรียกอะไร
ก. รากแก้ว.
ข. รากฝอย.
ค. มันเทศ.
ง. ไส้เดือน
45. ข้อใดที่เขียนถูก
ก. พู่กัน.
ข. พสดาร.
ค. พละศึกษา.
ง. พิศวาส
46. เขาดื้อมาก........ ถูกครูลงโทษบ่อยๆ ......... เขากลับเป็นเด็กอยู่ในโอวาทพ่อแม่......... คิดว่าเขาไม่สบาย
ก. จน ดังนั้น จึง.
ข. ทำให้ ครั้น ก็เลย.
ค. ทำให้ เมื่อ เลย .
ง. จน ครั้น เลย
47. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
ก. สบายตา.
ข. สบายใจ.
ค. สบายอารมณ์.
ง. สบายกาย
48. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
ก. เจ็บหนักอาการปางตาย.
ข. คางมีสีเหลือง.
ค. คามมีบาดแผล.
ง. บาดเจ็บเล็กน้อย
49. กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ............... ทำให้เราอดเป็นห่วงใน.......... ของบ้านเมืองไม่ได้
ก. อลหม่าน สถานการณ์.
ข. อลเวง สวัสดิภาพ.
ค. ชุลมุน สถานภาพ.
ง. สับสน เสถียรภาพ
50. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ก. เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู.
ข. เธออยู่ในชุดสีชมพู.
ค. เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู.
ง. เธอสวมชุดสีชมพู
51. ข้อใดเขียนผิด
ก. สัญประกาศ.
ข. ยติภังค์.
ค. อัศเจรีย์.
ง. นขลิขิต
52. ข้อใดอ่านผิด
ก. ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด.
ข. ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน.
ค. ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด.
ง. ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
53. ผู้เขียนเชื่อว่าพระพุทธสิหิงส์มีกี่องค์
ก. มากกว่าสี่องค์.
ข. ห้าองค์.
ค. สี่องค์.
ง. สี่องค์ นอกนั้นเป็นองค์ปลอม
54. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
ก. โบราณคดี.
ข. วรรณคดี.
ค. สารคดี.
ง. บันเทิงคดี
55. ''ความสุข'' ในความหมายทางธรรม คือข้อใด
ก. ไม่มีโรคภัย.
ข. ไม่อดยาก.
ค. มีทุกข์น้อย.
ง. ตรงข้ามกับความทุกข์
56. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
ก. ความไม่เป็นระเบียบ.
ข. ความยากจน.
ค. ความมักง่าย.
ง. ความสกปรก
57. ข้อความตอนนี้เป็นการเขียนทำนองใด
ก. ตำหนิความประพฤติขอพระและข้าราชการ.
ข. รายงานเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ.
ค. เสียดสีความประพฤติลอเลี้ยวของข้าราชการ.
ง. ยกย่องความมีปฏิภาณของข้าราชการ

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
ก. 14.
ข. 15.
ค. 16.
ง. 17
2. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
ก. 8.
ข. 9.
ค. 7.
ง. 6
3. 16 21 18 23 20 25 ...............
ก. 5.
ข. 8.
ค. 12.
ง. 16
4. 1 3 6 10 15 21 ...............
ก. 25.
ข. 26.
ค. 27.
ง. 28
5. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
ก. 23.
ข. 20.
ค. 17.
ง. 15
6. 2 8 4 6 8 4 ...............
ก. 5.
ข. 8.
ค. 12.
ง. 16
7. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
ก. 13.
ข. 14.
ค. 15.
ง. 16
8. 3 6 18 4 7 ...............
ก. 5.
ข. 12.
ค. 27.
ง. 28
9. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
ก. 41.
ข. 45.
ค. 49.
ง. 52
10. 1 5 9 13 17 21 25 ...............
ก. 27.
ข. 29.
ค. 31.
ง. 33
11. 3 10 17 24 31 38 ...............
ก. 43.
ข. 44.
ค. 45.
ง. 46
12. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
ก. 47.
ข. 49.
ค. 52.
ง. 57
13. 7 14 11 22 16 30 ...............
ก. 22.
ข. 16.
ค. 11.
ง. 3
14. 36 9 27 9 18 9 ...............
ก. 9.
ข. 6.
ค. 4.
ง. 1
15. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
ก. 5.
ข. 6.
ค. 7.
ง. 8
16. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
ก. 11.
ข. 12.
ค. 13.
ง. 14
17. 87 78 70 63 57 52 ...............
ก. 58.
ข. 48.
ค. 42.
ง. 38
18. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
ก. 16.
ข. 17.
ค. 18.
ง. 19
19. 25 21 17 13 9 5 ...............
ก. 1.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 4
20. 24 8 35 15 46 23 ...............
ก. 48.
ข. 51.
ค. 53.
ง. 57

http://www.thaitestonline.com

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบครูดอทคอม

1. เงินตามข้อใดที่ต้องนำฝากคลัง ก. เงินค่าขายแบบแลนก่อสร้างด้วยงบประมาณ ข. เงินค่าสมัครสอบบรรจุครู ค. เงินรายได้แผ่นดิน ง. เงินนอกงบประมาณเกินอำนาจเก็บ 2. เมื่อโรงเรียนได้รับรายได้แผ่นดินเมื่อโรงเรียนได้รับจะต้องดำเนินการอย่างไร ก. ลงบัญชีและนำส่ง ข. ออกใบเสร็จรับเงิน นำส่ง ค. ออกใบเสร็จรับเงินลงบัญชีและนำส่ง ง. ลงทะเบียนคุมแล้วนำส่ง 3. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของลูกจ้างประจำ ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน ค. ปลดออก ง. ไล่ออก 4. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงที่โรงเรียนสังกัด สพท.ใครเป็นผู้ลงนามสั่งจ้าง ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. เลขาธิการกพฐ. 5. ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานที่โรงเรียนของท่านมาแล้ว 2 ปี เขามีสิทธิลาคลอดโดยได้รับเงินเดื ระหว่างลาได้กี่วัน ก. 45 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. ไม่เกิน 90 วัน 6. เงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจำจ่ายได้ตามข้อใด ก. จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ข. จำนวน 5 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ค. จำนวน 7 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ง. จำนวน 10 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ 7. กรณีที่ตำแหน่งไม่ส่งมอบงานดำเนินการตามข้อใด ก. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ทำงานไปเลย ข. ผู้บังคับบัญชามอบแทน ค. ไม่ต้องมีการมอบงาน ง. แต่งตั้งข้าราชการสำรวจงานเพื่อส่งมอบแทน 8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการรักษาความปลอดภัย ก. บุคคล ข. การประชุม ค. เอกสาร ง. สถานที่ 9. ถ้าทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราช หรือเกียรติภูมิของประเทศได้คือ ก. ลับที่สุด ข. ลับมาก ค. ลับ ง. ปกปิด 10. เหตุผลที่ต้องมีระเบียบว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนาคือข้อใด ก. เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการรับเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ข. กระทรวงการคลังกำหนดให้มีระเบียบ ค. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผูบริจาคเงิน ทรัพย์สินให้กับทางราชการ ง. เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 11. การบริจาคแรงงานใช้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานใดในการคำนวน ก. ตามที่จ่ายจริงซึ่งคณะกรรมการหน่วยงานกำหนด ข. ตามประกาศกระทรวงการคลัง ค. ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ง. ตามอัตราของจังหวัดนั้น ๆ ที่กระทรวงแรงงานฯ กำหนด 12. วงเงินบริจาคตั้งแต่กี่บาทที่ต้องนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก. ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ค. ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ง. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป 13. เกณฑ์อัตราครูต่อนักเรียนในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาต้องใช้ครู 1 คนต่อนักเรี กี่คน ก. 12 คน ข. 20 คน ค. 30 คน ง. 40 คน 14.การนับวันลานับตามข้อใด ก. นับตามปีงบประมาณ ข. นับตามปีการศึกษา ค. นับตามรอบปีที่ผ่านมา ง. นับตามปีปฏิทิน 15. บุญชายขอลากิจส่วนตัววันศุกร์ ที่ 3 ถึง วันอังคารที่ 7 จะยื่นขอลากี่วัน ก. 3 วัน ข. 4 วัน ค. 5 วัน ง. ว่างเอาไว้ 16. ผู้เห็นชอบเลิกล้มสถานศึกษา ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการสถานศึกษา ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกาา 17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ก. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ข. จำนวนสถานศึกษาที่จัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ค. การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับชาติ ในระดับพอใช้ หรือดี ง. ถูกทุกข้อ 18. เอกสารที่โรงเรียนออกใบสำหรับผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ปพ.1 ข. ปพ.2 ค. ปพ.3 ง. ปพ.4 19. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก. ก.ค.ศ. ข . คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง 20. คณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. คณะกรรมการโรงเรียน ข. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ 21. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจแบ่งเป็นกี่ส่วนก็ได้ ซึ่งแต่ละส่วนราชการเรียกว่าอะไร ก. งาน ข. กลุ่มงาน ค. กลุ่ม ง. ตามความเหมาะสม 22. กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่งได้ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา ควรดำเนินการอย่างไร ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้าเพื่อดำเนินการให้ได้ ข. ยื่นคำขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานแทน ค. ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนอื่นที่มีความพร้อมกว่าปฏิบัติงานแทน ง. ถูกทุกข้อ 23. จบการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหมายถึงจบชั้น ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ง. ชั้นปีที่เก้า 24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ก. วันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ข. เวลาทำงานปกติของสถานศึกษาตั้งแต่08.30น.-16.30 น. ค. สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง ง. ถูกทุกข้อ 25. เป็นการในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีกี่ข้อ ก. 4 ข้อ ข. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ ง. 7 ข้อ 26. ตระหนักในสิทธิหน้าที่เอาใจใส่ต่อปัญหาส่วนร่วมเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีข้อใด ก. หลักนิติธรรม ข. หลักคุณธรรม ค. หลักส่วนร่วม ง. หลักความรับผิดชอบ 27. กรณีผู้เสียหายที่ถูกระเบิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำตามหน้าที่และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่สั หน่วยงานรัฐใด จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน ใด ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักนายกรัฐมนตรี ค. ศาลปกครอง ง. ตัวเจ้าหน้าที่คนนั้น 28. คำสั่งทางการปกครองจะมีผลบังคับใช้ยันต่อบุคคลเมื่อใด ก. วันที่ออกคำสั่ง ข. วันที่ผู้นั้นได้รับทราบคำสั่ง ค. ภายใน 60 วันหลังออกคำสั่ง ง. ภายใน 30 วันหลังควรได้รับทราบคำสั่ง 29. ลักษณะใดไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนได้ ก. งานประกันรับรองคุณภาพการศึกษา ข. งานบริการหรือสังคมสงเคราะห์ประชาชน ค. งานสาธารณสุข ง. งานส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรม 30. การปฏิบัติตัวตามรอยยุคลบาทของข้าราชการเน้นในเรื่อง ก. การปฏิบัติตนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ข. การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่ออำนวยการประชาชน ค. การปฏิบัติในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ง. การหาอาชีพเสริมแบบพออยู่พอกิน 1. ง 2.ค 3.ข 4. ก 5. ง 6.ก 7. ง 8.ข 9. ง 10.ค 11.ง 12.ค 13.ข 14.ก 15.ค 16. ง 17. ค 18.ข 19.ค 20.ค 21.ค 22.ข 23.ข 24.ง 25.ค 26.ง 27.ก 28.ข 29.ข 30.ข

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก.
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์.
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์.
ง. ถูกทุกข้อ
2. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
ก. การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม.
ข. การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์.
ค. การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง.
ง. การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
3. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM.
ข. COMPAQ.
ค. MICROSOFT.
ง. DIGTAL
4. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
ก. Data.
ข. System.
ค. Input.
ง. Process
5. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด.
ข. ความจำ.
ค. การควบคุมตนเอง.
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
6. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Unix.
ข. Access.
ค. Linux.
ง. Windows XP
7. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
ก. Class A.
ข. Class B.
ค. Class C.
ง. Class D
8. อัตราเฟรมของวิดีโอระบบ PAL จะมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 12 เฟรมต่อวินาที.
ข. 20 เฟรมต่อวินาที.
ค. 24 เฟรมต่อวินาที.
ง. 25 เฟรมต่อวินาที
9. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ.
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์.
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ.
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
10. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที.
ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที.
ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ.
ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์ /วินาที
11. 3 + 5 x ( 2 2 + 1 ) - 3 =?
ก. 34.
ข. 108.
ค. 115.
ง. 181
12. 1 MB เท่ากับข้อใด
ก. 1,000 ไบต์.
ข. 1,024 ไบต์.
ค. 1,024 กิโลไบต์.
ง. 1,000,000 ไบต์
13. ส่วนประกอบของ DOS มีอยู่กี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. มี 5 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM.
ข. มี 6 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT.
ค. มี 7 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT และ คำสั่งภายนอก.
ง. มี 8 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT, คำสั่งภายใน และคำสั่งภายนอก
14. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง.
ข. มีความเชื่อถือได้.
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ.
ง. ถูกทุกข้อ
15. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก. สายเม้าส์หลุดหรือหลวม.
ข. Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม.
ค. หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม.
ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
16. ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกวา่ อะไร
ก. บิต.
ข. ไบต์.
ค. กิโลไบต ์.
ง. กิกะไบต ์
17. ขั้นตอนใดเป็นข้ั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก. วิเคราะห์ปัญหา (Analysis).
ข. เขียนโปรแกรม (Coding).
ค. วางแผนและออกแบบ (Planning & Design).
ง. จัดทำคู่มือ (Documentation)
18. เครื่องพิมพ์แบบกระทบเหมาะจะใช้พิมพ์งานลักษณะใด
ก. ใบส่งของ รูปภาพคน.
ข. ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน.
ค. ภาพวาดลายเส้น รูปภาพสัตว์เลี้ยง.
ง. รูปภาพสัตว์เลี้ยง ตั๋วเครื่องบิน ใบส่งของ
19. HUB ทำหน้าที่อะไร
ก. การเชื่อมต่อกันทั้งหมดที่เป็นเครื่องต้นทางและปลายทาง.
ข. เป็นตัวเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อกันแบบ BUS นั่งเอง.
ค. เป็นชุมสายหรือศูนย์เชื่อมต่อ.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด.
ข. เป่า.
ค. Scan disk.
ง. disk Defragmenter
21. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์.
ข. วางระบบงาน.
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์.
ง. ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ.
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่.
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง.
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
23. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
ก. Mouse.
ข. Keyboard.
ค. Monitor.
ง. Hard disk
24. Debug หมายถึงอะไร
ก. โปรแกรมที่สามารถแสดง แก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ.
ข. โปรแกรมที่เรียกค่าในหน่วยความจำมาปรับปรุง และเขียนกลับไปในแฟ้ม.
ค. โปรแกรมย่อยที่ร่วมเข้ากับ Command.com.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
25. โปรแกรมเมอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงและแห้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมระบบและประสานงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
ก. SYSTEM PROGRAMMER.
ข. APPLICATION PROGRAMER.
ค. MAINTENCEN PROGRAMER.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
26. IEEE ย่อมาจากอะไร ?
ก. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
ข. Institute of Electrical Electronics Engineers.
ค. ข้อ ก และ ข ถูก.
ง. ไม่มีข้อถูก
27. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
ก. TCP/IP.
ข. Protocal.
ค. Telnet.
ง. E-Mail
28. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบ ปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. IIS.
ข. PWS.
ค. SQL.
ง. MySQL
29. องค์กรที่พัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล คือ ?
ก. ISO.
ข. OSI.
ค. EIA.
ง. IEEE
30. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล.
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้.
ค. เป็นระบบอนาลอก.
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
31. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM.
ข. บริการด้านบัตรเครดิต.
ค. บริการ ณ จุดขาย.
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
32. rwx หมายถึง
ก. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ เขียนได้ อ่านได้.
ข. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ อ่านได้ แก้ไขได้ ประมวลผลได้.
ค. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ อ่านได้ เขียนได้.
ง. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ ประมวลผลได้ อ่านได้
33. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital.
ข. Analog.
ค. Calculate.
ง. Numerical
34. เลขฐานสอง “1011” อ่านว่า อย่างไร
ก. สิบ-สิบเอ็ด.
ข. หนึ่งพัน-สิบเอ็ด.
ค. หนึ่งร้อยหนึ่ง-หนึ่ง.
ง. หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-หนึ่ง
35. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต.
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย.
ค. การวางแผนการผลิต.
ง. ถูกทุกข้อ
36. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกข้อใด
ก. B9.
ข. 561.
ค. 127.
ง. F1
37. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm.
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต.
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. '' สุกเอาเผากิน'' มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
ก. รับร้อน.
ข. รีบเร่ง.
ค. ร้อนรน.
ง. รวดเร็ว
2. กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ............... ทำให้เราอดเป็นห่วงใน.......... ของบ้านเมืองไม่ได้
ก. อลหม่าน สถานการณ์.
ข. อลเวง สวัสดิภาพ.
ค. ชุลมุน สถานภาพ.
ง. สับสน เสถียรภาพ
3. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
ก. หมกมุ่น.
ข. ครุ่นคิด.
ค. จดจ่อ.
ง. มุ่งมั่น
4. ผู้เขียนเชื่อว่าพระพุทธสิหิงส์มีกี่องค์
ก. มากกว่าสี่องค์.
ข. ห้าองค์.
ค. สี่องค์.
ง. สี่องค์ นอกนั้นเป็นองค์ปลอม
5. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
ก. เจ็บหนักอาการปางตาย.
ข. คางมีสีเหลือง.
ค. คามมีบาดแผล.
ง. บาดเจ็บเล็กน้อย
6. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
ก. โบราณคดี.
ข. วรรณคดี.
ค. สารคดี.
ง. บันเทิงคดี
7. ข้อความนี้จูงใจให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร
ก. หดหู่ใจ.
ข. สมเพช.
ค. ความเห็นอกเห็นใจ.
ง. สงสาร
8. ข้อใดเป็นคำแผลง
ก. ไพจิตร.
ข. สวาท.
ค. ไอศูรย์.
ง. สังข์
9. ข้อใดเขียนผิด
ก. บันทึก.
ข. บันเทิง.
ค. บันดาร.
ง. บันได
10. เขาดื้อมาก........ ถูกครูลงโทษบ่อยๆ ......... เขากลับเป็นเด็กอยู่ในโอวาทพ่อแม่......... คิดว่าเขาไม่สบาย
ก. จน ดังนั้น จึง.
ข. ทำให้ ครั้น ก็เลย.
ค. ทำให้ เมื่อ เลย .
ง. จน ครั้น เลย
11. '' โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว '' แสดงความรู้สึกของผู้กล่าวอย่างไร
ก. ดีใจ.
ข. ตื้นตันใจ.
ค. เสียใจ.
ง. ปลื้มใจ
12. คำครุ คืออะไร
ก. คำที่มีเสียงสูง.
ข. คำที่มีเสียงเบา.
ค. คำที่มีเสียงหนัก.
ง. คำที่มีเสียงต่ำ
13. เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ คำทึ่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
ก. วางใจ.
ข. คลายใจ.
ค. สบายใจ.
ง. พอใจ
14. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ฆ่าแล้วทิ้ง.
ข. ฆ่าอย่าวสมแค้น.
ค. ฆ่าอย่างทรมาน.
ง. ฆ่าไม่เลือก
15. ข้อใดเขียนผิด
ก. สัญประกาศ.
ข. ยติภังค์.
ค. อัศเจรีย์.
ง. นขลิขิต
16. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
ก. ตัว ขาบ.
ข. ตา ขาบ.
ค. ตะ เข็บ.
ง. ตัว เข็บ
17. ร้อยกรอง หมายถึงข้อใด
ก. กลอน.
ข. โคลง.
ค. ฉันทลักษณ์.
ง. คำประพันธ์
18. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี คำว่า ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ตลอดกาล.
ข. ตลอดปี.
ค. ตลอดเวลา.
ง. ตลอดไป
19. คำใดเขียนผิด
ก. จระเข้.
ข. จาระไน.
ค. จตุรงค์.
ง. เจียรนัย
20. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
ก. ความไม่เป็นระเบียบ.
ข. ความยากจน.
ค. ความมักง่าย.
ง. ความสกปรก
21. ข้อใดอ่านผิด
ก. ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด.
ข. ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน.
ค. ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด.
ง. ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
22. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
ก. โลภมากลาภหาย.
ข. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
ค. เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
ง. เห็นช้างเท่าหมู
23. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
ก. หันกลับไปหนแนวเดิม.
ข. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด.
ค. อนาคตไม่แจ่มใส่.
ง. ไม่มีความก้าวหน้า
24. ''รากดิน'' เป็นคำสุภาพใช้เรียกอะไร
ก. รากแก้ว.
ข. รากฝอย.
ค. มันเทศ.
ง. ไส้เดือน
25. ข้อความตอนนี้เป็นการเขียนทำนองใด
ก. ตำหนิความประพฤติขอพระและข้าราชการ.
ข. รายงานเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ.
ค. เสียดสีความประพฤติลอเลี้ยวของข้าราชการ.
ง. ยกย่องความมีปฏิภาณของข้าราชการ
26. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
ก. ต่อ แก่.
ข. แก่ กับ.
ค. กับ ต่อ.
ง. กับ กับ
27. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
ก. พระราชปุจฉา.
ข. พระราชปฎิสันถาร.
ค. พระบรมราชโองการ.
ง. พระราชดำรัส
28. ในข้อใดคำว่า '' ตก '' มีความหมายว่าได้
ก. เขาตกทุกข์.
ข. ช้างตกลูก.
ค. ฉันตกปลา.
ง. ฉันสอบไล่ตก
29. คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
ก. บุคลากร.
ข. ศักดิ์สิทธิ์.
ค. อัฒจันทร์.
ง. ไอศกรีม
30. ข้อใดที่เขียนถูก
ก. พู่กัน.
ข. พสดาร.
ค. พละศึกษา.
ง. พิศวาส
31. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้นวรรคตอน
ก. จุลภาค.
ข. อัฒภาค.
ค. ยติภังค์.
ง. มหัพภาค
32. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
ก. มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ.
ข. มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม.
ค. ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้.
ง. ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
33. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บู-ชา.
ข. พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน.
ค. วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน.
ง. สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
34. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ก. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า.
ข. สาวไส้ให้กากิน.
ค. น้ำกลิ้งบนใบบอน .
ง. ทำนาบนหลังคน
35. ไตรยางศ์คืออะไร
ก. พยัญชนะต้น.
ข. อักษรสามหมู่.
ค. พยัญชนะกลาง.
ง. พยัญชนะสามตัว
36. ให้เลือกคำที่สะกดผิด
ก. เหรียญกระษาปณ์.
ข. เกษรดอกไม้.
ค. เกษียณอายุ.
ง. เกษียรสมุทร
37. ข้อใดแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ก. อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน.
ข. ทุกคนจะร่วมรับปนะทานอาหารเย็นพร้อมกัน.
ค. จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน.
ง. ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น
38. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
ก. สบายตา.
ข. สบายใจ.
ค. สบายอารมณ์.
ง. สบายกาย
39. คำใดไม่ถูกต้อง
ก. สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ.
ข. ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด.
ค. คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม.
ง. มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
40. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
ก. ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ.
ข. หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ.
ค. ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น.
ง. ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
41. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
ก. กระต่ายหมายจันทร์.
ข. หน้าเนื้อใจเสือ.
ค. ศึกเสือเหนือใต้.
ง. สมบูรณ์พูนสุข
42. คำใดเขียนผิด
ก. สะบู่.
ข. สะบัด.
ค. สะดุด.
ง. สะอิ้ง
43. ถ้าเขียนหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ.
ข. ของประทานกราบทูล.
ค. กราบทูล.
ง. ทูล
44. ''ความสุข'' ในความหมายทางธรรม คือข้อใด
ก. ไม่มีโรคภัย.
ข. ไม่อดยาก.
ค. มีทุกข์น้อย.
ง. ตรงข้ามกับความทุกข์
45. '' คำถามข้อนี้กำกวม '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ยากมาก.
ข. ไม่ชัดแจ้ง.
ค. ง่ายที่สุด.
ง. ปานกลาง
46. พระมหาสมที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ
ก. มรณะ.
ข. ถึงแก่มรณภาพ.
ค. ถึงแก่มรณกรรม.
ง. มรณภาพ
47. คำว่า ''ย้อมแมวขาย'' มีความหมายอย่างไร
ก. ทำของเลวให้เป็นของดี.
ข. เอาแมวมาย้อมสีขาย.
ค. หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ.
ง. เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
48. ราชาศัพท์คำว่า ''อู่'' คือข้อใด
ก. พระอู่.
ข. ธารพระกร.
ค. พระกุณฑล.
ง. เปล
49. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ.
ข. ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด.
ค. บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา.
ง. เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
50. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
ก. ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์.
ข. ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ.
ค. ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย.
ง.
51. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ก. เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู.
ข. เธออยู่ในชุดสีชมพู.
ค. เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู.
ง. เธอสวมชุดสีชมพู
52. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
ก. หนังสือสัญญา.
ข. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย.
ค. ประกันชีวิต.
ง. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
53. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. น่านับถือ.
ข. น่ารัก.
ค. น่าชม.
ง. น่ากิน
54. '' เลี่ยงบาลี '' หมายความว่าอย่างไร
ก. รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง.
ข. รู้วิธีการทำความผิดให้เป็นความชอบ.
ค. เลี่ยงการปฏิบัติตามแบบอย่าง.
ง. รู้วิธีการเลี่ยงกฏเกณฑ์ต่างๆ
55. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
ก. ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย.
ข. ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา.
ค. เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา.
ง. ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
56. การเขียนหนังสือถึงพระสังฆ์ใช้คำขึ้นด้นอย่างไร
ก. ทูล.
ข. กราบทูล.
ค. ของประทานกราบทูล.
ง. นมัสการ
57. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
ก. ความต้องการ.
ข. แนวความคิดเห็น.
ค. ความพอใจ.
ง. การเห็นคุณค่า

http://www.thaitestonline.com


กำหนดรับสมัครครู 2557, ข้อสอบการศึกษา, ครูผู้ช่วย, ครูผู้ช่วย 2557, ครูผู้ช่วย57, ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 57, คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย 57, ตารางสอบ ครูผู้ช่วย 2557, ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ครูผู้ช่วย 57, ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557, ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557, ยอดรวมสมัครครูผู้ช่วย 57, รับสมัครฝึกอบรม 9 มาตรฐาน, ประจำปี 2557, รายชื่อศูนย์อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู, วิชาการศึกษา, วิชาเอกที่เปิดสอบ, สพฐเปิดสอบครู, สพป., สพม., สอบครู ,สอบครู 2557, สอบครู2557, สอบบรรจุ, สอบวัดและประเมินผลครู สทศ. ปี 2557, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย, วิชากฎหมาย พร้อมเฉลย, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย ,แนวข้อสอบครูวิชาการศึกษาพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบบรรจุครู แนวข้อสอบพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบวิชาเอกชีววิทยา แนวข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รวบรวมเฉลยข้อสอบ แนวข้อสอบ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
  1. เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  2. เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
  3. เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก. 
  4. เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ
  5. เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชา ความรอบรู้ 50 ข้อ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
ก. CPU.
ข. RAM.
ค. ROM.
ง. CD-ROM
2. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
ก. pages per second (pps).
ข. lines per minute (lpm).
ค. bits per second (bps).
ง. data per minute (dpm)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital.
ข. Analog.
ค. Calculate.
ง. Numerical
4. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที.
ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที.
ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ.
ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
5. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่อง พร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด
ก. A:\\>.
ข. C:\\>.
ค. C>.
ง. A>
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน
ก. โทรทัศน์.
ข. โทรศัพท์.
ค. วิทยุสื่อสาร.
ง. วิทยุ FM
7. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
ก. หน้าที่การใช้งาน.
ข. ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.
ค. ลักษณะการส่งข้อมูล.
ง. ถูกทุกข้อ
8. ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร
ก. ISP.
ข. TCP/IP.
ค. KSC.
ง. LAN
9. เว็บต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet
ก. www.google.com.
ข. www.sanook.com.
ค. www.yahoo.com.
ง. ถูกทุกข้อ
10. อาร์ปาเน็ต (Arpanet) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เป็นของหน่วยงานใด
ก. ทหาร.
ข. ตำรวจ.
ค. แพทย์.
ง. สถาบันการศึกษา
11. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป
ก. Communications.
ข. Fonts Utilities.
ค. Calendar and Scheduling.
ง. Device Drivers Utilities
12. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
ก. .mid.
ข. .mov.
ค. .mp3.
ง. .mp4
13. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้ส่งข้อมูล.
ข. บุรุษไปรษณีย์.
ค. ข้อมูล.
ง. ผู้รับข้อมูล
14. web server หมายถึง
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล.
ข. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์.
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล.
ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล
15. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร
ก. การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ.
ข. การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ.
ค. การสร้างพนักงานให้อยู่ในระเบียบ.
ง. การทำงานอย่างมีระบบ
16. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล.
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้.
ค. เป็นระบบอนาลอก.
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
17. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
ก. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป.
ข. เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ.
ค. เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ.
ง. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
18. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
ก. Batch Processing.
ข. Transaction Processing.
ค. Oriented Processing.
ง. Data Processing
19. Web board คืออะไร
ก. การฝากข้อความหรือคำถามไว้ เมื่อมีผู้เข้ามาก ก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet.
ข. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์.
ค. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม.
ง. ไม่มีข้อถูก
20. คำสั่งใน Linux ที่มีความหมายคล้ายกับคำสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ
ก. Is.
ข. rpm.
ค. cls.
ง. clear
21. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ก. Oracle.
ข. Access.
ค. Namo.
ง. SQL Server
22. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ.
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่.
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง.
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
23. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
ก. CPU.
ข. CAI.
ค. ROM.
ง. RAM
24. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color.
ข. CMYK Color.
ค. Grayscale.
ง. Bitmap
25. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color.
ข. CMYK Color.
ค. Grayscale.
ง. Bitmap
26. Videoconference คืออะไร
ก. การแปลงภาพและเสียง.
ข. การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต.
ค. การเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอ.
ง. การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต
27. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,C3=61,C4=60 ถ้าใช้คำสั่ง AVG (C1:C4) จะได้คำตอบในข้อใด
ก. 10.
ข. 25.
ค. 40.
ง. 60
28. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
ก. PDA.
ข. Palm.
ค. PC.
ง. Notebook
29. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
ก. Freeware.
ข. Shareware.
ค. Demo.
ง. Limited
30. Geographic Information System : GIS คืออะไร
ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ.
ข. การประชุมทางไกล.
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.
ง. การถอนเงินอัตโนมัติ
31. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.
ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.
ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า.
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
ก. แบบ ATX.
ข. แบบ AT.
ค. แบบ AUX 6 Pix.
ง. แบบ ATX 12 v.
33. E-mail คืออะไร
ก. การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต.
ข. การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์.
ค. การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์.
ง. ข และ ค ถูก
34. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด
ก. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ.
ข. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน.
ค. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี.
ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน
35. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. รหัสแอสกี.
ข. รหัสยูกีติค.
ค. รหัสยูนิโคด.
ง. รหัสเอบซีติค
36. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ก. เลือก Start-Program-Accessories.
ข. เลือก Start-Program-Accessories-Paint.
ค. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator.
ง. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
37. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
ก. สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม.
ข. เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้.
ค. จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก.
ง. สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
38. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Server
ก. PWA.
ข. IIS.
ค. ASP.
ง. OmmiHTTPd
39. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE
ก. 400.
ข. 500.
ค. 600.
ง. 700
40. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
ก. PTF.
ข. FPT.
ค. FTP.
ง. PFT
41. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ.
ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก.
ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ.
ง. คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก
42. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
ก. FLOPPY DISK.
ข. HARD DISK.
ค. CD- ROM.
ง. CD-RW
43. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
ก. MSN.
ข. QQ.
ค. Pirch.
ง. Telnet
44. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมต่างกันอย่างไร
ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า.
ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่าย มากกว่า.
ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ ให้ล่าช้า.
ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกว่า
45. โดยปกติการเก็บข้อมูล IP Address จะมีขนาดความจุเท่าใด
ก. 8 bit.
ข. 16 bit.
ค. 32 bit.
ง. 64 bit
46. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดนิยมใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูล
ก. เครื่องเซิร์ฟเวอร์.
ข. เครื่องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ.
ค. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ.
ง. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
47. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
ก. Hub.
ข. Router.
ค. Bride.
ง. Repeater
48. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
ก. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด.
ข. เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด.
ค. ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น.
ง. เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
49. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
ก. BUS.
ข. STAR.
ค. RING.
ง. SINGLE
50. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
ก. เขตข้อมูล (Field).
ข. แฟ้มข้อมูล (File).
ค. ฐานข้อมูล (Database).
ง. แฟ้มเอกสาร
51. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
ก. Transmission Control Protocol/Internet.
ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet.
ค. Transfer Control Protocol/Internet.
ง. Technical Control Protocol/Internet
52. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
ก. WinZip.
ข. Winpro.
ค. WinRar.
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
53. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
ก. กลุ่มสถาบันการศึกษา.
ข. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ.
ค. กลุ่มองค์กรทหาร.
ง. กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
54. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
ก. COUNT.
ข. IF.
ค. AVG.
ง. SUM
55. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. ตัวส่ง.
ข. ช่องทางการส่ง.
ค. ตัวรับ.
ง. ช่องทางการรับ
56. 1 MB เท่ากับข้อใด
ก. 1,000 ไบต์.
ข. 1,024 ไบต์.
ค. 1,024 กิโลไบต์.
ง. 1,000,000 ไบต์
57. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
ก. LAN.
ข. Line.
ค. Network.
ง. WAN
58. โฮมเพจของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ตรงกับข้อใด
ก. www.rip.or.th.
ข. www.rips.ac.th.
ค. www.rip.ac.th.
ง. www.rip.com
59. สัญลักษณ์ที่ปรากฎมีความหมายว่าอย่างไร

ก. รับค่าข้อมูล.
ข. ประมวลผล.
ค. เริ่ม - จบโปรแกรม.
ง. แสดงผลทางจอภาพ
60. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
ก. Edit Plus.
ข. Namo.
ค. Hotdog.
ง. Appsery
61. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์.
ข. www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต.
ค. IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์.
ง. FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
62. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์.
ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู.
ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม.
ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
63. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก
ก. ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความ ก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน.
ข. ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความ ทันสมัย.
ค. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลก.
ง. ความต้องการในด้านความทันสมัย
64. การติดต่อสื่อสารข้อใด ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. ภาพนิ่ง.
ข. ข้อความ.
ค. เสียง.
ง. ภาษามือ
65. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
ก. 1 ตัวอักษร.
ข. 1,000 ตัวอักษร.
ค. 1,024 ตัวอักษร.
ง. 1,042 ตัวอักษร
66. OSI Modal ของระบบเครือข่าย มีกี่ชั้น
ก. 5 ชั้น.
ข. 6 ชั้น.
ค. 7 ชั้น.
ง. 8 ชั้น
67. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
ก. Data Base.
ข. Word Processor.
ค. Spread Sheet.
ง. Authoring Tools
68. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร
ก. 10 ล้านไบต์.
ข. 100 ล้านไบต์.
ค. 1000 ล้านไบต์.
ง. 10000 ล้านไบต์
69. Internet หมายถึงอะไร
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะ ใกล้ ๆ.
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลก.
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน ภายในประเทศ.
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ ภายในประเทศ
70. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด
ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์.
ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์.
ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์.
ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์
71. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนทำให้เกิดภาพบนจอภาพเรียกว่าอะไร
ก. Pin.
ข. Pixel.
ค. Gif.
ง. JPG
72. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
ก. เอกสารแต่ละหน้า.
ข. หน้าหลักของเว็บเพจ.
ค. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร.
ง. หน้าแรกของเอกสาร
73. ข้อใดคือ Web Browser
ก. Opera.
ข. Netscape Navigator.
ค. Internet Explorer.
ง. ถูกทุกข้อ
74. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก. สายเม้าส์หลุดหรือหลวม.
ข. Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม.
ค. หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม.
ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
75. Package คือโปรแกรมอะไร
ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์.
ข. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป.
ค. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ.
ง. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
76. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
ก. แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน.
ข. แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว.
ค. แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ.
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
77. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
ก. Single Port.
ข. Serial Port.
ค. Parallel Port.
ง. Scanner
78. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
ก. ftp.
ข. http.
ค. telnet.
ง. Smtp
79. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
ก. 1221.
ข. 1222.
ค. 1223.
ง. 1224
80. บุคคลใดที่ทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลคือข้อใด
ก. USER.
ข. DBA.
ค. BDMS.
ง. DBSM
81. stand-alone คือ
ก. ระบบประมวลผล.
ข. หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ.
ค. เครื่องประมวลผลคำ.
ง. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
82. Operating System คืออะไร
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์.
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง.
ค. โปรแกรมระบบเช่าซื้อ.
ง. ไม่มีข้อถูก
83. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
ก. สีดำ.
ข. สีน้ำเงิน.
ค. สีขาว.
ง. สีเขียว
84. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
ก. Web Site.
ข. ACC.
ค. Page.
ง. URL
85. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT)
ก. KEYBOARD.
ข. CPU SET.
ค. MOUSE.
ง. FAX
86. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
ก. เครือข่ายระยะใกล้.
ข. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร.
ค. เครือข่ายเชื่อมโยง.
ง. ถูกทั้งถูก ก และ ข
87. ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเข้าไปที่เว็บใด
ก. http://www.sec.go.th.
ข. http://www.moe.go.th.
ค. http://www.obec.go.th/.
ง. http://school.obec.go.th/
88. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่.
ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่.
ค. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล.
ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
89. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร
ก. กำหนดการรักษาความปลอดภัย.
ข. จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น.
ค. ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว.
ง. ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่
90. 3 + 5 X (2 X 2 + 1) – 3 = ?
ก. 20.
ข. 25.
ค. 37.
ง. 40
91. 448 อ่านว่าอย่างไร
ก. สี่-สี่-แปด.
ข. สี่-สี่-ฐานแปด.
ค. สี่-สิบ-สี่-แปด.
ง. สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
92. Collision คือ ข้อใด
ก. การป้องกันข้อมูล.
ข. การรับข้อมูล.
ค. การชนกันของข้อมูล.
ง. การตรวจสอบข้อมูล
93. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
ก. (A Href=“….”)……………………(/A).
ข. (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor).
ค. (img scr=“….”).
ง. (Font Face=“….”)………………..(/Font)
94. Windows 98 คืออะไร
ก. โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร.
ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ.
ค. โปรแกรมเชื่อมโยง.
ง. ถูกทุกข้อ
95. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่ อะไร
ก. ทีวี.
ข. โทรศัพท์.
ค. อินเตอร์เน็ต.
ง. คอมพิวเตอร์
96. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
ก. แวน.
ข. แพ็กเกจ.
ค. แสน.
ง. เน็ตเวิร์ค
97. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm.
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต.
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร.
ง. ถูกทุกข้อ
98. ถ้าต้องการอ่านเอกสาร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word.
ข. Access 97.
ค. Windows Media.
ง. Acrobat Reader
99. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
ก. ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์.
ข. ส่งสัญญาณโทรทัศน์.
ค. ใช้ในทางภูมิศาสตร์.
ง. ถูกทุกข้อ
100. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้จำนวนมาก
ก. LAN.
ข. Stand Alone.
ค. E-mail.
ง. LNA
101. ข้อใดคือความหมายของ Web Site
ก. แหล่งที่เก็บข้อมูลเอกสารสื่อประสมต่าง ๆ.
ข. แหล่งบริการข้อมูล.
ค. หน้าหลักของเว็บ.
ง. การเชื่อมโยงข้อมูล
102. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน.
ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ.
ค. การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์.
ง. การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้า กัน
103. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
ก. 40 ขา.
ข. 50 ขา.
ค. 60 ขา.
ง. 70 ขา
104. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM.
ข. COMPAQ.
ค. MICROSOFT.
ง. DIGTAL
105. หน่วยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย
ก. Thnic.
ข. Thainic.
ค. nic.
ง. Thailandnic
106. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
ก. POS.
ข. ACC.
ค. JSP.
ง. ISP
107. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด
ก. ความสะดวกของผู้ใช้.
ข. ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้.
ค. ความประหยัด.
ง. ความมีระเบียบ
108. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต.
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย.
ค. การวางแผนการผลิต.
ง. ถูกทุกข้อ
109. ข้อใดคือความหมาย ของ www
ก. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต.
ข. เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ข้อมูล.
ค. เป็น IP Address ของระบบ.
ง. เป็นบริการ search ข้อมูล
110. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้าน การสอนและการนำเสนอ
ก. Authoring Tools.
ข. Spread Sheet.
ค. Data Base.
ง. Word processor
111. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด
ก. วินโดว์เอ็นที (Windows NT).
ข. ดอส (DOS).
ค. ยูนิกซ์ (Unix).
ง. วินโดว์95 (Windows95)
112. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
ก. 106.
ข. 107.
ค. 108.
ง. 109
113. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
ก. flash drive.
ข. SSD.
ค. Memory Card.
ง. Hard disk
114. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

ก. Tuples.
ข. Table.
ค. Attributes.
ง. Relation
115. 101110012 ตรงกับเลขฐานสิบหกในข้อใด
ก. B9.
ข. 561.
ค. 127.
ง. F1
116. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่.
ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง.
ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา.
ง. ไม่มีข้อถูก
117. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
ก. Class A.
ข. Class ฺB.
ค. Class C.
ง. Class D
118. ข้อใดเป็นการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดย Remote Login
ก. Telnet.
ข. WAIS.
ค. Gopher.
ง. FTP
119. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
ก. 3 – 2 – 1 – 4.
ข. 3 – 1 – 4 - 2.
ค. 3 – 1 – 2 – 4.
ง. 3 – 2 – 4 - 1
120. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ก. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ์เป็นสีได้.
ข. เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้การฉีดพ่นหมึกพิมพ์ลายกระดาษ.
ค. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดใหญ่สามารถพิมพ์ได้ 2 ทิศทาง.
ง. เครื่องพิมพ์ชนิดจุด ไม่สามารถพิมพ์ตัวขยายใหญ่ได้
121. Translator คืออะไร
ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์.
ข. ระบบปฏิบัติการ.
ค. โปรแกรมช่วยสอน.
ง. ประมวลผลข้อมูล
122. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ก. พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้.
ข. เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด.
ค. ใช้ Internet ได้.
ง. ดูหนังฟังเพลงได้
123. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม.
ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง.
ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล.
ง. ถูกทุกข้อ
124. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร
ก. มีหน้าที่ในการบริการ.
ข. คอยดูและระบบ.
ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ.
ง. คอยปิดและเปิดเครื่อง
125. ข้อใดคือความหมายของ Home page
ก. หน้าหลักของเว็บเพจ.
ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร.
ค. แหล่งบริการข้อมูล.
ง. เอกสารแต่ละหน้า
126. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ เป็นความหมายของอะไร
ก. ข้อมูล.
ข. สารสนเทศ.
ค. การจัดเก็บ.
ง. ประมวลผล
127. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
ก. ความเที่ยงตรง.
ข. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้.
ค. ทันต่อเวลา.
ง. ถูกทุกข้อ
128. ไฟล์ PDF เหมาะสำหรับนำมาจัดทำอะไร
ก. Web Page.
ข. E-Book.
ค. E-Learning.
ง. E-Testing
129. การใช้โทรศัพท์เป็นการส่งข้อมูลแบบใด
ก. Half-Duplex Transmission.
ข. Half-Simplex Transmission.
ค. Simplex Transmission.
ง. Full - Duplex Transmission
130. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน.
ข. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน.
ค. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก.
ง. เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
131. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร
ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล.
ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก.
ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน.
ง. ถูกทุกข้อ
132. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร
ก. System Analyst.
ข. System Programmer.
ค. Programming.
ง. Application Program
133. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
ก. www.ict.go.th.
ข. www.cict.go.th.
ค. www.mict.go.th.
ง. www.ictm.go.th
134. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก.
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์.
ค. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์.
ง. ถูกทุกข้อ
135. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด.
ข. ความจำ.
ค. การควบคุมตนเอง.
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
136. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
ก. AVG.
ข. NOD32.
ค. PANDA.
ง. ถูกทุกข้อ
137. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
ก. การต่อเชื่อม.
ข. เครื่องเครือข่าย.
ค. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน.
ง. อินเตอร์เน็ต
138. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร
ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลาย และนำข้อมูลสำรองมาใช้.
ข. การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง.
ค. การทำสำเนาข้อมูล.
ง. การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น
139. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
ก. AND.
ข. NOT.
ค. XAND.
ง. XNOT
140. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. IPL.
ข. ROM.
ค. CPU.
ง. ไม่มีข้อถูก
141. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
ก. แบบทิศทางเดี่ยว.
ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน.
ค. แบบสองทิศทางพร้อมกัน.
ง. แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
142. ข้อใดคือหน่วยความจุของข้อมูลดิจิทัลที่มีขนาดเล็กที่สุด
ก. บิต.
ข. ไบต์.
ค. กิกะไบต์.
ง. เมกะไบต์
143. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Michelangelo.
ข. Tony.
ค. Anna.
ง. Brontok.a
144. www ย่อมาจากอะไร
ก. Worjd Wide Web.
ข. World Wide Web.
ค. Word Wlde Web.
ง. Wold Wlde Web
145. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของโปรแกรม
ก. .a5p.
ข. .xls.
ค. .ppt.
ง. . psd
146. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด.
ข. เป่า.
ค. Scan disk.
ง. disk Defragmenter
147. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. HARDWARE.
ข. SOFTWARE.
ค. CONTROLWARE.
ง. PEOPELWARE
148. คำสั่งที่ใช้ในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือข้อใด
ก. winipcfg.
ข. cmd.
ค. ipcfg.
ง. ipconfig
149. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร
ก. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้.
ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ค. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย.
ง. ถูกทุกข้อ
150. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
ก. ESC.
ข. Shift.
ค. Caps Lock.
ง. Enter
151. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. IIS.
ข. PWS.
ค. SQL.
ง. MySQL
152. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประเภท CMS
ก. PostNuke.
ข. Linux.
ค. PHP-Nuke.
ง. Mambo
153. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร
ก. ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.
ข. ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง.
ค. การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเตอร์เน็ต.
ง. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง
154. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
ก. เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล.
ข. เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง.
ค. เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์.
ง. เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
155. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
ก. Network Layer.
ข. Transport Layer.
ค. Data Link Layer.
ง. Physical Layer
156. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
ก. Redo.
ข. Undo.
ค. Move.
ง. Redo & undo
157. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
ก. A.
ข. 0.
ค. F.
ง. 16
158. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
ก. DSS.
ข. EIS.
ค. ES.
ง. MIS
159. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.
ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.
ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า.
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
160. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ก. JPEG.
ข. BMP.
ค. GIF.
ง. TIF
161. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Browser
ก. Netscape Navigator.
ข. FireFox.
ค. Opera.
ง. Oracle
162. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
ก. TCP/IP.
ข. Protocal.
ค. Telnet.
ง. E-Mail
163. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือ ระบบใด
ก. ระบบคอมพิวเตอร์.
ข. ระบบมัลติมีเดีย.
ค. ระบบ MIS.
ง. ระบบ CUBE
164. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์.
ข. วางระบบงาน.
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์.
ง. ถูกทุกข้อ
165. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
ก. Word Processing Software.
ข. Presentation Software.
ค. Spreadsheet Software.
ง. Business Software
166. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

ก. สิ้นสุดโปรแกรม.
ข. เชื่อมต่อผังงาน.
ค. ประมวลผล.
ง. แสดงผลทางจอภาพ
167. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
ก. การเผยแพร่.
ข. การตรวจสอบ.
ค. การคำนวณ.
ง. การสรุป
168. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ ใช้มีอะไรบ้าง
ก. การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว.
ข. การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต.
ค. สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น.
ง. ถูกทุกข้อ
169. NECTEC แปลว่า
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์.
ข. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต.
ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
ง. ไฟเบอร์ออฟติค
170. Download แปลว่าอะไร
ก. คุณต้องการใช้ซอฟแวร์.
ข. การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต.
ค. ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา.
ง. รหัสผ่าน
171. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว
ก. หน่วยรับข้อมูล.
ข. หน่วยประมวลผลกลาง.
ค. หน่วยความจำสองรอง.
ง. หน่วยแสดงผล
172. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือข้อใด
ก. DSS.
ข. EIS.
ค. ES.
ง. MIS
173. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
ก. Index.doc.
ข. Index.htm.
ค. Fist.doc.
ง. Fist.htm
174. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการ ชื่อว่า
ก. E-mail IRC และ Use Net.
ข. Telnet.
ค. Web Server.
ง. Web Page
175. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
ก. GIF.
ข. JPEG.
ค. JPG.
ง. BMP
176. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
ก. ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์.
ข. ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม.
ค. คอยให้บริการข้อมูล.
ง. ถูกทุกข้อ
177. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ
ก. Word.
ข. Excel.
ค. PowerPoint.
ง. Access
178. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
ก. .jsp.
ข. .html.
ค. .php.
ง. .asp
179. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์
ก. System Software.
ข. Application Software.
ค. Package.
ง. Presentation Software
180. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
ก. หน่วยความจำแบบปกติ.
ข. หน่วยความจำภายใน.
ค. ลบเลือนได้.
ง. ไม่ลบเลือน
181. การเปิดใช้พอร์ต 8080 ส่วนมากผู้ควบคุมระบบเปิดใช้ทำอะไร
ก. Web Server.
ข. Proxy Server.
ค. Mail Server.
ง. File Server
182. ปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล มีองค์ประกอบกี่แบบ
ก. 3 แบบ.
ข. 4 แบบ.
ค. 5 แบบ.
ง. 6 แบบ
183. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM.
ข. บริการด้านบัตรเครดิต.
ค. บริการ ณ จุดขาย.
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
184. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ความคมชัด.
ข. เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น.
ค. แก้ภาพมีสีเพี้ยน.
ง. เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
185. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Unix.
ข. Access.
ค. Linux.
ง. Windows XP
186. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ก. Basic, Excel.
ข. Basic, PowerPoint.
ค. Basic, Cobol.
ง. Cobol, Excel
187. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
ก. Visual FoxPro.
ข. Basic, PowerPoint.
ค. Basic, Cobol.
ง. Coblo, Excel
188. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
ก. Control Unit.
ข. ALU.
ค. PANDA.
ง. Output Unit
189. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
ก. จัดการระบบสารสนเทศ.
ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล.
ค. จัดระบบโทรคมนาคม.
ง. จัดระบบโทรสาร
190. Rom คืออะไร
ก. Read Only Memory.
ข. Read On Memory.
ค. Run only Memory.
ง. Run on memory
191. คำว่า “Character” หมายถึง
ก. ตัวอักษร.
ข. ตัวเลข.
ค. ไบต์.
ง. ตัวอักขระพิเศษ
192. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x.
ข. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x.
ค. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x.
ง. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
193. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
ก. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้.
ข. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์.
ค. เป็นวงจรไฟฟ้า.
ง. เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
194. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร
ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
ข. นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล.
ค. จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน.
ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
195. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
ก. 106.
ข. 136.
ค. 163.
ง. 316
196. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
ก. Laptop.
ข. Notebook.
ค. Sub-Notebook.
ง. Palmtop
197. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดิโอ
ก. .avi.
ข. .wmv.
ค. .aif.
ง. .mp4
198. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
ก. Ink Jet.
ข. Laser.
ค. Dot matrix.
ง. Scanner
199. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
ก. ส้ม.
ข. เขียว.
ค. น้ำตาล.
ง. แดง
200. ข้อใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ถูกต้อง
ก. การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล.
ข. การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การนำเข้าข้อมูล.
ค. การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล.
ง. การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล- การแสดงผลข้อมูล
201. หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก คือข้อใด
ก. เดซิเบล.
ข. เฮริตซ์.
ค. Bit rate.
ง. บิต
202. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป
ก. ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล.
ข. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน.
ค. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ.
ง. ถูกทุกข้อ
203. www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
ก. สถาบันการศึกษา.
ข. หน่วยงานราชการ.
ค. บริษัท.
ง. การทหาร
204. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
ก. เลขฐานสิบ.
ข. เลขฐานสอง.
ค. เลขฐานแปด.
ง. เลขฐานสิบหก
205. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
ก. Visual Basic.
ข. Swish Max.
ค. Adobe Image Ready.
ง. Macromedia Flash
206. ความหมายของสารสนเทศ คือ
ก. การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล.
ข. ผลผลิตสารสนเทศจะต้องตรงกับความต้องการ.
ค. ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้.
ง. เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
207. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
ก. Mouse.
ข. Keyboard.
ค. Monitor.
ง. Hard disk
208. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม
ก. roadmap.
ข. @.
ค. infopress.
ง. .com
209. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์.
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง.
ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม.
ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
210. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง.
ข. มีความเชื่อถือได้.
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ.
ง. ถูกทุกข้อ
211. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมี ลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร
ก. เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า.
ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก.
ค. เครื่องพิมพ์เลเซอร์.
ง. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ
212. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ก. CD.
ข. MD.
ค. RD.
ง. DIR
213. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ.
ข. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว.
ค. จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล.
ง. ถูกทุกข้อ
214. เราท์เตอร์ คืออะไร
ก. เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ.
ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต.
ค. ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
ง. ถูกทุกข้อ
215. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
ก. Adobe Premiere.
ข. Cool Edit.
ค. Ulead.
ง. Vegas
216. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
ก. เทคโนโลยีการผลิต.
ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม.
ค. เทคโนโลยีการเกษตร.
ง. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
217. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด
ก. การสรุป.
ข. การจัดเก็บ.
ค. การเรียกใช้.
ง. การเผยแพร่
218. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. โฮสต์.
ข. ไคลเอนต์.
ค. TCP/IP.
ง. ISP
219. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า
ก. E-mail IRC และ Use Net.
ข. Telnet.
ค. Wet Server.
ง. Web Page
220. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
ก. Alt + P.
ข. Ctrl + C.
ค. Ctrl + v.
ง. Alt + F
221. ถ้าแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสจะใช้คำสั่ง
ก. Format.
ข. Fdisk.
ค. Scandisk.
ง. Hardiest
222. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง
ก. data base.
ข. Presentation.
ค. word processor.
ง. ถูกทุกข้อ
223. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
ก. Data.
ข. System.
ค. Input.
ง. Process
224. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
ก. .pdf.
ข. .psd.
ค. ,p5a.
ง. .ppt
225. การบริการข้อมูลมัลติมีเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่า อะไร
ก. E-mail.
ข. Veronica.
ค. Gopher.
ง. World Wide Web (WWW)
226. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
ก. FTP.
ข. UDP.
ค. TCP/IP.
ง. IP
227. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงาน อย่างไร
ก. เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน.
ข. การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง.
ค. เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา.
ง. ถูกทุกข้อ
228. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
ก. Numeric Database.
ข. Office Automation.
ค. Corporate Database.
ง. Text Database
229. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างสูง ในปัจจุบันทำให้เกิดโลกใหม่ เรียกว่าอะไร
ก. โลกไซเบอร์.
ข. โลกดิจิตอล.
ค. โลกอิเล็กทรอนิกส์.
ง. โลกอินเตอร์เน็ต
230. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
ก. 21.
ข. 25.
ค. 80.
ง. 8080
231. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
ก. LAN.
ข. Wireless.
ค. WAM.
ง. Star
232. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
ก. มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์.
ข. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์.
ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น.
ง. การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)
233. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

ก. Tuples.
ข. Table.
ค. Attributes.
ง. Relation
234. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม.
ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม.
ค. สายโคแอกเชียล.
ง. สายใยแก้วนำแสง
235. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
ก. ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล.
ข. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล.
ค. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล.
ง. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
236. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
ก. COPY.
ข. REN.
ค. DEL.
ง. VOL
237. ข้อใดที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล
ก. ตัวอักษร.
ข. รูปภาพ.
ค. กราฟ.
ง. แผนภูมิ
238. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร
ก. เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน.
ข. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน.
ค. Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน.
ง. Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน
239. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก. Bit.
ข. Byte.
ค. Field.
ง. Record

http://www.thaitestonline.com