วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557


1. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20
2. สมรรถภาพทางกายด้านใดที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด
ก. ความอดทน
ข. ความอ่อนตัว
ค. ความคล่องตัว
ง. ความสมดุลหรือการทรงตัว
3. คำสั่งลงโทษทางวินัยที่สามารถสั่ง ย้อนหลังได้
ก. สั่งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน
ข. สั่งเพิ่มโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. สั่งลดโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ง. ถูกทุกข้อ

Ref : http://www.thaitestonline.com

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
ก. ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
ข. ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
ค. การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ง. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2. การรณรงค์ในเรื่องเมาขับ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
ก. ไม่ให้คนดื่มสุรา
ข. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ค. ลดการจราจรให้น้อยลงในวันหยุดพิเศษ
ง. เพื่อให้คนลดละการดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
3. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
ข. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
ง. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ

Ref : http://www.thaitestonline.com

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม


1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
2. east
ก. คำมั่นสัญญา
ข. ทิศตะวันออก
ค. จริง
ง. พายุ
3. ข้อใดเป็นวิธีทำความสะอาดปากและฟันหลังกินอาหารเสร็จ
ก. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
ข. ดื่มน้ำมากๆ
ค. อมลูกอมดับกลิ่นปาก
ง. เคี้ยวหมากฝรั่ง

Ref : http://www.thaitestonline.com

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

วิชาชีพครู


1. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ
2. สัตว์ในข้อใดนิยมนำมาผสมเทียม
ก. แพะ
ข. ปลาดุก
ค. โค
ง. แมว
3. dear
ก. ครอบครอง
ข. จุด
ค. ที่รัก
ง. ล้มเหลว

Ref : http://www.thaitestonline.com

สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย


1. feeling
ก. ความรู้สึก
ข. อาคาร
ค. นักท่องเที่ยว
ง. ความลึกลับ
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ด้านใด
ก. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ค. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
ง. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
3. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEทรงเป็นประมุขอยู่มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. มาตรา 1
ข. มาตรา 2
ค. มาตรา 3
ง. มาตรา 4

Ref : http://www.thaitestonline.com

เฉลยครูผู้ช่วย


1. hill
ก. การกระทำ
ข. ซื่อสัตย์
ค. เนินเขา
ง. เวลา
2. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดความขัดแย้งกันในที่ประชุม
ก. ท่านประธานครับ กระผมคิดว่าเราเสียเวลามากพอแล้วสำหรับการอภิปรายเรื่องนี้
ข. ขอให้ทุกท่านใจเย็น ๆ เรายังมีเวลาสนทนาเรื่องนี้ได้อีก ก่อนที่จะลงมติร่วมกัน
ค. ผมขอให้ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงพิจารณาอีกครั้ง
ง. เรื่องสำคัญอย่างนี้ควรโต้เถียงกันด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
3. ธนาคารใดต่อไปนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์
ก. ธนาคารกรุงไทย
ข. ธนาคารออมสิน
ค. ธนาคารกสิกรไทย
ง. ธนาคารกรุงเทพ

Ref : http://www.thaitestonline.com