วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยไทยกับอาเซียน บทที่6

เฉลยไทยกับอาเซียน บทที่6

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศไทยมีทักษะอะไร ? 
ก. การท่องเที่ยว การบิน.
ข. อิเล็กทรอนิกส์ ประมง.
ค. เกษตร ประมง.
ง. ไม้ ยาง
2. กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของประเทศใด? 
ก. เวียดนาม.
ข. ไทย.
ค. สิงคโปร์.
ง. อินโดนีเซีย
3. สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี 
ก. 3 สี.
ข. 4 สี.
ค. 5 สี.
ง. 6 สี
4. ไทยได้เข้าสู้ประชาคมอาเซียนเมือไร 
ก. 31 ธันวาคม 2558.
ข. 1 ธันวาคม 2558.
ค. 1 ธันวาคม 2557.
ง. 31 ธันวาคม 2557
5. ในการก่อตั้งอาเซียน ดำเนินการโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ 
ก. 5 ประเทศ.
ข. 7 ประเทศ.
ค. 9 ประเทศ.
ง. 10 ประเทศ
6. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน? 
ก. เวียดนาม.
ข. ไทย.
ค. สิงคโปร์.
ง. อินโดนีเซีย
7. ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด 
ก. AIA.
ข. IAI.
ค. AEC.
ง. AECAN
8. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ? 
ก. อินเดีย จีน.
ข. เเคนาดา สหภาพยุโรป.
ค. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้.
ง. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
9. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ? 
ก. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม).
ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช.
ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์.
ง. นายอานันท์ ปันยารชุน
10. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ? 
ก. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม).
ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช.
ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์.
ง. นายอานันท์ ปันยารชุน

http://www.thaitestonline.com


supun