วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม


1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
2. east
ก. คำมั่นสัญญา
ข. ทิศตะวันออก
ค. จริง
ง. พายุ
3. ข้อใดเป็นวิธีทำความสะอาดปากและฟันหลังกินอาหารเสร็จ
ก. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
ข. ดื่มน้ำมากๆ
ค. อมลูกอมดับกลิ่นปาก
ง. เคี้ยวหมากฝรั่ง

Ref : http://www.thaitestonline.com