วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ

1.  คหกรรมศาสตร์  เป็นศาสตร์และศิลป์ในการครองตนและคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ว่าเป็นศาสตร์  เพราะอะไร 
                ก.  ต้องใช้ความรู้ทุกแขนงวิชามาแก้ปัญหาต่างๆ 
                ข.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางทฤษฎี 
                ค.  ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาสนองความต้องการของมนุษย์ 
                ง.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
2.  นมชนิดใดต่อไปนี้ที่มีประโยชน์ต่อทารกมาก  เพราะมีโปรตีน  เกลือแร่ และไวตามินบางชนิดในปริมาตรสูง 
                ก.  Clostrum                                                                         ข.  Lactose
                ค.  Calactose                                                                         ง.  Fructose
3.  น้ำตาลชนิดใดที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด
                ก.  C6H12O6                                                                           ข.  Fructose
                ค.  Sucrose                                                                            ง.  Maltose
4.  ไขมันมีหน้าที่ละลายวิตามินอะไร
                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 
                ค. บี 2                                                                                     ง.  ซี                       
5.  Glycogen  จะถูกสะสมไว้มากในส่วนใดของร่างกาย
                ก.  กล้ามเนื้อ                                                                         ข.  เส้นเลือด 
                ค.  ตับ                                                                                     ง.  ไต 
6.  ถ้าท่านรับประทานขนมปัง ออนซ์  ประกอบด้วยแป้ง 11.2 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม โปรตรอน 3.1 กรัม ท่านจะได้กำลังงานจากแป้งกี่แคลอรี่
                ก.  5.4                                                                                     ข.  12.4
                ค.  44.8                                                                                  ง.  62.6
7.  การหุงต้มเนื้อไม่ควรใช้ภาชนะชนิดใด
                ก.  Aluminum                                                                       ข.  เหล็ก
                ค.  ภาชนะเคลือบ                                                                ง.  Stainless steel
8. ถ้าขาดไนอาซิน หรือนิโคตินิค จะเป็นโรคอะไร
                ก.  Angular                                                                           ข.  Kwashiorkor
                ค.  Pellagras                                                                          ง.  Beriberi
9.  Xerophtalmia  เป็นโรคขาดวิตามินอะไร
                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 
                ค.  ซี                                                                                       ง.  ดี 
10.  โรคคอพอกเกิดจากการขาดไอโอดีนโดยตรงแล้วยังมีสาเหตุอื่น เช่น มีสารประกอบบางอย่างคอยขัดขวางการใช้ไอโอดีน
                ก.  Cyanates                                                                          ข.  ไขมัน
                ค.  ฟอสฟอรัส                                                                      ง.  Aribloflavinosis
11. คนปกติต้องการพลังงานจากอาหารประมาณวันะกี่แคลอรี่
                ก.   600                                                                                  ข.  800
                ค.   1,000                                                                               ง.  2,000
12.  C2H4 (เอซิลลีน)  มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม
                ก.  ใช้เป็นเชื้อเพลิง                                                             ข.  ใช้ทำความสะอาด 
                ค.  ใช้แต่งกลิ่นอาหาร                                                        ง.  ใช้บ่มผิวผลไม้ 
13.  “Blood sugar”  คืออะไร
                ก.  กลูโคส                                                                             ข.  มอสโทส 
                ค.  กาแลคโทส                                                                     ง.  ซูโครส 
14.  Na HCO3 มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม
                ก.  ใช้แก้น้ำกระด้าง                                                            ข.  ใช้ในการทำขนม 
                ค.  ใช้ลบรอยเปื้อน                                                              ง.  ใช้ดองผลไม้ 
15.  ประโยชน์ในการศึกษาวัฏจักรของครอบครัว ที่สำคัญ คือ
                ก.  ทราบพฤติกรรมของครอบครัว                                   
ข.  สะดวกในการวางแผน 
                ค.  เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามัคคีกัน                      
ง.  เพื่อจัดทำทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
16.  แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
                ก.  เหล็ก                                                                                ข.  ดีบุก 
                ค.  อลูมิเนียม                                                                         ง.  แคดเมี่ยม 
17. ทางใดที่ช่วยให้เด็กได้รับการปลดปล่อยความเคร่งเครียดทางกายและจิตใจและได้เจริญเติบโตด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์
                ก.  ทางการศึกษา                                                                  ข.  ทางด้านเศรษฐกิจ 
                ค.  ทางด้านชีววิทยา                                                            ง.  ทางสันทนาการ 
18. Aflatoxin  คืออะไร
                ก.  เชื้อโรคในอาหารกระป๋อง                                          ข.   เชื้อโรคที่พบอยู่ทั่วไปในอากาศ 
                ค.  พิษจากเชื้อราในถั่วลิสง                                               ง.  พิษจากแบคทีเรีย 
19.  การกำหนดเพศของทารกขึ้นอยู่กับสิ่งใด
                ก.   Sperm ของฝ่ายพ่อ                                                       ข.  Chromosome
                ค.   Chromosome                                                                ง.  Genes  ของบรรพบุรุษ
20. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปนตีน คืออะไร
                ก.  กรดอมิโน                                                                        ข.  กลีเซอรีน 
                ค. กรดอะซีติด                                                                      ง.  กลูโคส 
21.  ไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะทำการแยกตัวออกเป็นทวีคูณระยะนี้เนียกว่า
                ก.  พีตัส                                                                                 ข. เอ็มบริโอ 
                ค.  แคปซูน                                                                            ง.  Ovum
22. ทารกจะครบกำหนดคลอดสัปดาห์ที่เท่าใด
                ก.  38 สัปดาห์                                                                       ข.  37 สัปดาห์
                ค.  36 สัปดาห์                                                                       ง.  34  สัปดาห์
23.   ทารกอายุเท่าไรที่มีน้ำหนักเป็น เท่าของแรกเกิด
                ก.  เดือน                                                                             ข.  เดือน
                ค.  9  เดือน                                                                            ง.  12 เดือน
24.  หญิงอายุเท่าไรเหมาะในการมีบุตร
                ก.  18-28                                                                               ข.  20-30
                ค.  22-30                                                                               ง.  25-30
25.  เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ เดือน ควรให้ภูมิคุ้มกันโรคอะไร
                ก.  ไข้ทรพิษและวัณโรค                                                    ข.  บาดทะยักและไอกรน 
                ค.  วัณโรคและไอกรน                                                        ง.  โรคคอตีบและโปลิโอ 
26.  เทสโตสเตอโรน (testosterone) คือ
                ก.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศชาย                                ข.  ต่อมควบคุมของเพศชาย 
                ค.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศหญิง                              ง.  ต่อมควบคุมอารมณ์ของเพศหญิง 
27.  อาหารที่แช่เย็นแข็ง จะต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไร
                ก.  0.32 OF                                                                             ข.  0.20 OF
                ค.  0-25 OF                                                                            ง. 0 – 10 OF
28.  วัตถุที่ปนแทนผงชูรสได้แก่
                ก.  โมโนโซเดียม                                                 ข.  บอแรกซ์ 
                ค.  โมโนโซเดียมกลูตาเมท                                                ง.  โซเดียมคลอไรด์ 
29. สีสังเคราะห์ จำกัดปริมาณที่ใช้ได้ไม่เกิน
                ก.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.                          ข. 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.
                ค.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.                          ง.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.
30.  ทำไมสีย้อมผ้าจึงมีอันตรายต่อร่างกาย เพราะ
                ก.  เพราะมีโลหะหนักเจือปนมาก                                    ข.  เพราะมีสารเคมีมาก 
                ค.  เพราะมีสิ่งแปลกปลอมมาก                                         ง.  เพราะมีสารสังเคราะห์มาก 
31.  การย่างปลาช่อนควรทำอย่างไร
                ก.  ขอดเกล็ดออกแล้วจึงนำไปอย่างไฟแรงปานกลาง
                ข.  ขอดเกล็ดออกย่างไฟแรงๆ จนน้ำมันตกแล้วจึงราไฟ
                ค.  ย่างไฟปานกลางทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟ
                ง.  ย่างไฟแรงทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟอ่อน
32.  การต้มไข่พอสุกใช้เวลาเท่าไร
                ก.  ไข่ไก่ 1 นาที  ไข่เป็ด 2 นาที                                         ข.  ไข่ไก่ 2 นาที ไข่เป็ด 4 นาที
                ค.  ไข่ไก่ 3 นาที ไข่เป็ด 5 นาที                                          ง.  ไข่ไก่ 5 นาที ไข่เป็ด 7 นาที
33.  ไนอาซินป้องกันและรักษาโรคอะไร
                ก.  Ariboflavinosis                                                               ข.  Pellagras
                ค.  Pellagrastion                                                                   ง.  Lactaion
34. เนื้อวัวที่ดีเป็นอย่างไร
                ก.  มีสีแดงมันสีขาว                                                             ข.  มีสีค่อนข้างขาวมันสีเหลือง
                ค.  มีสีแดงสดมันสีเหลือง                                                  ง.  มีสีแดงสดมันสีขาว
35. จะซื้อฟักทองดูอย่างไร
                ก.  เนื้อหนาสีเหลืองสด                                                     ข.  เนื้อแน่นหนาสีเหลืองสด
                ค.  เนื้อหนาสีเหลืองปนเขียว                                            ง.  เนื้อแน่นหนาสีเหลืองปนเขียว
36.  บวบมีกี่เหลี่ยม
                ก.  8 เหลี่ยม                                                                           ข.  10  เหลี่ยม
                ค.  บางลูก 6 เหลี่ยม บางลูก 3 เหลี่ยม                               ง.  บางลูก 8 เหลี่ยม บางลูก 10 เหลี่ยม
37.  มีดโต๊ะ ถ้าสกปรกทำอย่างไร
                ก.  ขัดด้วยผงถ่านละเอียด                                                  ข.  ขัดด้วยกระดาษทราย
                ค.  ขัดด้วยขี้เถ้า                                                                     ง.  ขัดด้วยผงซักฟอก
38.  การหุงข้าวไม่เช็ดน้ำใช้อัตราส่วนข้าวกับน้ำเท่าไร
                ก.  1:1 1/2                                                                             ข.  1:2
                ค.  1: 2 1/2                                                                            ง.  1:3
39.  เราควรรับประทานผลไม้ปริมาณเท่าไร
                ก.  ส้มเขียวหวาน 1 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล
                ข.  กล้วยน้ำว้า 1 ผล หรือส้มเขียวหวาน 2 ผล
                ค.  ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล
ง.  ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยหอม 1 ผล
40.  อาหารที่เป็นเครื่องจิ้มคือข้อใด
                ก.  ปลาร้า  น้ำพริก                                                               ข.  น้ำพริก ปลาทู
                ค.  น้ำปลา  มะเขือต้ม                                                          ง.  เต้าเจี้ยว  แตงกวา
41.  ทารกควรได้รับโปรตีนวันละเท่าไร่ต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.
                ก.  1 กรัม                                                                               ข.  2 กรัม
                ค.  3  กรัม                                                                              ง.  4 กรัม
42.  จานชามที่มีรอยไหม้ทำอย่างไร
                ก.  ขัดด้วยทรายละเอียด                                                      ข.  ขัดด้วยสก๊อตไบร์ท
                ค.  ขัดด้วยน้ำผสมโซดาไฟ                                                ง.  ขัดด้วยผงเกลือ
43.  มีดทำปลาถ้าเหม็นควรทำอย่างไร
                ก.  ล้างด้วยผงซักฟอก                                                         ข.  ล้างด้วยสบู่
                ค.  ถูด้วยเปลือกมะนาว                                                       ง.  ล้างด้วยน้ำผสมแอมโมเนีย
44.  มีดที่เป็นสนิมทำอย่างไร
                ก.  ถูด้วยทราย                                                                       ข.  ถูด้วยเปลือกมะนาว
                ค.  ถูด้วยหัวหอม                                                                  ง.  ถูด้วยส้มมะขาม
45.  ทิงเจอร์ไอโอดีนเปื้อนผ้าทำอย่างไร
                ก. เอาเกลือป่นโรยบีบน้ำมะนาวลงไป                            ข.  ใช้สำลีชุบยูคลิปตัวถู
                ค.  แช่ในน้ำเกลือ                                                                ง.  ถูด้วยน้ำมะนาว
46.  ถ้ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัว ต้องแจ้งพนักงานอำเภอแผนกมรณกรรมภายในเวลา
                ก.  12 ชั่วโมง                                                                        ข.  24 ชั่วโมง
                ค.  2  วัน                                                                                ง.  7 วัน
47.  หญิงชายตกลงจะแต่งงานกันเมื่อมีการหมั้น ผลของการหมั้นจะเป็นอย่างไร
                ก.  ของหมั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งคู่
                ข.  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาฝ่ายเสียหายเรียกค่าชดใช้
                ค.  ในระหว่างรอสมรสถ้าฝ่ายชายตายฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้น
                ง.  ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาของหมั้นจะตกเป็นสิทธิของฝ่ายหญิง
48.  ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท
                ก. 1 ประเภท                                                                         ข.  2 ประเภท
                ค.  3 ประเภท                                                                        ง.  4  ประเภท
49.  อาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกคือข้อใด
                ก.  นมสด ตับบด                                                                  ข.  นมมารดา
                ค.  กล้วยน้ำว้าสุก                                                 ง.  ข้าวบดละเอียดผสมน้ำต้มผัก
50.  ตะเข็บธรรมดาทำให้สำเร็จด้วยการทิ้งไว้เฉยๆ ใช้กับผ้าอย่างไร
                ก.  ใช้กับตะเข็บข้างยาวๆ                                                  ข.  ใช้กับผ้าที่รีดแล้วขึ้นรอย
                ค.  ใช้กับเสื้อผ้าฝ้าย                                                             ง.  ใช้กับผ้าที่ไม่ลุ่ยและไม่ซักน้ำบ่อยๆ