วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู

เฉลยแบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล.
ง. สภาวิชาชีพ
2. ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร
ก. เป็นองค์กรมหาชน.
ข. เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง.
ค. เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง.
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้
ก. การใช้ความรู้.
ข. การสร้างความรู้.
ค. การรวบรวมความรู้.
ง. ถูกทุกข้อ
4. ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไร
ก. เป็นที่ราชพัสดุ.
ข. เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา.
ค. เป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะดำเนินการได้เอง.
ง. ถูกทุกข้อ
5. แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด.
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
6. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา.
ข. กรุณา.
ค. มุฑิตา.
ง. อุเบกขา
7. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา.
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
8. ใครเป็นผู้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา.
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา.
ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา.
ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา
9. ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ก. เสนอการจัดโครงสร้างองค์กร.
ข. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.
ค. เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรับรองการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี.
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน.
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา.
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
11. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา.
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
12. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี.
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี.
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า.
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
13. กรณีที่ไม่ได้นำหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายในเวลาเท่าใด
ก. พรบ. ครู 2488 / 2 ปี.
ข. พรบ. ระเบียบข้าราชการครู / 3 ปี.
ค. พรบ. ครู พ.ศ. 2488 / 3ปี.
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
14. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
ก. สอนเก่ง.
ข. มีความรับผิดชอบสูง.
ค. รักนักเรียน.
ง. ชอบช่วยเหลือ
15. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา.
ข. ผู้สอนหมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ.
ค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
16. ผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือผู้ใด
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา.
ค. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17. กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ
ก. หัวเราะ.
ข. ยิ้ม.
ค. สบตา.
ง. ยักคิ้ว
18. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก. แบบสัมพันธ์วิชา.
ข. แบบเนื้อหาวิชา.
ค. แบบหมวดวิชา.
ง. แบบบูรณาการ
19. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ.
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา.
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
20. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ง. ถูกทุกข้อ
21. การประเมินภายนอกครั้งแรกให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับตั้งแต่วันที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ
ก. 3 ปี.
ข. 4 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 6 ปี
22. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตามพรบ.นี้ คือข้อใด
ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ.
ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน.
ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
23. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน.
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน.
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
24. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม.
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้.
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ.
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
25. หนังสือราชการ คือ
ก. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ.
ข. หนังสือภายนอก.
ค. หนังสือภายใน.
ง. หนังสือประทับตรา
26. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้.
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย.
ค. การศึกษานอกระบบ.
ง. การศึกษาในระบบ
27. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. โรงเรียน.
ข. นักเรียน.
ค. ผู้ร่วมงาน.
ง. ชุมชน
28. การให้มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ใช้ สำหรับข้อใด
ก. ผู้บริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา.
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น.
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
29. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงข้อใด
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ.
ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงาน.
ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น.
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
30. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาไม่ถูกต้องตามข้อใด
ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรมหาชน.
ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ.
ค. องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม.
ง. ถูกทุกข้อ
31. ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด
ก. สัจจะ.
ข. ทมะ.
ค. ขันติ.
ง. จาคะ
32. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้.
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท.
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย.
ง. ถูกทุกข้อ
34. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ค. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา.
ง. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
35. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ.
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ.
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
36. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน
ก. นักเรียน.
ข. ครูวิชาการ.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. ครูผู้สอน
37. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด
ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
ข. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล.
ค. สภาวิชาชีพ.
ง. องค์กรอิสระ
38. องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่องค์กร
ก. 1 องค์กร.
ข. 2 องค์กร.
ค. 3 องค์กร.
ง. 4 องค์กร
39. ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป.
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม.
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป.
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
40. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา.
ข. กู๊ด.
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่.
ง. ธำรง บัวศรี
41. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43.
ข. มาตรา 81.
ค. มาตรา 289.
ง. มาตรา 336
42. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสมด้านอื่น.
ข. จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น.
ค. ปริมาณสถานศึกษาและจำนวนประชากร.
ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
43. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.
ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545.
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. ข้อ ก และ ข
44. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่.
ข. งบประมาณของรัฐ.
ค. เศรษฐกิจของประเทศ.
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
45. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. จัดการศึกษา.
ข. บำรุงศาสนา.
ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
46. หน้าที่ของครู คืออะไร
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน.
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย.
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน.
ง. พัฒนาโรงเรียน

http://www.thaitestonline.com