วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

เฉลยแนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559

<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
1. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา
ก. ค่านิยมทางจริยธ
ข. ค่านิยมทางสังคม
ค. ค่านิยมทางศาส
ง. ค่านิยมทางวัต
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
2. คุณธรรมที่ทําให้ประสบความสําเร็จ หมายถึง ข้อใด
ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4
ง. อิทธิบาท 
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
3. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ค. เป็นเรื่องการกระทําของบุ
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของ
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
4. คุณธรรมสําหรับครูคือข้อใด
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับขอ
ค. มีความเสียสละมีความยุติ
ง. ถูกทุกข้อ 
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
5. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ?
ก. ขันติ
ข. โสรัจจ
ค. หิริโอตัปป
ง. สัจจ
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
6. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ทําให้เกิดความรับผิดชอบ
ข. ทําให้เกิดความซาบซึ้ัง
ค. ทําให้เกิดความรักความเข้
ง. ทําให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
7. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด ?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็
ข. ธรรมของผู้ครองเ
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ 
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
8. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง
ง. มีจริยธรรมตํ่า 
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
9. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด ?
ก. อัตตญญุต
ข. ธัมมัญญุต
ค. อัตถัญญต
ง. มัตตัญญุต
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
10. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ข. คําสั่งสอ
ค. หลักปฏิบัติในทางศา
ง. ไม่มีข้อถู
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
11. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส ” การรู้จักข่มใจ ” หมายถึงข้อใด ?
ก. ความจริงใจต่อตน
ข. การรู้จักฝึกใจตน
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นปร
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
12. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
ข. เป็นเครื่องทําให้ประสบความ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเ
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใ
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
13. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล
ก. ความรอบค
ข. การรู้จักประม
ค. การอดทน
ง. ความยุติธรร
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
14. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด ?
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจ
ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
ง. รักเทิดทูนสถาบันช
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
15. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้ ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกข
ค. สติ สัมปัญชัญ
ง. ฉันทะ วิริย
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
16. ศีลในข้อใดทําให้คนเรามีสติ
ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีล 3 ข้อ
ค. ศีล 4 ข้อ
ง. ศีล 5 ข้อ 
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
17. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ข. เบื้องหลังการกระทําของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรื
ง. ไม่มีข้อถู
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด
ก. ลําเอียงเพราะรักใค
ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบ
ค. ลําเอียงเพราะเข
ง. ลําเอียงเพราะก
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
19. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรม
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสม
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลื
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
20. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใ
ก. พรหมวิหาร 4
ข. ปัจจัย 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อริยสัจ 4
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
21. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จ
ก. ค่านิยม
ข. วัฒนธรรม
ค. ความสามัค
ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
http://www.thaitestonline.com/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
22. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด ?
ก. เชื่อถือโชคล
ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจ
ค. พึ่งพาอาศัยกั
ง. เป็นส่วนตัวมากเกิน
http://www.thaitestonline.com/

http://www.thaitestonline.com