วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
1. World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด
ก. ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว
ข. ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร
ค. ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก
ง. ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
2. การฝึกฝนเด็กพิเศษโดยใช้การทรงตัวบนม้าเรียกว่าการฝึกทักษะใด
ก. อาชาไนยบําบัด
ข. อาชาบําบัด
ค. ม้าบําบัด
ง. อาชานะบําบัด
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
3. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาติ
ก. WTO
ข. ESCAP
ค. AEC
ง. EAC
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
4. หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ไทย และอังกฤษ
ข. ไทย และภาษาในประเทศอาเซียน
ค. ไทย
ง. ไทย และ เมียนมา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
5. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู?ในระยะกี่เมตรนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา
ก. 200 เมตร
ข. 300 เมตร
ค. 400 เมตร
ง. 500 เมตร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
6. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
ก. กัมพูชา
ข. ไทย
ค. เมียนมา
ง. จีน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
7. ร้านแสงชัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่อยู่ห่างจากโรงเรียนแสงทองพิทยาคม 100 เมตร ร้านแสงชัยมีความผิดหรือไม?
ก. ไม่มีความผิดเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
ข. "มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท"
ค. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
ง. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
8. การคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาจากรายงานใด
ก. Nispa
ข. School
ค. Helpyou
ง. Due
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
9. การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558)
ก. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
ข. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
ค. สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ง. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
10. คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก
ก. การพัฒนาด้านการศึกษา
ข. ความยากจน รายได้น้อย
ค. ความเป็นธรรม ความโปร่งใส
ง. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
11. ปริมาณการใช้น้ำของคนไทยในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่เท่าใด
ก. อันดับ 1
ข. อันดับ 2
ค. อันดับ 3
ง. อันดับ 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
12. ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด
ก. สมุทรสงคราม
ข. สมุทรปราการ
ค. เลย
ง. ตาก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
13. ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กินรี
ข. สิงโต
ค. ต้นโคม
ง. เทียนพันเล่ม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
14. โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด
ก. จีน
ข. ซาอุดิอาราเบีย
ค. ซีเรีย
ง. บราซิล 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
15. แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร
ก. Thai App
ข. Thailand for Culture
ค. Thailand Culture
ง. ThaiThai
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
16. สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558
ก. 65 ปี
ข. 70 ปี
ค. 75 ปี
ง. 80 ปี
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
17. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
ก. กบย.
ข. คบย.
ค. กนย.
ง. คนย.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
18. ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน
ก. เมียนมา
ข. กัมพูชา
ค. มาเลเซีย
ง. ฟิลิปปินส์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
19. นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร
ก. กล้วยไม้สยาม
ข. กล้วยศรีน่าน
ค. กล้วยสยามมณี
ง. กล้วยนิล
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
20. ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา
ก. 86 พรรษา
ข. 87 พรรษา
ค. 88 พรรษา
ง. 89 พรรษา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
21. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ก. WTO
ข. ESCAP
ค. AEC
ง. EAC
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
22. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร
ก. 9 กิโลเมตร
ข. 19 กิโลเมตร
ค. 29 กิโลเมตร
ง. 39 กิโลเมตร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
23. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ
ก. เพื่อละเว้นกรรม
ข. เพื่อเป็นการทําบุญ
ค. เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์
ง. เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
24. นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558
ก. หน้ากากเงิน
ข. แสงหาญฟา
ค. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ง. เด็กชายภูผา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
25. ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net
ก. สมศ.
ข. สพฐ
ค. สทศ.
ง. สอศ.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
26. World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด
ก. มิลาน อิตาลี
ข. ลิสบอน โปรตุเกส
ค. อังการา ตุรกี
ง. ออสโล นอร์เวย์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
27. ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ก. บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้
ข. บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ
ค. บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
ง. บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
28. จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58)
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค. จังหวัดตราด
ง. จังหวัดมุกดาหาร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
29. งานสารทไทยกล้วยไข่จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. ปราจีนบุรี
ข. เชียงราย
ค. กําแพงเพชร
ง. นครสวรรค์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
30. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1
ก. สิงคโปร์
ข. มาเลเซีย
ค. ฟิลิปปินส์
ง. อินโดนีเซีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
31. การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สังฆทาน
ข. ปาฏิบุคลิกทาน
ค. บุคคทาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
32. สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ข. สภาขับเคลื่อนประเทศ
ค. สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ
ง. สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
33. หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
ง. ภาคอิสาน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
34. มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาจีน
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
35. วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด
ก. วันออมแห่งชาติ
ข. วันอาหารโลก
ค. วันตํารวจ
ง. วันประชาธิปไตย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
36. วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด
ก. 22-ต.ค.
ข. 23-ต.ค.
ค. 24-ต.ค.
ง. 25-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
37. ประเพณีอุ?มพระดําน้ำจัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี
ข. บึงกาฬ
ค. อํานาจเจริญ
ง. เพชรบูรณ์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
38. แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. Back2school
ข. Click2school
ค. Go2school
ง. GPS2school
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
39. ข้อใดคือเว็บไซต์กิจกรรม Bike for dad
ก. www.bikefordad2015.com
ข. www.bikefordad.com
ค. www.bikefordad2015.co.th
ง. www.bikefordad2015.org
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
40. คนไทยเฉลี่ยใช้น้ำปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน
ก. 100 ลบ.ม./คน/วัน
ข. 120 ลบ.ม./คน/วัน
ค. 140 ลบ.ม./คน/วัน
ง. 160 ลบ.ม./คน/วัน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
41. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในอาเซียน
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
42. กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ข. คณะกรรมการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะกรรมการ่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช
ก. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2
ข. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3
ค. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4
ง. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
44. "สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)"
ก. รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์
ข. ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน
ค. ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ง. รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
45. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในโลก
ก. 45
ข. 46
ค. 47
ง. 49 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
46. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
ก. โตไปไม่โกง
ข. พลเมืองดี
ค. มวยสากล
ง. มวยไทยไชยา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
47. ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาร์กีซ = เมียนมาร์
ข. หว่ามกอ = มาเลเซีย
ค. แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล
ง. ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
48. ประเพณีออกหว่าจัดขึ้นที่ใด
ก. ตาก
ข. กําแพงเพชร
ค. พิษณุโลก
ง. แม่ฮ่องสอน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
49. นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจําปี 2558 คือใคร
ก. วินิตา ดีถียนตแ
ข. วีรพร นิติประภา
ค. จุลพันธ์ นิติประภา
ง. พีรจฬา จุฬานนท์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
50. รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด
ก. สั่งอพยบประชาชนออกจากพื้นที่
ข. ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน
ค. อนุมัติการทําฝนหลวง
ง. ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
51. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด
ก. 5-ธ.ค.
ข. 6-ธ.ค.
ค. 10-ธ.ค.
ง. 11-ธ.ค. 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
52. ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ก. คยท.
ข. กยท.
ค. คคย.
ง. กกย.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
53. ประเพณีออกหว่าคือประเพณีใด
ก. เข้าพรรษา
ข. โยนบัว
ค. ออกพรรษา
ง. ไหว้ผีปุา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
54. วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันใด
ก. 18-ต.ค.
ข. 19-ต.ค.
ค. 20-ต.ค.
ง. 21-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
55. คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน
ก. ชิด บํารุง
ข. วิลัย จินดา
ค. ชัด อุบลจินดา
ง. ชิดชอบ อุบลจินดา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
56. การลาข้อใดที่ไม่สามารถลาได้
ก. ลาติดตามคู่สมรส
ข. ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
ค. ลาไปช่วยงานองค์กรที่ต่างประเทศ
ง. ลาเพื่อไปทําผลงาน นวัตกรรม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
57. สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร
ก. WHO
ข. SME
ค. Cluster
ง. Economic
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
58. วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
ก. 21-ต.ค.
ข. 22-ต.ค.
ค. 23-ต.ค.
ง. 24-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
59. การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
60. โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด
ก. จําคุก 5 ปี
ข. จําคุกตลอดชีวิต
ค. ปรับหนึ่งแสนบาท
ง. ประหารชีวิต 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
61. วันเฉลิมฉลองให้กับพระแม่มหาอุมาเทวีของศาสนาฮินดูคือวันใด
ก. วันวิชัยทัสสมิ
ข. วันสีลม
ค. วันอุมาเทวี
ง. วันมหิษสุระ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
62. วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. 5-พ.ค.
ข. 5-มิ.ย.
ค. 5-ส.ค.
ง. 5-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
63. เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา (ม.ราชภัฎเชียงรายปี 2/58)
ก. www.moe.go.th
ข. www.obec.go.th
ค. www.ocsc.go.th
ง. www.moe.org
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
64. ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร
ก. แพทซีเซีย
ข. หวามกเอ
ค. คปคุ
ง. แอทเรีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
65. ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดช่วยสืบทอดประเพณีใด
ก. การแสดงพื้นบ้าน
ข. การรักษาศีล
ค. มหรสพ
ง. การประดับธงกฐิน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
66. ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. อินโดนีเซีย
ข. ไทย
ค. ฟิลิปปินส์
ง. ลาว
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
67. เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. ผู้เป็นใหญ่
ข. ผู้สร้าง
ค. ผู้ทําลาย
ง. ผู้เก่ง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
68. "ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"""
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ETV
ค. Smart Trainer
ง. Smart Teacher
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
69. ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สนช.
ข. ครม.
ค. สปช.
ง. คสช.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
70. วันตํารวจตรงกับวันใด
ก. 12-ต.ค.
ข. 13-ต.ค.
ค. 14-ต.ค.
ง. 15-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ