วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เฉลยแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร
ก. รัฐ.
ข. ท้องถิ่น.
ค. สถานศึกษา.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ตรงกับข้อใด
ก. ปพ.๑.
ข. ปพ.๒.
ค. ปพ.๓.
ง. ปพ.๔
3. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่.
ข. งบประมาณของรัฐ.
ค. เศรษฐกิจของประเทศ.
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
4. การวัดประเมินผลของระดับใดดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายภาค
ก. ระดับชั้นเรียน.
ข. ระดับสถานศึกษา.
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. ระดับชาติ
5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. มีความเป็นไทย.
ข. มีคุณธรรมจริยธรรม.
ค. ใฝ่เรียนรู้.
ง. อยู่อย่างพอเพียง
6. ข้อใดไม่ถูกต้องในการตัดสินผลการเรียน
ก. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด.
ข. ต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชา.
ค. ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด.
ง. ต้องได้รับการประเมินเฉพาะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
7. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ระดับปฐมวัย.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมี แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซ้ำชั้นได้
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ข. ครูผู้สอนประจำชั้น.
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ง. คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
9. การจัดเวลาเรียนระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายปี
ก. ระดับปฐมวัย.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ.
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ.
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
11. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งใด
ก. ให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้.
ข. ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข.
ค. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข.
ง. เกิดความสมานฉันท์ในชาติ
12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเรียน
ก. ระดับชั้น ป.๑-๖ กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ ปี.
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ ปี.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษากำหนดได้ตามความเหมาะสม.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง/ปี
13. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
ก. ชีวิตและสังคม.
ข. สังคมและชุมชน.
ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.
ง. เศรษฐกิจและชุมชน
14. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นลักษณะใด
ก. ผู้สอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก.
ข. ผู้ชี้นำด้านความความประพฤติ.
ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้.
ง. ผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน
15. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นปัญหาของการปรับปรุงหลักสูตร
ก. หลักสูรมีเนื้อหามาเกินไป.
ข. การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน.
ค. การปรับเปลี่ยนรัฐบาล.
ง. ความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
16. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลตามสภาพจริง
ก. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย.
ข. ต้องตัดสินโดยใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์.
ค. ประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ ภาระงาน บริบท และเกณฑ์การประเมิน.
ง. ใช้เฉพาะแฟ้มสะสมงานในการประเมิน
17. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษากำหนดไว้ ?
ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู.
ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.
ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน.
ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
18. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. การงานอาชีพและเทคโนโลยี.
ข. สุขศึกษาและพลศึกษา.
ค. ศิลปะและดนตรี.
ง. ภาษาต่างประเทศ
19. ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตร
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ข. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย.
ค. มีความสามารถในการสื่อสาร.
ง. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
20. เอกสารใดไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน.
ข. ประกาศนียบัตร.
ค. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน.
ง. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
21. เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้.
ข. สื่อการเรียนรู้.
ค. ผู้บริหารและครูผู้สอน.
ง. วิธีการวัดและประเมินผล
22. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กิจกรรมแนะแนว.
ข. กิจกรรมนักเรียน.
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์.
ง. กิจกรรมส่งเสริมโครงงานอาชีพ
23. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ก. กระทรวงศึกษาธิการ.
ข. สำนักทดสอบทางการศึกษา.
ค. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
ง. สถานศึกษา
24. สิ่งใดในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นลำดับ ลดความซ้ำซ้อน สิ่งที่สอน และช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน
ก. ตัวชี้วัดชั้นปี.
ข. คุณลักษณะที่พึงประสงค์.
ค. มาตรฐานการเรียนรู้.
ง. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
25. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา.
ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ค. ความพร้อมของผู้เรียน.
ง. สภาพของท้องถิ่น
26. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่มุ่งให้เกิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ความสามารถในการคิด.
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา.
ค. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี.
ง. ความสามารถในการแสวงหาความรู้
27. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
ก. การประกอบอาชีพ.
ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม.
ค. การพัฒนาสมอง.
ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
28. สถานศึกษาทุกแห่งจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีใด
ก. ๒๕๕๒.
ข. ๒๕๕๓.
ค. ๒๕๕๔.
ง. ๒๕๕๕
29. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ
ก. วิสัยทัศน์หลักสูตร.
ข. ตัวชี้วัดชั้นปี.
ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.
ง. โครงสร้างเวลาเรียน
30. การจัดเวลาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกำหนดโครงสร้าง เวลาเรียนน้อยกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ก. ภาษาไทย.
ข. ศิลปะ.
ค. วิทยาศาสตร์.
ง. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31. การจัดการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความพอใจของตนเอง
ก. ระดับปฐมวัย.
ข. ระดับประถมศึกษา.
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
32. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา.
ข. กู๊ด.
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่.
ง. ธำรง บัวศรี
33. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู.
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน.
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน.
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
34. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
ก. กำหนดเนื้อหาสาระ.
ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน.
ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน.
ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
35. มาตรฐานช่วงชั้น กำหนดไว้สำหรับชั้นใด
ก. ป.๓.
ข. ป.๖.
ค. ม.๓.
ง. ม.๔-๖

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู ,แนวข้อสอบบรรจุครู 56,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 56,แนวข้อสอบบรรจุครู,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา