วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด 2

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก.
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์.
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์.
ง. ถูกทุกข้อ
2. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
ก. การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม.
ข. การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์.
ค. การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง.
ง. การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
3. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM.
ข. COMPAQ.
ค. MICROSOFT.
ง. DIGTAL
4. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
ก. Data.
ข. System.
ค. Input.
ง. Process
5. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด.
ข. ความจำ.
ค. การควบคุมตนเอง.
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
6. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Unix.
ข. Access.
ค. Linux.
ง. Windows XP
7. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
ก. Class A.
ข. Class B.
ค. Class C.
ง. Class D
8. อัตราเฟรมของวิดีโอระบบ PAL จะมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 12 เฟรมต่อวินาที.
ข. 20 เฟรมต่อวินาที.
ค. 24 เฟรมต่อวินาที.
ง. 25 เฟรมต่อวินาที
9. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ.
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์.
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ.
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
10. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที.
ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที.
ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ.
ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์ /วินาที
11. 3 + 5 x ( 2 2 + 1 ) - 3 =?
ก. 34.
ข. 108.
ค. 115.
ง. 181
12. 1 MB เท่ากับข้อใด
ก. 1,000 ไบต์.
ข. 1,024 ไบต์.
ค. 1,024 กิโลไบต์.
ง. 1,000,000 ไบต์
13. ส่วนประกอบของ DOS มีอยู่กี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. มี 5 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM.
ข. มี 6 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT.
ค. มี 7 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT และ คำสั่งภายนอก.
ง. มี 8 ส่วน ROM-BIOS, Boot record, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.DAT, คำสั่งภายใน และคำสั่งภายนอก
14. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง.
ข. มีความเชื่อถือได้.
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ.
ง. ถูกทุกข้อ
15. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก. สายเม้าส์หลุดหรือหลวม.
ข. Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม.
ค. หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม.
ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
16. ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกวา่ อะไร
ก. บิต.
ข. ไบต์.
ค. กิโลไบต ์.
ง. กิกะไบต ์
17. ขั้นตอนใดเป็นข้ั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก. วิเคราะห์ปัญหา (Analysis).
ข. เขียนโปรแกรม (Coding).
ค. วางแผนและออกแบบ (Planning & Design).
ง. จัดทำคู่มือ (Documentation)
18. เครื่องพิมพ์แบบกระทบเหมาะจะใช้พิมพ์งานลักษณะใด
ก. ใบส่งของ รูปภาพคน.
ข. ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน.
ค. ภาพวาดลายเส้น รูปภาพสัตว์เลี้ยง.
ง. รูปภาพสัตว์เลี้ยง ตั๋วเครื่องบิน ใบส่งของ
19. HUB ทำหน้าที่อะไร
ก. การเชื่อมต่อกันทั้งหมดที่เป็นเครื่องต้นทางและปลายทาง.
ข. เป็นตัวเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อกันแบบ BUS นั่งเอง.
ค. เป็นชุมสายหรือศูนย์เชื่อมต่อ.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด.
ข. เป่า.
ค. Scan disk.
ง. disk Defragmenter
21. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์.
ข. วางระบบงาน.
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์.
ง. ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ.
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่.
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง.
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
23. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
ก. Mouse.
ข. Keyboard.
ค. Monitor.
ง. Hard disk
24. Debug หมายถึงอะไร
ก. โปรแกรมที่สามารถแสดง แก้ไขข้อมูลในหน่วยความจำ.
ข. โปรแกรมที่เรียกค่าในหน่วยความจำมาปรับปรุง และเขียนกลับไปในแฟ้ม.
ค. โปรแกรมย่อยที่ร่วมเข้ากับ Command.com.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
25. โปรแกรมเมอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงและแห้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมระบบและประสานงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์
ก. SYSTEM PROGRAMMER.
ข. APPLICATION PROGRAMER.
ค. MAINTENCEN PROGRAMER.
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
26. IEEE ย่อมาจากอะไร ?
ก. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
ข. Institute of Electrical Electronics Engineers.
ค. ข้อ ก และ ข ถูก.
ง. ไม่มีข้อถูก
27. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
ก. TCP/IP.
ข. Protocal.
ค. Telnet.
ง. E-Mail
28. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบ ปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. IIS.
ข. PWS.
ค. SQL.
ง. MySQL
29. องค์กรที่พัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล คือ ?
ก. ISO.
ข. OSI.
ค. EIA.
ง. IEEE
30. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล.
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้.
ค. เป็นระบบอนาลอก.
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
31. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM.
ข. บริการด้านบัตรเครดิต.
ค. บริการ ณ จุดขาย.
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
32. rwx หมายถึง
ก. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ เขียนได้ อ่านได้.
ข. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ อ่านได้ แก้ไขได้ ประมวลผลได้.
ค. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ อ่านได้ เขียนได้.
ง. สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ ประมวลผลได้ อ่านได้
33. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital.
ข. Analog.
ค. Calculate.
ง. Numerical
34. เลขฐานสอง “1011” อ่านว่า อย่างไร
ก. สิบ-สิบเอ็ด.
ข. หนึ่งพัน-สิบเอ็ด.
ค. หนึ่งร้อยหนึ่ง-หนึ่ง.
ง. หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-หนึ่ง
35. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต.
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย.
ค. การวางแผนการผลิต.
ง. ถูกทุกข้อ
36. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกข้อใด
ก. B9.
ข. 561.
ค. 127.
ง. F1
37. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm.
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต.
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com