วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่ สาระที่ควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม เด็ก.
ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก.
ค. ธรรมชาติรอบตัว.
ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก
2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
ก. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา.
ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
ค. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้.
ง. กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
3. พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมาก น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ข้อใด
ก. สภาพแวดล้อม.
ข. การอบรมเลี้ยงดู.
ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ.
ง. ถูกทุกข้อ
4. การใช้เพลงประกอบการสอน ช่วยฝึกทักษะด้าน ใดมากที่สุด
ก. ภาษา.
ข. ความคิด.
ค. การกระทำ.
ง. ถูกทุกข้อ
5. การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับ เด็ก สามารถทำได้ 3 วิธี ข้อใดไม่ใช่
ก. ผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด.
ข. ผู้สอนเป็นผู้กำหนด.
ค. ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด.
ง. เด็กเป็นผู้กำหนด
6. “เกม” ส่งเสริมการเรียนในข้อใด
ก. คุณธรรม.
ข. ทักษะ.
ค. ความรู้.
ง. ถูกทุกข้อ
7. การเลือกเพลงประกอบการสอน เน้นในเรื่องใด เป็นสำคัญ
ก. ดนตรี.
ข. เนื้อร้อง.
ค. ทำนอง.
ง. จังหวะ
8. สิ่งที่สำคัญที่ครูควรคำนึงถึงในการกำหนดจุดมุ่ง หมายในการเล่นของเด็กคือ
ก. ประสบการณ์การเล่นของเด็กแต่ละคน.
ข. อุปกรณ์การสอน.
ค. การวางแผนการเล่น.
ง. ความต้องการของเด็ก
9. ข้อใดคือการจัดมุมประสบการณ์ที่เหมาะสมที่ สุด
ก. มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ.
ข. มุมบล็อกอยู่ติดกับมุมหนังสือ.
ค. มุมหนังสืออยู่ใกล้มุมบทบาทสมมุติ.
ง. มุมบล็อกอยู่ห่างมุมบทบาทสมมุติ
10. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะ เวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
ก. ประมาณ 20 นาที.
ข. ประมาณ 20 – 30 นาที.
ค. ประมาณ 30 – 40 นาที.
ง. ประมาณ 40 – 60 นาที
11. ข้อใด ไม่ได้ เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
ก. การขว้างปาวัตถุไปมา.
ข. การอ่านหนังสือ.
ค. การหัดร้อยลูกปัด.
ง. การทำสวนดอกไม้
12. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร
ก. วุฒิภาวะ.
ข. การเรียนรู้.
ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งทางตรงและทาง อ้อม.
ง. วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
13. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
ก. นอน.
ข. หยิบจับสิ่งของ.
ค. เล่นสมมติ.
ง. ทำตามกลุ่ม
14. การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการใดเป็นส่วน ใหญ่
ก. การสัมภาษณ์.
ข. การสังเกต.
ค. การทดสอบ.
ง. การตอบคำถาม
15. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไร บ้าง
ก. 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ ควรเรียนรู้.
ข. 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและ พัฒนาการของเด็กทุกด้าน.
ค. ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ.
ง. ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
16. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา ปฐมวัย
ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ สถานศึกษา.
ข. นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง เป็นระบบ.
ค. เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้.
ง. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสำคัญ
17. ข้อใดคือประสบการณ์ที่สำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการด้านสติปัญญา
ก. การคิด, การใช้ภาษา.
ข. ดนตรี, การเล่น.
ค. การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภัย.
ง. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
18. พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวด กวดขัน จะมีพฤติกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุด
ก. ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกพอใจ.
ข. ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์.
ค. โอนอ่อนผ่อนตามถ้าเด็กมีเหตุผล.
ง. ให้ลูกปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เหมาะสม
19. แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนัก จิตวิทยา ชื่อ ซิกมันด์ ฟรอย์ ได้เน้นความพึงพอ ใจของเด็กต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกาย
ก. รูปร่าง.
ข. ปาก.
ค. ตา.
ง. ใบหน้า
20. การเขียนของเด็กที่เปลี่ยนไปชี้ให้เห็นถึงอะไร
ก. ความเติบโต.
ข. ลักษณะเฉพาะตัว.
ค. สื่อสารการติดต่อ.
ง. อารมณ์ความรู้สึก
21. ข้อใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในช่วง อายุ 4 ปี
ก. ประมาณ 5 นาที.
ข. ประมาณ 8 นาที.
ค. ประมาณ 12 นาที.
ง. ประมาณ 15 นาที
22. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อว่า….?
ก. เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการเลียนแบบ.
ข. การสอนภาษาให้กับเด็กต้องเป็นการสอน ภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก.
ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้ไผ่อ่อนๆ ที่ดัดได้.
ง. เด็กจะสืบค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของตน เอง
23. ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอย เชื่อมต่อระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ข. ครูผู้สอน.
ค. ตัวเด็กเอง.
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. การเลือกใช้เกมประกอบการสอน ควรคำนึงถึง ข้อใด
ก. สถานที่.
ข. วัยของผู้เล่น.
ค. วิธีสอน.
ง. ผู้สอน
25. การฝึกเด็กตักอาหารรับประทานเอง ควรทำได้ เมื่อใด
ก. เมื่อเด็กอายุ 2 ปี.
ข. เมื่อเด็กอายุ 3 ปี.
ค. เมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าอยากจะตักอาหารรับ ประทานเอง.
ง. เมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
26. ผู้ที่กล่าวว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาด ผู้ ใหญ่สามารถจะแต่งแต้มให้เป็นรูปอะไรก็ได้ คือ ใคร
ก. ฝน.
ข. ฟรอยด์.
ค. รุสโซ.
ง. อีริคสัน
27. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดลักษณะรูปแบบใด
ก. กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น.
ข. จัดเป็นรายวิชา.
ค. จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้.
ง. จัดตามประสบการณ์ของครูผู้สอน
28. เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได้ เมื่อเด็กอยู่ใน วัยใด
ก. 1 – 2 ปี.
ข. 2 – 3 ปี.
ค. 3 – 6 ปี.
ง. 6 – 8 ปี
29. เพราะเหตุใด การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีความ สำคัญมาก
ก. เพราะเป็นความต้องการของเด็กที่ใคร่จะให้ มีผู้สนใจตน.
ข. เพราะเราสามารถจะพัฒนาพฤติกรรมเด็ก ให้ออกมาตามแนวทางที่ปรารถนาได้.
ค. เพราะพ่อแม่จะได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือเด็ก.
ง. เพราะไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
30. ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
ก. การดูโทรทัศน์.
ข. การก่อทรายเป็นรูปบ้าน ภูเขา.
ค. การวิ่งไล่จับกัน.
ง. การทำสวนดอกไม้
31. บุคลิกภาพของครูแบบใดที่จะเอื้ออำนวยต่อการ พัฒนาจริยธรรมให้แก่เด็กได้ดีที่สุด
ก. พูดจาไพเราะอ่อนหวานอยู่เสมอ.
ข. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง.
ค. มีความเมตตากรุณาและมีอารมณ์ที่มั่นคง.
ง. มีอารมณ์ขันเวลาสอนพยายามสอดแทรก เรื่องตลกให้เด็กได้หัวเราะบ่อยๆ
32. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและ กลุ่มใหญ่ ไม่ควร ใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่ากี่ นาที
ก. 10 นาที.
ข. 15 นาที.
ค. 20 นาที.
ง. 25 นาที
33. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของ เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ก. 0 – 1 ปี.
ข. 0 – 3 ปี.
ค. 1 – 3 ปี.
ง. 3 – 5 ปี
34. ในการจัดการเล่นให้แก่เด็ก สิ่งสำคัญประการ แรกที่ครูควรจะทำคือ
ก. กำหนดจุดมุ่งหมาย.
ข. กำหนดอุปกรณ์.
ค. กำหนดสถานที่.
ง. กำหนดแผนการณ์
35. ข้อใดคือคุณสมบัติข้อแรกของครูผู้สอนปฐมวัย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึง
ก. มีความเป็นระเบียบ สะอาด รู้จักประหยัด.
ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น.
ค. มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาล หรือผู้ที่ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย.
ง. พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่าง ได้
36. ข้อใดเป็นการเล่นที่บูรณาการเพลงเข้ามาด้วย
ก. กาฟักไข่.
ข. ลิงชิงหลัก.
ค. ขี่ม้าส่งเมือง.
ง. งูกินหาง
37. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้
ก. แสดงออกโดยวางแผนงานอย่างกว้างๆ.
ข. แสดงออกโดยหวังผลการยอมรับจากผู้อื่น.
ค. แสดงออกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางความงาม.
ง. แสดงออกอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา
38. พฤติกรรมในข้อใดที่ครูไม่ควรปฏิบัติในขณะที่ เด็กกำลังเล่น
ก. เข้าไปเล่นร่วมกับเด็ก.
ข. เตรียมวางแผนการเล่นสำหรับวันต่อไป.
ค. สังเกตอยู่ภายนอก.
ง. คอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
39. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ก. จุดประสงค์, สาระการเรียนรู้.
ข. กิจกรรม, สื่อ.
ค. การประเมินผล.
ง. ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ก. เล่านิทาน.
ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ.
ค. การศึกษานอกสถานที่.
ง. การวาดภาพระบายสี
41. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพ่อ แม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก คือ วิธีการ แบบใด
ก. แบบรักมาก.
ข. แบบลงโทษ.
ค. แบบควบคุมเข้มงวด.
ง. แบบประชาธิปไตย
42. การจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ที่มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ ซึ่ง พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุเท่าใด
ก. ต่ำกว่า 1 ปี.
ข. ต่ำกว่า 2 ปี.
ค. ต่ำกว่า 3 ปี.
ง. ต่ำกว่า 4 ปี
43. ในการปลูกฝังสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่เด็ก พ่อ แม่ ครู ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เป็นแบบอย่างที่ดี.
ข. พยายามศึกษาหลักธรรมให้แตกฉาน.
ค. มุ่งสร้างปัญหาเพื่อรู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว.
ง. ค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดในการอบรม เลี้ยงดูเด็ก
44. เด็กทารกสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยวิธีใดมากที่สุด
ก. จากประสบการณ์ตรงของเด็กเอง.
ข. จากคำอบรมสั่งสอนของแม่.
ค. การเลียนแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจาก คนเลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิด.
ง. ถูกทุกข้อ
45. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และ เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
ก. พ่อแม่.
ข. พี่น้อง.
ค. ปู่ย่า.
ง. ตายาย
46. ข้อใดคือ ความหมาย ของคำว่า “เด็กที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ”
ก. เด็กพิการ.
ข. เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป.
ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ.
ง. เด็กด้อยโอกาส
47. การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย 2 – 3 ปี มี ลักษณะดังนี้
ก. ใช้สีอย่างเด่นชัด.
ข. ขีดเขียนซ้ำๆ กัน.
ค. แสดงรูปทรงง่ายๆ.
ง. นิยมรูปทรงเรขาคณิต
48. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้ กับเด็กปฐมวัย คำนึงถึง
ก. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ.
ข. อายุ.
ค. สิ่งแวดล้อม.
ง. สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา
49. การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กจะต้องคำนึงถึง
ก. วุฒิภาวะของเด็ก.
ข. ผลงานที่จะได้รับ.
ค. กิจกรรมที่ต้องแก้ปัญหา.
ง. ความพอใจของเด็ก
50. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการ พัฒนาเด็กไว้เท่าใด
ก. 3 – 5 ปี.
ข. 4 – 6 ปี.
ค. แรกเกิด – 5 ปี.
ง. 0 – 6 ปี

http://www.thaitestonline.com