วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
ก. ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
ข. ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
ค. การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ง. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2. การรณรงค์ในเรื่องเมาขับ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
ก. ไม่ให้คนดื่มสุรา
ข. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ค. ลดการจราจรให้น้อยลงในวันหยุดพิเศษ
ง. เพื่อให้คนลดละการดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
3. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
ข. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
ง. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ

Ref : http://www.thaitestonline.com