วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย ภาค ก.

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. '' สุกเอาเผากิน'' มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
ก. รับร้อน.
ข. รีบเร่ง.
ค. ร้อนรน.
ง. รวดเร็ว
2. กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ............... ทำให้เราอดเป็นห่วงใน.......... ของบ้านเมืองไม่ได้
ก. อลหม่าน สถานการณ์.
ข. อลเวง สวัสดิภาพ.
ค. ชุลมุน สถานภาพ.
ง. สับสน เสถียรภาพ
3. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
ก. หมกมุ่น.
ข. ครุ่นคิด.
ค. จดจ่อ.
ง. มุ่งมั่น
4. ผู้เขียนเชื่อว่าพระพุทธสิหิงส์มีกี่องค์
ก. มากกว่าสี่องค์.
ข. ห้าองค์.
ค. สี่องค์.
ง. สี่องค์ นอกนั้นเป็นองค์ปลอม
5. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
ก. เจ็บหนักอาการปางตาย.
ข. คางมีสีเหลือง.
ค. คามมีบาดแผล.
ง. บาดเจ็บเล็กน้อย
6. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
ก. โบราณคดี.
ข. วรรณคดี.
ค. สารคดี.
ง. บันเทิงคดี
7. ข้อความนี้จูงใจให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร
ก. หดหู่ใจ.
ข. สมเพช.
ค. ความเห็นอกเห็นใจ.
ง. สงสาร
8. ข้อใดเป็นคำแผลง
ก. ไพจิตร.
ข. สวาท.
ค. ไอศูรย์.
ง. สังข์
9. ข้อใดเขียนผิด
ก. บันทึก.
ข. บันเทิง.
ค. บันดาร.
ง. บันได
10. เขาดื้อมาก........ ถูกครูลงโทษบ่อยๆ ......... เขากลับเป็นเด็กอยู่ในโอวาทพ่อแม่......... คิดว่าเขาไม่สบาย
ก. จน ดังนั้น จึง.
ข. ทำให้ ครั้น ก็เลย.
ค. ทำให้ เมื่อ เลย .
ง. จน ครั้น เลย
11. '' โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว '' แสดงความรู้สึกของผู้กล่าวอย่างไร
ก. ดีใจ.
ข. ตื้นตันใจ.
ค. เสียใจ.
ง. ปลื้มใจ
12. คำครุ คืออะไร
ก. คำที่มีเสียงสูง.
ข. คำที่มีเสียงเบา.
ค. คำที่มีเสียงหนัก.
ง. คำที่มีเสียงต่ำ
13. เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ คำทึ่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
ก. วางใจ.
ข. คลายใจ.
ค. สบายใจ.
ง. พอใจ
14. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ฆ่าแล้วทิ้ง.
ข. ฆ่าอย่าวสมแค้น.
ค. ฆ่าอย่างทรมาน.
ง. ฆ่าไม่เลือก
15. ข้อใดเขียนผิด
ก. สัญประกาศ.
ข. ยติภังค์.
ค. อัศเจรีย์.
ง. นขลิขิต
16. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
ก. ตัว ขาบ.
ข. ตา ขาบ.
ค. ตะ เข็บ.
ง. ตัว เข็บ
17. ร้อยกรอง หมายถึงข้อใด
ก. กลอน.
ข. โคลง.
ค. ฉันทลักษณ์.
ง. คำประพันธ์
18. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี คำว่า ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ตลอดกาล.
ข. ตลอดปี.
ค. ตลอดเวลา.
ง. ตลอดไป
19. คำใดเขียนผิด
ก. จระเข้.
ข. จาระไน.
ค. จตุรงค์.
ง. เจียรนัย
20. ข้อความตอนนี้จูงใจให้ผู้อ่านเห็นภาพในแง่ใด
ก. ความไม่เป็นระเบียบ.
ข. ความยากจน.
ค. ความมักง่าย.
ง. ความสกปรก
21. ข้อใดอ่านผิด
ก. ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด.
ข. ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน.
ค. ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด.
ง. ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
22. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
ก. โลภมากลาภหาย.
ข. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
ค. เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
ง. เห็นช้างเท่าหมู
23. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
ก. หันกลับไปหนแนวเดิม.
ข. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด.
ค. อนาคตไม่แจ่มใส่.
ง. ไม่มีความก้าวหน้า
24. ''รากดิน'' เป็นคำสุภาพใช้เรียกอะไร
ก. รากแก้ว.
ข. รากฝอย.
ค. มันเทศ.
ง. ไส้เดือน
25. ข้อความตอนนี้เป็นการเขียนทำนองใด
ก. ตำหนิความประพฤติขอพระและข้าราชการ.
ข. รายงานเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ.
ค. เสียดสีความประพฤติลอเลี้ยวของข้าราชการ.
ง. ยกย่องความมีปฏิภาณของข้าราชการ
26. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
ก. ต่อ แก่.
ข. แก่ กับ.
ค. กับ ต่อ.
ง. กับ กับ
27. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
ก. พระราชปุจฉา.
ข. พระราชปฎิสันถาร.
ค. พระบรมราชโองการ.
ง. พระราชดำรัส
28. ในข้อใดคำว่า '' ตก '' มีความหมายว่าได้
ก. เขาตกทุกข์.
ข. ช้างตกลูก.
ค. ฉันตกปลา.
ง. ฉันสอบไล่ตก
29. คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
ก. บุคลากร.
ข. ศักดิ์สิทธิ์.
ค. อัฒจันทร์.
ง. ไอศกรีม
30. ข้อใดที่เขียนถูก
ก. พู่กัน.
ข. พสดาร.
ค. พละศึกษา.
ง. พิศวาส
31. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้นวรรคตอน
ก. จุลภาค.
ข. อัฒภาค.
ค. ยติภังค์.
ง. มหัพภาค
32. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
ก. มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ.
ข. มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม.
ค. ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้.
ง. ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
33. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บู-ชา.
ข. พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน.
ค. วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน.
ง. สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
34. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ก. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า.
ข. สาวไส้ให้กากิน.
ค. น้ำกลิ้งบนใบบอน .
ง. ทำนาบนหลังคน
35. ไตรยางศ์คืออะไร
ก. พยัญชนะต้น.
ข. อักษรสามหมู่.
ค. พยัญชนะกลาง.
ง. พยัญชนะสามตัว
36. ให้เลือกคำที่สะกดผิด
ก. เหรียญกระษาปณ์.
ข. เกษรดอกไม้.
ค. เกษียณอายุ.
ง. เกษียรสมุทร
37. ข้อใดแต่งประโยคได้ถูกต้อง
ก. อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน.
ข. ทุกคนจะร่วมรับปนะทานอาหารเย็นพร้อมกัน.
ค. จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน.
ง. ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น
38. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
ก. สบายตา.
ข. สบายใจ.
ค. สบายอารมณ์.
ง. สบายกาย
39. คำใดไม่ถูกต้อง
ก. สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ.
ข. ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด.
ค. คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม.
ง. มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
40. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
ก. ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ.
ข. หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ.
ค. ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น.
ง. ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
41. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
ก. กระต่ายหมายจันทร์.
ข. หน้าเนื้อใจเสือ.
ค. ศึกเสือเหนือใต้.
ง. สมบูรณ์พูนสุข
42. คำใดเขียนผิด
ก. สะบู่.
ข. สะบัด.
ค. สะดุด.
ง. สะอิ้ง
43. ถ้าเขียนหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. นมัสการ.
ข. ของประทานกราบทูล.
ค. กราบทูล.
ง. ทูล
44. ''ความสุข'' ในความหมายทางธรรม คือข้อใด
ก. ไม่มีโรคภัย.
ข. ไม่อดยาก.
ค. มีทุกข์น้อย.
ง. ตรงข้ามกับความทุกข์
45. '' คำถามข้อนี้กำกวม '' หมายความว่าอย่างไร
ก. ยากมาก.
ข. ไม่ชัดแจ้ง.
ค. ง่ายที่สุด.
ง. ปานกลาง
46. พระมหาสมที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุ
ก. มรณะ.
ข. ถึงแก่มรณภาพ.
ค. ถึงแก่มรณกรรม.
ง. มรณภาพ
47. คำว่า ''ย้อมแมวขาย'' มีความหมายอย่างไร
ก. ทำของเลวให้เป็นของดี.
ข. เอาแมวมาย้อมสีขาย.
ค. หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ.
ง. เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
48. ราชาศัพท์คำว่า ''อู่'' คือข้อใด
ก. พระอู่.
ข. ธารพระกร.
ค. พระกุณฑล.
ง. เปล
49. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ.
ข. ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด.
ค. บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา.
ง. เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
50. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
ก. ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์.
ข. ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ.
ค. ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย.
ง.
51. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ก. เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู.
ข. เธออยู่ในชุดสีชมพู.
ค. เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู.
ง. เธอสวมชุดสีชมพู
52. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
ก. หนังสือสัญญา.
ข. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย.
ค. ประกันชีวิต.
ง. กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
53. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. น่านับถือ.
ข. น่ารัก.
ค. น่าชม.
ง. น่ากิน
54. '' เลี่ยงบาลี '' หมายความว่าอย่างไร
ก. รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง.
ข. รู้วิธีการทำความผิดให้เป็นความชอบ.
ค. เลี่ยงการปฏิบัติตามแบบอย่าง.
ง. รู้วิธีการเลี่ยงกฏเกณฑ์ต่างๆ
55. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
ก. ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย.
ข. ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา.
ค. เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา.
ง. ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
56. การเขียนหนังสือถึงพระสังฆ์ใช้คำขึ้นด้นอย่างไร
ก. ทูล.
ข. กราบทูล.
ค. ของประทานกราบทูล.
ง. นมัสการ
57. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
ก. ความต้องการ.
ข. แนวความคิดเห็น.
ค. ความพอใจ.
ง. การเห็นคุณค่า

http://www.thaitestonline.com


กำหนดรับสมัครครู 2557, ข้อสอบการศึกษา, ครูผู้ช่วย, ครูผู้ช่วย 2557, ครูผู้ช่วย57, ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 57, คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย 57, ตารางสอบ ครูผู้ช่วย 2557, ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ครูผู้ช่วย 57, ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557, ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557, ยอดรวมสมัครครูผู้ช่วย 57, รับสมัครฝึกอบรม 9 มาตรฐาน, ประจำปี 2557, รายชื่อศูนย์อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู, วิชาการศึกษา, วิชาเอกที่เปิดสอบ, สพฐเปิดสอบครู, สพป., สพม., สอบครู ,สอบครู 2557, สอบครู2557, สอบบรรจุ, สอบวัดและประเมินผลครู สทศ. ปี 2557, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย, วิชากฎหมาย พร้อมเฉลย, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย ,แนวข้อสอบครูวิชาการศึกษาพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบบรรจุครู แนวข้อสอบพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบวิชาเอกชีววิทยา แนวข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป