วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

เฉลยรวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

เฉลยรวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. In spite of the fact that Susan has many personal problems, She_______present every day since the first day of class.
ก. has been.
ข. had been.
ค. is.
ง. was
2. She was thirsty; _______., she refused to drink any soft drink.
ก. for.
ข. since.
ค. so that.
ง. however
3. If the alarm doesn8t work on your clock, why don8t you_______?
ก. have repaired it..
ข. repaired it.
ค. to repair it.
ง. have it repaired
4. By next October that couple _______.together for 25 years.
ก. have performed.
ข. will be performing.
ค. will have been performing.
ง. will perform
5. This house is much nicer than the one next to it. ,I’ll bet the rent is______as that one.
ก. More.
ข. three times as much.
ค. much less.
ง. like
6. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
ก. wrote it.
ข. had witted it.
ค. had been writing it.
ง. was writing it
7. Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway.
ก. Because.
ข. but.
ค. instead.
ง. despite
8. The jury is still out. The members_______the case.
ก. must still be discussing.
ข. must discuss.
ค. could still discuss.
ง. may be discussed
9. They helped us with the homework, _______?
ก. don't they.
ข. did they.
ค. didn't they.
ง. do they
10. Bob rarely went home on weekend, _______.?
ก. didn't he.
ข. did he.
ค. were he.
ง. weren't he
11. By the time they entered the concert hall, the musicians_______the introduction to the opera.
ก. was playing.
ข. had played.
ค. played.
ง. have played
12. By this time next week, the winners_______.their awards.
ก. a. will have receive.
ข. will have received.
ค. will be received.
ง. will have been receiving.
13. The couple are looking for an apartment, _______?
ก. don't they.
ข. aren't they.
ค. didn't they.
ง. are they
14. _______they knew that their opponents had been playing well recently, they knew that they were in for a hard match.
ก. though.
ข. Since.
ค. However.
ง. Moreover
15. Anne acts quite unfriendly.- ,I think she’s ______than unfriendly.
ก. shyer .
ข. shy.
ค. more shy rather.
ง. more shy
16. Will your sister be present at the meeting?- ,She will, _______.she still has a cold.
ก. because.
ข. whether.
ค. while.
ง. although
17. If they______, everyone can have a chance to speak.
ก. took turns answering.
ข. would take turns answering.
ค. are take turns answering.
ง. take turns answering
18. I find Australian Aboriginal art quite fascinating.- ,Yes, it is 40,000 years old, _______.it has remained unknown to the world, even to most Australians.
ก. yet.
ข. since.
ค. despite.
ง. whereas
19. _______..he had studied very hard, Winai had no hope of passing his finals.
ก. However.
ข. Although.
ค. Despited.
ง. Sine
20. Let him come in, _______?
ก. don't you.
ข. will you.
ค. shall we.
ง. do you
21. Have you written to Dang yet,No. I didn8t know his address. _______., I would have written to him.
ก. because.
ข. Otherwise.
ค. Consequently.
ง. Therefore
22. Did you go to the party?No, I didn8t. I stayed home_______..the weather was bad.
ก. since.
ข. although.
ค. whereas.
ง. despite
23. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
ก. had taken.
ข. were taken.
ค. took.
ง. have taken
24. Did you see Tony today?No, he was sick_______.he didn8t come to school.
ก. although.
ข. however.
ค. since.
ง. so
25. They_______for seven hours when they spotted a sign that said ,Guests.
ก. were driving.
ข. drove.
ค. had been driving.
ง. had drove
26. When_______?
ก. Will be the package delivered.
ข. will the package be deliver.
ค. will the package deliver.
ง. will the package be delivered.
27. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
ก. therefore.
ข. otherwise.
ค. furthermore.
ง. nevertheless
28. He has been taking the medicine now for three weeks.
ก. Gooder.
ข. the better.
ค. well.
ง. better
29. By the end of this month she expects to_______six chapters.
ก. be written.
ข. have written.
ค. have wrote.
ง. have been written.
30. Whenever the safety commission_______ts regulations, there are complaints.
ก. is enforcing.
ข. enforce.
ค. enforce.
ง. enforced
31. Mr. Dunford went to bed as soon as he got home. He_______for ten straight hours.
ก. had been working.
ข. was working.
ค. worked.
ง. had been worked
32. His house was______the old one.
ก. twice as big as.
ข. twice as bigger as.
ค. as twice big as .
ง. as twice bigger as
33. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
ก. as qualified as.
ข. as equally qualified as.
ค. the same qualified as.
ง. most qualified than
34. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
ก. such efficient.
ข. more efficiently.
ค. most efficient.
ง. more efficient
35. Laws vary from country to country, _______?
ก. didn't they.
ข. don't they.
ค. doesn't it.
ง. do they
36. The pilots must need a rest; they_______from a long flight.
ก. have return.
ข. returned just.
ค. have just returned.
ง. have just been returning
37. The more you talk about the matter, _______
ก. the situation seen worse.
ข. the worse the situation seems..
ค. the worse seems the situation.
ง. the situation seems the worse
38. Can’t you wait for Mana?I’m sorry. We have only_______.hours so we must make_______of our time.
ก. more, the least.
ข. few, the least.
ค. more, the less.
ง. a few, the most
39. Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team.
ก. the best.
ข. the better.
ค. the most good.
ง. an even better
40. The deficit_______so large, we will probably have to pay additional taxes.
ก. is growing.
ข. grows.
ค. has grown.
ง. was growing
41. For some time. John ________his paintings to the Asia Art Gallery.
ก. is selling.
ข. has been selling.
ค. has selled.
ง. was sold

http://www.thaitestonline.com