วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

เฉลยข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน.
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน.
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล.
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
2. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
ก. ค่านิยมทางสังคม.
ข. ค่านิยมทางศาสนา.
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ.
ง. ค่านิยมทางความจริง
3. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด?
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร.
ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน.
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง.
ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
4. ครูวินัย ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
ก. นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง.
ข. ปัคคัณเห-ปัคคัณหารหัง.
ค. ทิฏฐานุคติ.
ง. ไม่มีข้อถูก
5. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
ก. การเคารพผู้อาวุโส.
ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป.
ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน.
ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
6. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
ก. การตอบสนอง.
ข. พฤติกรรม.
ค. การยอมรับ.
ง. ถูกทุกข้อ
7. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม.
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ.
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ.
ง. ไม่มีข้อถูก
8. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ.
ข. ค่านิยมแบบศักดินา.
ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม.
ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
9. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
ก. ศาสนาพราหมณ์.
ข. ศาสนาพุทธ.
ค. ศาสนาฮินดู.
ง. ศาสนาอิสลาม
10. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา.
ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง.
ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม.
ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
11. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตามทฤษฏีการพัฒนา ทางจริยธรรม?
ก. อายุ 0-2 ปี.
ข. อายุ 2-8 ปี.
ค. อายุ 8 ปีขึ้นไป.
ง. อายุ 12 ปีขึ้นไป
12. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
ก. เมตตา กรุณา.
ข. มุทิตา อุเบกขา.
ค. สติ สัมปัญชัญญะ.
ง. ฉันทะ วิริยะ
13. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
ก. สังคมชั้นกลาง.
ข. สังคมชั้นสูง.
ค. สังคมชนบท.
ง. สังคมเมือง
14. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอะไร?
ก. ค่านิยม.
ข. วัฒนธรรม.
ค. ความสามัคคี.
ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
15. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ.
ข. การแสวงหารางวัล.
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ.
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
16. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. สังคหวัตถุ 4.
ค. ธรรมของฆราวาส 4.
ง. อิทธิบาท 4
17. ครูวิไลกำลังจะลงโทษนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ แต่คิดได้ว่ายังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครูวิไล มีคุณธรรมข้อใด?
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
18. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ.
ข. คำสั่งสอน.
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา.
ง. ไม่มีข้อถูก
19. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
ก. วัฒนธรรม.
ข. ประเพณี.
ค. ความคิด.
ง. การยอมรับ
20. ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ?
ก. การพึ่งตนเอง.
ข. การรักษาความสัตย์.
ค. การประหยัด และออม.
ง. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
21. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
ก. เศรษฐกิจ.
ข. วัฒนธรรม.
ค. ความก้าวหน้า.
ง. การศึกษา
22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
ก. ศีลข้อ 1.
ข. ศีล 3 ข้อ.
ค. ศีล 4 ข้อ.
ง. ศีล 5 ข้อ
23. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
ก. เอเชียตะวันออก.
ข. เอเชียกลาง.
ค. ยุโรปตะวันตก.
ง. ไม่มีข้อถูก
24. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก. ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง.
ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ.
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง.
ง. มีจริยธรรมต่ำ
25. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ศีลธรรม
26. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม.
ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย.
ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
27. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ.
ข. ธรรมของผู้ครองเรือน.
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน.
ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
28. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ.
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม.
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด.
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
29. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง.
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง.
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์.
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
30. ขั้นก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด?
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี.
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี.
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี.
ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
31. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่.
ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน.
ค. ลำเอียงเพราะเขลา.
ง. ลำเอียงเพราะกลัว
32. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ?
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. อิทธิบาท 4.
ค. สังคหวัตถุ 4.
ง. คุณธรรม 4
33. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร?
ก. การมีเหตุผล.
ข. การประพฤติปฏิบัติ.
ค. การยอมมารับของสังคม.
ง. การยกย่องสรรเสริญ
34. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
ก. ปุริสถิมทิส.
ข. อุตตรทิส.
ค. อุปริมทิส.
ง. ปัจฉิมทิส
35. ข้อใดไม่เป็นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส?
ก. รอบรู้.
ข. รอบคอบ.
ค. กล้าหาญ.
ง. รู้จักประมาณ
36. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน คือ ?
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. อิทธิบาท 4.
ค. สังคหวัตถุ 4.
ง. ฆราวาสธรรม 4
37. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี.
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง.
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ.
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
38. ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไม่ชอบที่ครูสมยศ ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความลำเอียงในข้อใด?
ก. ฉันทาคติ.
ข. โทสาคติ.
ค. โมหารคติ.
ง. ภยาคติ
39. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ.
ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ.
ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ.
ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
40. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู.
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม.
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
41. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
ก. ค่านิยมทางวัตถุ.
ข. ค่านิยมทางความจริง.
ค. ค่านิยมทางสังคม.
ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
42. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร.
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า.
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร.
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
43. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน.
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ.
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน.
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
44. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น.
ข. 3 ขั้น.
ค. 4 ขั้น.
ง. 5 ขั้น
45. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่).
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม.
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ.
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
46. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?
ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน.
ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน.
ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน.
ง. ไม่มีข้อถูก
47. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม.
ข. จริยธรรม.
ค. วัฒนธรรม.
ง. ศีลธรรม
48. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ เรียกว่าอะไร?
ก. ความรู้เชิงจริยธรรม.
ข. เจตคติเชิงจริยธรรม.
ค. เหตุผลเชิงจริยธรรม.
ง. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
49. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?
ก. เชื่อถือโชคลาง.
ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร.
ค. พึ่งพาอาศัยกัน.
ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
50. ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต.
ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ค. ความสามัคคี.
ง. ความกตัญญูกตเวที
51. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด?
ก. เมตตา.
ข. กรุณา.
ค. มุทิตา.
ง. อุเบกขา
52. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4.
ข. ปัจจัย 4.
ค. อิทธิบาท 4.
ง. อริยสัจ 4
53. ครูสมศรี สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรี มีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด?
ก. ครู.
ข. ภาวณีโย.
ค. วัตตา.
ง. วจนขโม
54. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม.
ข. ค่านิยมทางสังคม.
ค. ค่านิยมทางศาสนา.
ง. ค่านิยมทางวัตถุ
55. การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?
ก. ความนิยมทางความจริง.
ข. ค่านิยมทางวัตถุ.
ค. ค่านิยมทางสังคม.
ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
56. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. มีศีล.
ข. มีสมาธิ.
ค. มีปัญญา.
ง. มีสติ
57. Moral values หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมทางศาสนา.
ข. ค่านิยมทางวัตถุ.
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ.
ง. ค่านิยมทางความจริง
58. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา.
ข. ธัมมัญญุตา.
ค. อัตถัญญตา.
ง. มัตตัญญุตา
59. นายสมศักดิ์ เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม?
ก. อาชวะ.
ข. มัทวะ.
ค. ตะบะ.
ง. อวิหิงสา
60. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
ก. ขันติ.
ข. โสรัจจะ.
ค. หิริโอตัปปะ.
ง. สัจจะ
61. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ.
ข. การรู้จักประมาณ.
ค. การอดทน.
ง. ความยุติธรรม
62. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด?
ก. อิทธิบาท 4.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. สังคหวัตถุ 4.
ง. ฆราวาสธรรม 4

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู ,แนวข้อสอบบรรจุครู 56,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 56,แนวข้อสอบบรรจุครู,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา