วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เฉลยเหตุการณ์ปัจจุบัน 59

เฉลยเหตุการณ์ปัจจุบัน 59

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบ
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการ คุรุสภา ชุดปัจจุบัน
ก. นายตวง อันทะไชย
ข. นายสมโภชน์ คำลอย
ค. นายดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
2. ประธาน สกสค ปัจจุบันคือใคร
ก. นายตวง อันทะไชย
ข. นายสมโภชน์ คำลอย
ค. นายดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
3. นโยบายของ นายดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กำหนดใน สพฐ มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 3
ข. 6
ค. 9
ง. 7
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
4. สูตรตามโรดแมป ร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดระยะเวลาไว้อย่างไร
ก. 6-4-6-3
ข. 6-4-6-4
ค. 6-4-6-5
ง. 6-4-6-6
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
5. นโยบายทั่วไปของ รมว ดาว์พงษ์ กำหนดไว้กี่ข้อ
ก. 15
ข. 17
ค. 19
ง. 9
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
6. วัยรุ่นตามร่าง พรบ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ข้อใดถูกต้อง
ก. 10-18 ปีบริบูรณ์
ข. 10-19 ปีบริบูรณ์
ค. 10-17 ปีบริบูรณ์
ง. 10-16 ปีบริบูรณ์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
7. Moderate Class More Knowledge หมายถึงอะไร
ก. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. กิจกรรมลดเวลาเรียน
ค. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ง. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
8. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการ ใน สกสค ปัจจุบันนี้
ก. นายตวง อันทะไชย
ข. นายสมโภชน์ คำลอย
ค. นายอำนาจ สุนทรธรรม
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
9. การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ UN ข้อใดถูกต้อง
ก. ครั้งที่ 73 มี 17 เป้าหมาย
ข. ครั้งที่ 72 มี 17 เป้าหมาย
ค. ครั้งที่ 71 มี 17 เป้าหมาย
ง. ครั้งที่ 70 มี 17 เป้าหมาย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
10. formal education ข้อใดถูกต้อง
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
11. ในปัจจุบันใครเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ก. นายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง
ข. นายสมโภชน์ คำลอย
ค. นางสิริกร มณีรินทร์
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/

http://www.thaitestonline.com


ปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
1. World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด
ก. ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว
ข. ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร
ค. ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก
ง. ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
2. การฝึกฝนเด็กพิเศษโดยใช้การทรงตัวบนม้าเรียกว่าการฝึกทักษะใด
ก. อาชาไนยบําบัด
ข. อาชาบําบัด
ค. ม้าบําบัด
ง. อาชานะบําบัด
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
3. ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาติ
ก. WTO
ข. ESCAP
ค. AEC
ง. EAC
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
4. หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ไทย และอังกฤษ
ข. ไทย และภาษาในประเทศอาเซียน
ค. ไทย
ง. ไทย และ เมียนมา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
5. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู?ในระยะกี่เมตรนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา
ก. 200 เมตร
ข. 300 เมตร
ค. 400 เมตร
ง. 500 เมตร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
6. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
ก. กัมพูชา
ข. ไทย
ค. เมียนมา
ง. จีน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
7. ร้านแสงชัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่อยู่ห่างจากโรงเรียนแสงทองพิทยาคม 100 เมตร ร้านแสงชัยมีความผิดหรือไม?
ก. ไม่มีความผิดเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
ข. "มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท"
ค. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
ง. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ"
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
8. การคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาจากรายงานใด
ก. Nispa
ข. School
ค. Helpyou
ง. Due
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
9. การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558)
ก. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
ข. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
ค. สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ง. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
10. คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก
ก. การพัฒนาด้านการศึกษา
ข. ความยากจน รายได้น้อย
ค. ความเป็นธรรม ความโปร่งใส
ง. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
11. ปริมาณการใช้น้ำของคนไทยในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่เท่าใด
ก. อันดับ 1
ข. อันดับ 2
ค. อันดับ 3
ง. อันดับ 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
12. ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด
ก. สมุทรสงคราม
ข. สมุทรปราการ
ค. เลย
ง. ตาก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
13. ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กินรี
ข. สิงโต
ค. ต้นโคม
ง. เทียนพันเล่ม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
14. โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด
ก. จีน
ข. ซาอุดิอาราเบีย
ค. ซีเรีย
ง. บราซิล 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
15. แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร
ก. Thai App
ข. Thailand for Culture
ค. Thailand Culture
ง. ThaiThai
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
16. สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558
ก. 65 ปี
ข. 70 ปี
ค. 75 ปี
ง. 80 ปี
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
17. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
ก. กบย.
ข. คบย.
ค. กนย.
ง. คนย.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
18. ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน
ก. เมียนมา
ข. กัมพูชา
ค. มาเลเซีย
ง. ฟิลิปปินส์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
19. นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร
ก. กล้วยไม้สยาม
ข. กล้วยศรีน่าน
ค. กล้วยสยามมณี
ง. กล้วยนิล
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
20. ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา
ก. 86 พรรษา
ข. 87 พรรษา
ค. 88 พรรษา
ง. 89 พรรษา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
21. ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ก. WTO
ข. ESCAP
ค. AEC
ง. EAC
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
22. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร
ก. 9 กิโลเมตร
ข. 19 กิโลเมตร
ค. 29 กิโลเมตร
ง. 39 กิโลเมตร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
23. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ
ก. เพื่อละเว้นกรรม
ข. เพื่อเป็นการทําบุญ
ค. เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์
ง. เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
24. นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558
ก. หน้ากากเงิน
ข. แสงหาญฟา
ค. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
ง. เด็กชายภูผา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
25. ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net
ก. สมศ.
ข. สพฐ
ค. สทศ.
ง. สอศ.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
26. World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด
ก. มิลาน อิตาลี
ข. ลิสบอน โปรตุเกส
ค. อังการา ตุรกี
ง. ออสโล นอร์เวย์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
27. ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ก. บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้
ข. บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ
ค. บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
ง. บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
28. จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58)
ก. จังหวัดตาก
ข. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค. จังหวัดตราด
ง. จังหวัดมุกดาหาร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
29. งานสารทไทยกล้วยไข่จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. ปราจีนบุรี
ข. เชียงราย
ค. กําแพงเพชร
ง. นครสวรรค์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
30. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1
ก. สิงคโปร์
ข. มาเลเซีย
ค. ฟิลิปปินส์
ง. อินโดนีเซีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
31. การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สังฆทาน
ข. ปาฏิบุคลิกทาน
ค. บุคคทาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
32. สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ข. สภาขับเคลื่อนประเทศ
ค. สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ
ง. สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
33. หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
ง. ภาคอิสาน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
34. มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาจีน
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
35. วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด
ก. วันออมแห่งชาติ
ข. วันอาหารโลก
ค. วันตํารวจ
ง. วันประชาธิปไตย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
36. วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด
ก. 22-ต.ค.
ข. 23-ต.ค.
ค. 24-ต.ค.
ง. 25-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
37. ประเพณีอุ?มพระดําน้ำจัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี
ข. บึงกาฬ
ค. อํานาจเจริญ
ง. เพชรบูรณ์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
38. แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. Back2school
ข. Click2school
ค. Go2school
ง. GPS2school
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
39. ข้อใดคือเว็บไซต์กิจกรรม Bike for dad
ก. www.bikefordad2015.com
ข. www.bikefordad.com
ค. www.bikefordad2015.co.th
ง. www.bikefordad2015.org
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
40. คนไทยเฉลี่ยใช้น้ำปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน
ก. 100 ลบ.ม./คน/วัน
ข. 120 ลบ.ม./คน/วัน
ค. 140 ลบ.ม./คน/วัน
ง. 160 ลบ.ม./คน/วัน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
41. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในอาเซียน
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
42. กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ข. คณะกรรมการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะกรรมการ่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช
ก. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2
ข. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3
ค. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4
ง. วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
44. "สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)"
ก. รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์
ข. ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน
ค. ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ง. รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
45. เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในโลก
ก. 45
ข. 46
ค. 47
ง. 49 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
46. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
ก. โตไปไม่โกง
ข. พลเมืองดี
ค. มวยสากล
ง. มวยไทยไชยา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
47. ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาร์กีซ = เมียนมาร์
ข. หว่ามกอ = มาเลเซีย
ค. แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล
ง. ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
48. ประเพณีออกหว่าจัดขึ้นที่ใด
ก. ตาก
ข. กําแพงเพชร
ค. พิษณุโลก
ง. แม่ฮ่องสอน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
49. นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจําปี 2558 คือใคร
ก. วินิตา ดีถียนตแ
ข. วีรพร นิติประภา
ค. จุลพันธ์ นิติประภา
ง. พีรจฬา จุฬานนท์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
50. รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด
ก. สั่งอพยบประชาชนออกจากพื้นที่
ข. ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน
ค. อนุมัติการทําฝนหลวง
ง. ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
51. “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด
ก. 5-ธ.ค.
ข. 6-ธ.ค.
ค. 10-ธ.ค.
ง. 11-ธ.ค. 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
52. ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ก. คยท.
ข. กยท.
ค. คคย.
ง. กกย.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
53. ประเพณีออกหว่าคือประเพณีใด
ก. เข้าพรรษา
ข. โยนบัว
ค. ออกพรรษา
ง. ไหว้ผีปุา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
54. วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันใด
ก. 18-ต.ค.
ข. 19-ต.ค.
ค. 20-ต.ค.
ง. 21-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
55. คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน
ก. ชิด บํารุง
ข. วิลัย จินดา
ค. ชัด อุบลจินดา
ง. ชิดชอบ อุบลจินดา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
56. การลาข้อใดที่ไม่สามารถลาได้
ก. ลาติดตามคู่สมรส
ข. ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
ค. ลาไปช่วยงานองค์กรที่ต่างประเทศ
ง. ลาเพื่อไปทําผลงาน นวัตกรรม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
57. สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร
ก. WHO
ข. SME
ค. Cluster
ง. Economic
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
58. วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด
ก. 21-ต.ค.
ข. 22-ต.ค.
ค. 23-ต.ค.
ง. 24-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
59. การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
60. โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด
ก. จําคุก 5 ปี
ข. จําคุกตลอดชีวิต
ค. ปรับหนึ่งแสนบาท
ง. ประหารชีวิต 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
61. วันเฉลิมฉลองให้กับพระแม่มหาอุมาเทวีของศาสนาฮินดูคือวันใด
ก. วันวิชัยทัสสมิ
ข. วันสีลม
ค. วันอุมาเทวี
ง. วันมหิษสุระ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
62. วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. 5-พ.ค.
ข. 5-มิ.ย.
ค. 5-ส.ค.
ง. 5-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
63. เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา (ม.ราชภัฎเชียงรายปี 2/58)
ก. www.moe.go.th
ข. www.obec.go.th
ค. www.ocsc.go.th
ง. www.moe.org
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
64. ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร
ก. แพทซีเซีย
ข. หวามกเอ
ค. คปคุ
ง. แอทเรีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
65. ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดช่วยสืบทอดประเพณีใด
ก. การแสดงพื้นบ้าน
ข. การรักษาศีล
ค. มหรสพ
ง. การประดับธงกฐิน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
66. ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. อินโดนีเซีย
ข. ไทย
ค. ฟิลิปปินส์
ง. ลาว
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
67. เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58)
ก. ผู้เป็นใหญ่
ข. ผู้สร้าง
ค. ผู้ทําลาย
ง. ผู้เก่ง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
68. "ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"""
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ETV
ค. Smart Trainer
ง. Smart Teacher
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
69. ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58)
ก. สนช.
ข. ครม.
ค. สปช.
ง. คสช.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
70. วันตํารวจตรงกับวันใด
ก. 12-ต.ค.
ข. 13-ต.ค.
ค. 14-ต.ค.
ง. 15-ต.ค.
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุราชการ-เหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 จำนวน 1000 ข้อ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 30 ข้อ พร้อมเฉลย

1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐบาล
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยครั้งใหญ่
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 เพื่ออะไร
ก. ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
ข. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กไทย
3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข. แผนพัฒนาประเทศชาติ
ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศานาและวัฒนธรรม
4. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. สถานศึกษาคือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถมถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. ออก พ.ร.บ. เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ข. ออกกฎกระทรวง
ค. รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้
ง. ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้
6. หลักการ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อใดกล่าวผิด
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนชาวไทย
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับเยวชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ง. พัฒนา สาระ หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
7. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ข. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา
ง. รวมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
8. ข้อใดไม่สอดคล้องกับสิทธิ และหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
ข. บุคคลพิการได้รับการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความบกพร่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
ง. จัดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน จัดการศึกษาภาคบังคับ ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก. การสนับสนุนจากรัฐให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ค. การยกเงินภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ง. การให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลในการดูแลระบบการศึกษา
10. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ ที่สำคัญคือข้อใด
ก. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ข. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
ค. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา
ง. สถานที่จัดการศึกษา
11. ข้อใดกล่าวผิด
ก. การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา
ง. การแบ่งระดับการเทียบระดับนอกระบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
12. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์การเรียนตาม มาตรา 18 ของ พ.ร.บ. การศึกษา
ก. โรงเรียน
ข. บุคคล
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. โรงพยาบาล
13. หลักการจัดการศึกษาข้อใดไม่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. ครูต้องมีจิตสานึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
14. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.
ก. ฝึกทักษะการเผชิญสถานการณ์
ข. ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
ค. จัดกิจกรรมผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
ง. สอดคล้องตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนและครูผู้สอนอย่างแท้จริง
15. การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง เป็นบทบาทของบุคคลในข้อใด
ก. โรงเรียน ชุมชน
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สภาการศึกษาแห่งชาติ
16. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนา
ก. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน
ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ
ง. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา
17. องค์กรหลักของกระทรวง ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการอุดมศึกษา
18. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับข้อใด น้อยที่สุด
ก. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา
ค. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
19. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ก. ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาการศึกษา
ข. มีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
ค. พัฒนาระบบบริหารเป็นของตนเอง
ง. มีความคล่องตัวทางวิชาการ
20. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
ก. ผู้แทนสมาคมวิชาชีพครู
ข. ผู้แทนเอกชน
ค. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ง. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
21. หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษากำหนดเป็น
ก. กฎหมาย
ข. กฎกระทรวง
ค. กฏระเบียบกรม
ง. กฎระเบียบสถานศึกษา
22. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
ก. ผู้แทนครู
ข. ผู้แทนศิษย์เก่า
ค. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
23. รัฐมีอำนาจกำกับโรงเรียนเอกชนด้านใด
ก. การวัดผล
ข. มาตรฐานการศึกษา
ค. ธุรการ
ง. วิชาการ
24. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่
ก. สถานศึกษาเท่านั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
25. กรณีสถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานและไม่ปรับปรุงแก้ไขให้รายงานต่อ
ก. สถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
26. องค์กรวิชาชีพครูอยู่ภายในการกำกับของ
ก. สภาวิชาชีพ
ข. เขตพื้นที่
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
27. การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูเป็นไปตาม
ก. กฎหมาย
ข. ระเบียบแบบแผน
ค. กฎกระทรวง
ง. กฎระเบียบสถานศึกษา
28. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ก. ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
ข. ให้มีกองทุนผลงานดีเด่น
ค. ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง
ง. ให้มีกองทุนรางวัลเชิดชูเกียรติทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
29. ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. สถานศึกษาของรัฐมีอำนาจปกครองดูแล บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ข. บรรดาอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาที่มีผู้บริจาคหรือโดยซื้อ แลก ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
ค. บรรดารายได้ ผลประโยชน์จากราชพัสดุเป็นรายได้ไม่ต้องนำส่งคลัง
ง. บรรดารายได้ ผลประโยชน์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา
30. เงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคลข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่ได้รับ
ก. ประชาชน
ข. ครอบครัว
ค. บุคคล
ง. องค์กรชุมชนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คลิกเลยที่นี่! ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ ครู”
ก. ครูเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมไทย
ข. ครูเป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย
ค. ครูเป็นทั้งอาชีพและวิชาชีพ
ง. ครูจัดเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพก็ได้
2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง “ครู” มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด
ก. คารวะหรือเคารพ
ข. การตระหนักหรือจดจ่อในความดี
ค. ผู้นำทางปัญญา
ง. ผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชา
3. หากจะจำแนกประเภทครูตามลักษณะงาน “ครูผู้ช่วย” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. ครประจำบ้าน
ข. ครูประจำโรงเรียน
ค. ครูประจำวัด
ง. ครูประจำโลก
4. ข้อใดจัดเป็นอานิสงส์ที่ครูพึงได้จากการเป็นครู
ก. ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล
ข. ให้ความสว่างแก่โลก
ค. ยกวิญญาณคนให้เป็นมนุษย์
ง. เพิ่มคุณธรรมของความเป็นมนุษย์
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของครู
ก. มีคุรุสภาเป็นองค์กรดูแลวิชาชีพครู
ข. กำหนดค่าตอบแทนสูงเหมาะกับอาชีพ
ค. บริการการศึกษาด้วยวิธีแห่งปัญญา
ง. มีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. มีอิสระในการทำงาน
ข. ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ง. มีองค์กรวิชาชีพครู
7. จากปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแส วัฒนธรรมของโลกตะวันตก เช่นการเที่ยวกางคืน การแต่งกาย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการเน้นวัตถุนิยม เป็นต้น ดังนั้นบทบาทของครูตามข้อใดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ก. การพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ข. ผู้นำทางความคิดให้สังคมและชุมชน
ค. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ง. สร้างค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของครูที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
ก. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ข. รับผิดชอบโครงการวิชาการของโรงเรียน
ค. เป็นที่ปรึกษากรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
ง. พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
9. กิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การกระทำอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามกฏหมายหรือด้วยสำนึกในความถูกต้องและเหมาะสม
ก. หน้าที่ของครู
ข. บทบาทของครู
ค. ความรับผิดชอบของครู
ง. หน้าที่ความรับผิดชอบของครู
10. บทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใดมีเป้าหมายแตกต่างจากข้ออื่น
ก. การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านวิชาการแก่ตนเอง
ข. ฝึกอบรม ค่านิยม คุณธรรมที่ดีแก่ศิษย์
ค. แนะแนวการศึกษา อาชีพ
ง. ดูแลสอดส่องป้องกันทรัพย์สินโรงเรียน
11. “ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้” จัดอยู่ในคุณลักษณะที่ดีของครูตามข้อใด
ก. ครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ข. ครูตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฯ
ค. ครูตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ง. ครูตามอุดมคติ
12. การที่ครูเคร่งครัดในจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามข้อใด
ก. คุณสมบัติด้านศักยภาพ
ข.คุณลักษณะด้านความสามารถ
ค. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ
ง. คุณลักษณะด้านทักษะ
13. “เป็นครูต้องมีความรู้ในวิธีสอน” จัดอยู่ในคุณลักษณะของครูตามข้อใด
ก. คุณลักษณะด้านความรู้
ข. คุณลักษณะด้านการคิด
ค. คุณลักษณะด้านค่านิยม
ง. คุณลักษณะด้านความสามารถ
14. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
ก. การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. การมีความคิดสร้างสรรค์
ค. มีความภูมิใจในอาชีพ
ง. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
15. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครู
ก. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ตนสอน
ข. มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
ค. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
ง. มีจิตวิญาณที่เหมาะสมกับความเป็นครู
16. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่า “สมรรถนะ” มีด้านใดบ้าง
ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน
17. กฎหมายใดที่กำหนดให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18. ทำไมครูถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. กฎหมายกำหนดให้มี
ข. เพราะเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ค. มีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับ
ง. เพราะเป็นวิชาชีพควบคุม
19. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพถูกกำกับด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. หากผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. หากปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
20. องค์กรที่มีหน้าที่ กำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบังคับ
ข. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนด
ค. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบัญญัติ
ง. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อปฏิบัติ
22. ข้อใดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
ค. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
23. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงข้อใด
ก. ครูมีมาตรฐานความรู้
ข. ครูมีมาตรฐานประสบการณ์
ค. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้าน
ข. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 5 ด้าน
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 9 ข้อ
ง. มาตรฐานการปฏิบัติงานมี 9 ข้อ
25. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู
ก. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ค. ศรัทธาในอาชีพครู
ง. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
26. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณครูต่อผู้รับบริการ
ก. รัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือ เมตตาเด็กนักเรียน
ข. แนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ค. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ง. ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่
27. หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. อาจถูกลงโทษอาญา
ข. อาจถูกลงโทษทางวินัย
ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
28. โทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ภาคทัณฑ์
ค. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
29. หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจนถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะส่งผลต่อข้อใดน้อยที่สุด
ก. ไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้
ข. ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้
ค. ไม่สามารถรับเงินวิทยฐานะ
ง. หากปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจผิดอาญา
30. ความดีงามในจิตใจหมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม
ง. คุณธรรมจริยธรรม
31. ครูนิภาเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
ก. อาชวะ
ข. มัทวะ
ค. ตะบะ
ง. อวิหิงสา
32. คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด
ก. การซักถาม
ข. การใช้เหตุผล
ค. การประพฤติปฏิบัติ
ง. การยกย่องนับถือ
33. ความลำเอียง 4 ประการ คือหลักธรรมข้อใด
ก. วุฒิธรรม
ข. ธรรมจักร
ค. อคติ
ง. อบายมุข
34. ดารุณีเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่รักของเพื่อน ดารุณีมีคุณธรรมข้อใด
ก. สังคหวัตถธรรมุ
ข. พรหมวิหารธรรม
ค. ฆราวาสธรรม
ง. อริยสัจธรรม
35. ไม่ใช่คุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เมื่อพิธีเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี (วันที่ 9 มิถุนายน 2549)
ก. ขยันหมั่นเพียรอดทน
ข. ช่วยเหลือเกื้อกูลประสานประโยชน์
ค. การประพฤติปฏิบัติด้วยสุจริต
ง. คิดทำในสิ่งดี
36. ข้อใดเป็นจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับครู
ก. นำนักเรียนให้พ้นทางเสื่อม
ข. ไม่ตักเตือนทำโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด
ค. รักษาชื่อเสียงของเพื่อนครู
ง. สุภาพ เรียบร้อย มีระเบียบวินัย
37. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
ก. คุณธรรมของครู
ข. จริยธรรมของครู
ค. ค่านิยมของครู
ง. จรรยาบรรณของครู
38. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
ก. ศิล
ข. วิริยะ
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
39. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
ก. ค่านิยมในระบบคุณธรรม
ข. ค่านิยมยึดถือระบบอาวุโส
ค. ค่านิยมมุ่งผลประโยชน์ประชาชนมาก่อน
ง. ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
40. “ I AM READY” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม
ง. วิสัยทัศน์
41. เป็นค่านิยมที่ดีของครู
ก. กล้าหาญ
ข. ฟุ่มเฟือย
ค. ยกย่องผู้มีอำนาจมีอิทธิพล
ง. ง่ายๆตามสบาย
42. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
ก. ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
ข. ประสิทธิภาพการทำงาน
ค. วินัยต่อระบบราชการ
ง. ไล่ออก ปลดออก
43. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของวินัยข้าราชการครู
ก. ข้อปฏิบัติ
ข. ข้อบังคับ
ค. ระเบียบ
ง. แบบแผนปฏิบัติ
44. วินัยข้าราชการครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ข้อบังคับของคุรุสภา
45. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
ก. วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
ข. วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
ค. วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
ง. วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ
46. พฤติกรรมของครูที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก. แตกแยกความสามัคคี
ข. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ
ง. ละเมิดทางเพศนักเรียน
47. ความผิดทางวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุด
ก. การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ค. การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการ
ง. การเปิดเผยความลับของทางราชการ
48. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโทษทางวินัยของข้าราชการครู
ก. โทษทางวินัยมีสองสถานคือไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
ข. ทำทัณฑ์บนไม่ใช่โทษทางวินัย
ค. ให้ออกเป็นโทษทางวินัย
ง. จะไม่ได้รับบำนาญหากถูกไล่ออก
49. หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาความดีความชอบให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. ทำบัตรสนเท่ห์
ข. ร้องเรียน
ค. ร้องทุกข์
ง. อุทธรณ์
50. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยถูกตัดเงินเดือนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
ข. ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
ค. ต่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน30 วัน
ง. ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน
51. วิธีการจูงใจใดที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยเพื่อการพัฒนาสังคมให้ได้มากที่สุด
ก. การปลูกฝังค่านิยมไทยที่พึงประสงค์
ข. การให้รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
ค. การให้ปฏิบัติตามคำสอนและพิธีกรรมทางศาสนา
ง. การสั่งสอนให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
52. เป็นหน้าที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ดี
ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
ค. อบรมสั่งสอนศิษย์
ง. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
53. ครูที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง จะมีลักษณะเป็นเช่นใด
ก. ทำงานตามตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข. ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
ค. ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร
ง. กระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
54. พฤติกรรมของผู้ใดมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด
ก. มาลีแนะนำเพื่อนๆให้ช่วยกันรักษาป่าไม้
ข. นฤมลแนะนำให้ชาวบ้านขายข้าวในราคาประกัน
ค. ศักดาแนะนำให้เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม
ง. หนุงหนิงเปิดโรงเรียนกวดวิชาสอนเด็กชนบท
55. ข้าราชการครูรายใดไม่ได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้
ก. ครูดาราเปิดร้านขายของชำ มีภาระค่าใช่จ่ายสูงจึงยังไม่ไปชำระภาษี
ข. ครูยุทศักดิ์ไม่ได้สมัครเข้าเป็นทหารประจำการเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นครู
ค. ครูวิชากำพร้าบิดามารดาจึงไม่มีโอกาสเรียนต่อปริญญา
ง. ครูสุชัยไม่พกบัตรประจำตัวข้าราชการ
56. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ไม่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
ก. มีความรักความสามัคคี
ข. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ค. การประสาน ประนีประนอม
ง. รักษาผลประโยชน์กลุ่มครูด้วยกัน
57.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ก. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
ข. สร้างความความเข้าใจที่ก่อการแตกแยก
ค. สร้างความร่วมมือ
ง. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
58. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ก. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู
ข. เพื่อป้องกันความขัดแย้ง สงสัย ระแวงกัน
ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน
ง. เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
59.มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
ก. บุคลิกภาพ
ข. นิสัย
ค. ความสามารถ
ง. ทักษะ
60. พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
ก. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอก เห็นใจ
ข. เสนอแนวทางเลือกในปัญหาที่เกิดขึ้น
ค. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียง ให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม
ง. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่
61. การมีมนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวที่ดีของครู เพื่อให้ให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน เพื่อนมีความสุข
องค์กร สังคมมีประสิทธิภาพ ครูควรดำเนินการตามข้อใดน้อยที่สุด
ก. รู้จักตนเอง
ข. รู้จักบุคคลอื่น
ค. รู้จักหน่วยงาน องค์กร สังคม
ง. รู้จักความเป็นไปของโลกในอนาคต
62. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
ก. การสร้างความสำเร็จ
ข. การสร้างความประทับใจ
ค. การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
ง. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง
63. หลักของการมีมนุษย์สัมพันธ์
ก. รู้ตน รู้ผู้อื่น รู้สังคม
ข. รู้ตน รู้สังคม รู้สิ่งแวดล้อม
ค. รู้ตน รู้คน รู้หน่วยงาน
ง. รู้ตน รู้คน รู้สิ่งแวดล้อม
64. ครูควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับใครน้อยกว่าข้ออื่น
ก. กับนักเรียน
ข. กับเพื่อนครูผู้บริหาร
ค. กับผู้ปกครอง
ง. กับนักการเมืองทองถิ่น
65.ทำไมครูถึงต้องทำงานเป็นทีม
ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก
ข. การทำงานเป็นทีมเป็นการบริหารงานสมัยใหม่
ค. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ง. ข้าราชการมักขัดแย้งกัน
66. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ทีมทุกทีมเป็นกลุ่ม
ข. ทีมบางทีมเป็นกลุ่ม
ค. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นทีม
ง. กลุ่มรวมตัวกันเป็นทีม
67. ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า “ ทำไมเราต้องทำงานเป็นทีม”
ก. สมาชิกทีมมีส่วนทำให้งานสำเร็จ
ข. บางครั้งการทำงานเป็นส่วนๆได้ผลดีกว่าการรวมเป็นที
ค. ทีมงานจะสำเร็จหากมีเป้าหมายการทำงานเดียวกัน
ง. จุดเด่น จุดดีของคนในทีมจะช่วยการทำงานลุล่วง
68. คำพังเพยหรือวลีใดไม่สะท้อนกระบวนการการทำงานเป็นทีมได้ดีที่สุด
ก. มือขวา
ข. สองหัวดีกว่าหัวเดียว
ค. เข้าขา
ง. มีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่กาย
69. “เรามิอาจอยู่ได้เพียงลำพัง หากแต่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เพราะเรามิได้มีความรู้ความสามารถที่จะทำทุกๆสิ่งทุกๆ อย่างได้ เราจึง……..”
ก. มีการทำงานเป็นทีม
ข. มีทักษะสื่อสารที่ดี
ค. มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ง. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
70. พฤติกรรมใดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม
ก. สานต่อความคิดที่เป็นนโยบาย
ข. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ค. มั่นใจ ตัดสินใจ ไม่ทบทวน
ง. อดทน ไม่บ่นแม้งานยุ่งยาก
71. ครูไม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากต้องการเป็นสมาชิกของทีมที่ดี
ก. ตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน
ข.เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหน้าที่ของตนเอง
ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ
72. ทีมจะมีประสิทธิภาพเว้นแต่
ก. บรรยากาศตึงเครียดเป็นทางการ
ข. ทีมมีการอภิปราย มีส่วนร่วม
ค. ยอมรับเป้าหมายของงานร่วมกัน
ง. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
73. ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
ก. คิดถูก
ข. คิดรอบคอบ
ค.คิดสมเหตุสมผล
ง. คิดพัฒนา
74. คำกล่าวใดเข้าลักษณะคิดสร้างสรรค์
ก. น้ำมีครึ่งแก้ว
ข. น้ำมีแค่ครึ่งแก้ว
ค. น้ำมีตั้งครึ่งแก้ว
ง. น้ำมีแค่นี้เอง
75. การมีความคิดสร้างสรรค์ของครูตามข้อใดไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่
ก. การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
ข. การพัฒนาสื่อการสอน
ค. การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ง. การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน
76. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ก. คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
ข. จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
ค. ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
ง. ถูกทุกข้อ
77. สิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการความรู้
ก. ความรู้ความสามารถบุคลากร
ข. ข้อมูล
ค. การค้นคว้า
ง. การพัฒนางาน
78. เป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ของครูคือข้อใด
ก. พัฒนาตัวครู
ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ค. พัฒนาการสอน
ง. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
79. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
ก. ปราชญ์ชาวบ้าน
ข. สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. ห้องสมุด
80. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ก. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
ข. กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
ค. เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
ง. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่มา : http://www.kruchiangrai.net/

เฉลยแนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

เฉลยแนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
1. ความเป็นผู้รู้จัดประมาณ ตรงกับข้อใด?
ก. ธัมมัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
2. จากความเชื่อที่ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ผู้ปฏิบัติจะพบแต่ความโชคดีและความ เจริญแต่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่ เสมอจนมีฐานะร่ำรวยปรากฏการณ์นี้จะอธิบายได้ตามข้อใด?
ก. การถูกลอตเตอรี่เป็นความบังเอิญ
ข. การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ
ค. การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
ง. จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้ว่าความเชื่อที่กล่าวข้าต้นไม่เป็นจริง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
3. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น
ข. 3 ขั้น
ค. 4 ขั้น
ง. 5 ขั้น
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
4. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
5. ข้อใดไม่เป็นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส?
ก. รอบรู้
ข. รอบคอบ
ค. กล้าหาญ
ง. รู้จักประมาณ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
6. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป
ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
7. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
ก. วัฒนธรรม
ข. ประเพณี
ค. ความคิด
ง. การยอมรับ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
8. ข้อใดเป็นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย?
ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน
ข. มีการแข่งขันสูง
ค. มีเหตุผลไม่งมงาย
ง. ถูกทุกข้อ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
9. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ ?
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. ฆราวาสธรรม 4
ค. พรหมวิหาร 4
ง. อิทธิบาท 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
10. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ เรียกว่าอะไร?
ก. ความรู้เชิงจริยธรรม
ข. เจตคติเชิงจริยธรรม
ค. เหตุผลเชิงจริยธรรม
ง. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
11. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากกระทำ?
ก. ปริยัติธรรม
ข. ปฏิบัติธรรม
ค. ปฏิเวท
ง. โลกธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
12. “ม. 5 ฆ่า ม.5 คัดเตอร์เสียบสยอง เหตุโดนชกตอนฝึก รด. พอเลิกต่อยคืน ถูกสวน” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหัวข้อดังกล่าว?
ก. โรงเรียนควรเร่งปฏิรูปการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน
ค. ตำรวจมีมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิด
ง. กระทรวงยุติธรรมควรมีการลงโทษให้หลาบจำ เพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
13. การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?
ก. ความนิยมทางความจริง
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
14. “จริยธรรมมีในนิสัยของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลาย ด้านและมีการเรียกร้องจริยธรรมในวงการต่างๆมากขึ้น” ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริย ธรรมมากที่สุด?
ก. ผู้บริหารระดับสูง
ข. ศาลยุติธรรม
ค. ตนเอง
ง. ครู
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
15. “ฉันอยากจะเป็นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้วงว่า “ไปเป็นครูทำไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทำผิด นิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจยังไม่เคยเห็นครูไหนร่ำรวยจากอาชีพครูสัก ราย ยกเว้นหมอที่ผันตัวเองมาตั้งสถาบันกวดวิชา” ถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะให้ เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง?
ก. ถึงครูจะมีรายได้น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม
ข. อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมั่นคงดี
ค. ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก
ง. อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริญก้าวหน้า
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
16. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
17. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ
ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
18. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางศาสนา
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ
ง. ค่านิยมทางความจริง 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
19. Moral values หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมทางศาสนา
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ
ง. ค่านิยมทางความจริง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
20. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?
ก. เชื่อถือโชคลาง
ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
ค. พึ่งพาอาศัยกัน
ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
21. ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไม่ชอบที่ครูสมยศ ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความลำเอียงในข้อใด?
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหารคติ
ง. ภยาคติ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
22. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
23. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. คุณธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
24. จากกรณีเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆขี่รถแข่งบนท้องถนนยามค่ำคืน และถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมเข้าร่วมแก็งกับกลุ่มอื่น ข้อใดที่สะท้อนถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุด? . ง.
ก. กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความเข้มงวด
ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข
ค. สภาพสังคมทำให้ผู้ปกครองมีภาระมากเกินไป
ง. เด็กที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สมควรได้รับโทษ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
25. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อคนที่ชอบวิ่งข้ามถนนได้สะพานลอย หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์?
ก. เป็นคนที่น่ารับเกียจเนื่องจากชอบฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง
ข. เป็นคนที่น่ารำคาญเนื่องจากชอบสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยไม่จำเป็น
ค. เป็นคนที่น่าสงสารเนื่องจากอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ในอนาคต
ง. เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
26. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
27. ครูวิไลกำลังจะลงโทษนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ แต่คิดได้ว่ายังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครูวิไล มีคุณธรรมข้อใด?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
28. ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ?
ก. การพึ่งตนเอง
ข. การรักษาความสัตย์
ค. การประหยัด และออม
ง. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
29. การกระทำและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด?
ก. บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด
ข. บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้
ค. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ง. บุญมาหมั่นตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้อากาศเสีย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
30. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ”ปริ รัด สั้น” ?
ก. เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
ข. แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
ค. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ง. เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
31. ผู้ปกครองหลายคนมาบ่นให้ครู ก ฟังประจำว่าทำไมนักเรียนหญิงสมัยนี้จึงใช้สรรพนามว่า”กู””มึง” เวลารับประทานอาหารในโรงอาหารก็นั่งขัดสมาธิเหมืนนักเรียนชาย พฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน ท่านคิดว่าผู้พูดมีเจตนาอย่างไร?
ก. ให้ตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทนักเรียนหญิง
ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
ค. คำนึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียน
ง. เป็นห่วงอนาคตของลูกศิษย์
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
32. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
33. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?
ก. ค่านิยม
ข. วัฒนธรรม
ค. ความสามัคคี
ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
34. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล (วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
35. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา
ง. ไม่มีข้อถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
36. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4
ง. อิทธิบาท 4 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
37. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก. ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง
ง. มีจริยธรรมต่ำ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
38. ท่านตั้งใจจะชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง พบว่าคนเข้าคิวซื้อตั๋วเป็นแถวยาวมาก ท่านมีเพื่อนอยู่ในคิด ต้นๆอาสาจะซื้อตั๋วให้ แต่ท่านก็จะเข้าคิวซ้อเอง ด้วยเหตุผลใด?
ก. ต้องการให้คนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม
ข. เป็นการรักษาความยุติธรรม
ค. ถ้าฝากเพื่อนซื้อ คนในแถวคงไม่ยอม
ง. เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตนเอง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
39. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. ปัจจัย 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อริยสัจ 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
40. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่
ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
ค. ลำเอียงเพราะเขลา
ง. ลำเอียงเพราะกลัว
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
41. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและ มีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร?
ก. เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
ข. ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว
ค. สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท
ง. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
42. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
ก. ปุริสถิมทิส
ข. อุตตรทิส
ค. อุปริมทิส
ง. ปัจฉิมทิส
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
43. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
44. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตามทฤษฏีการพัฒนา ทางจริยธรรม?
ก. อายุ 0-2 ปี
ข. อายุ 2-8 ปี
ค. อายุ 8 ปีขึ้นไป
ง. อายุ 12 ปีขึ้นไป
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
45. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ
ข. ค่านิยมแบบศักดินา
ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม
ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
46. ข้อใดไม่ใช่ ค่านิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี?
ก. วินัยของวิชาชีพของตน
ข. มารยาทของวิชาชีพของตน
ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
ง. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
47. มีนักธุรกิจคนหนึ่งได้มอบเงินให้ครูมาลี จำนวน 5,000 บาท โดยแจ้งว่าให้นำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้บริจาค ขณะเดียวกันน้องชายมาลีประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ครอบครัวของเธอมีเงินไม่พอหากท่านเป็นครูมาลีคงจะไม่นำเงินก้อนนี้ไป ใช้ในการรักษาน้องด้วยเหตุผลข้อใด?
ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้น
ข. เพราะเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์
ค. เพราะถ้าคนอื่นรู้เข้า ข้าพเจ้าคงถูกตำหนิอย่างแรง
ง. เพราะเป็นการยกยอกทรัพย์และผิดกฎหมาย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
48. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
49. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
50. ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต
ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ค. ความสามัคคี
ง. ความกตัญญูกตเวที
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
51. ครูวินัย ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
ก. นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง
ข. ปัคคัณเห-ปัคคัณหารหัง
ค. ทิฏฐานุคติ
ง. ไม่มีข้อถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
52. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. มีศีล
ข. มีสมาธิ
ค. มีปัญญา
ง. มีสติ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
53. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
54. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
ก. การตอบสนอง
ข. พฤติกรรม
ค. การยอมรับ
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
55. . ถ้าท่านเห็นผู้ร้ายกำลังหลักทรัพย์ และต่อมาผู้ร้ายถูกจับได้ ตำรวจขอร้องให้ท่านเป็นพยาน ท่าจะไม่เป็น พยานให้ด้วยเหตุใด?
ก. เป็นการยุ่งยากเสียเวลา
ข. เป็นเพียงคดีเล็กๆไม่สำคัญ
ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
ง. การเป็นพยานอาจเป็นภัยแก่ตนเองในภายหลัง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
56. เมื่อต้นปีการศึกษานี้ กิจกรรมรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความรุนแรงจนเป็นข่าวใน หน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับบางรายก็บาดเจ็บสาหัส บางรายก็พิการ หรือเสียชีวิต ท่านมีความเห็นตรงกับข้อใดมากที่สุด?
ก. เป็นเรื่องธรรมดาของคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหาบ้าง
ข. การไปให้ถึงอุดมการณ์ จำเป็นต้องมีความสูญเสียบ้าง
ค. เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
ง. เป็นการละเมิดสิทธิบุคคล
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
57. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่อ่อนโดยเก็บสตางค์ค่าสอน แต่ครูก็ไม่ บังคับ นักเรียนว่าจะต้องเรียนพิเศษกับครู ใครจะเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ครูสมสวยให้เหตุ ผลว่าที่ต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม่?
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติกับเกที่มีเงินเท่านั้น
ค. เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่า
ง. เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
58. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา? ก. ข. ค. ง.
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม
ข. ค่านิยมทางสังคม
ค. ค่านิยมทางศาสนา
ง. ค่านิยมทางวัตถุ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
59. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
60. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร?
ก. การมีเหตุผล
ข. การประพฤติปฏิบัติ
ค. การยอมารับของสังคม
ง. การยกย่องสรรเสริญ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
61. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา
ง. มัตตัญญุตา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
62. ในภาวะที่ค่าครองชีพสูง การทีรายได้เริ่มต้นตามอัตราข้าราชการ ทำให้ครูสนธยามีความรู้สึกต้อยต่ำใน สังคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ถ้าท่านเป็นเพื่อนของครูสนธยาท่านจะสนับสนุนความคิดของครูสนธยา ในประเด็นใด?
ก. หาโอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได้
ข. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงานให้ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ค. สอนพิเศษนอกเวลาราชการทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้มีรายได้มากๆ
ง. ร่วมทุนกับรุ่นพี่ทำโรงเรียนกวดวิชา ทำหน้าที่สอนและบริหารกิจการด้วย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
63. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
ก. การเคารพผู้อาวุโส
ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน
ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
64. “ ฉันไม่เห็นว่าคนจะเข้าแถวซ้ออาหารในโรงอาหารกันเท่าไรเลย แล้วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ฉันเข้าแถว ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล”ท่านควรให้เหตุผลกับผู้ที่พูดอย่างไร?
ก. การเข้าแถวเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เรายังทำได้ไม่จริงจังต้องช่วยกัน
ข. เป็นการปฏิบัติขอการเป็นพลเมืองดี มีวินัย
ค. เป็นการปฏิบัติของคนที่เจริญแล้ว
ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
65. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
ก. เมตตา กรุณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปัญชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
66. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีล 3 ข้อ
ค. ศีล 4 ข้อ
ง. ศีล 5 ข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
67. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ
ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน
ง. ความยุติธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
68. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
ก. เอเชียตะวันออก
ข. เอเชียกลาง
ค. ยุโรปตะวันตก
ง. ไม่มีข้อถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
69. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
70. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพักนักศึกษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดูแลนักศึกษา อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องกำหนดเวลาเข้า-ออก หอพักชายและหอพักหญิง?
ก. ทำให้ขาดอิสระ เพราะนักศึกษาน่าจะดูแลตัวเองได้
ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
ค. เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาชายหญิงไปจับคู่อยู่ด้วยกัน
ง. เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
71. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?
ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
ง. ไม่มีข้อถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
72. เด็กซื้อขนม ทั้งขนมก๊อบแก๊บ ลูกกวาด น้ำอัดลม ถึงแสนล้านบาทต่อปี เพราะมีการกระตุ้นการโฆษณา อย่างหนัก ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองท่านมีแนวคิดที่จะแก้ไขการซื้อขนมดังกล่าวอย่างไร?
ก. ขอร้องให้ครูช่วยตักเตือนเด็กไม่ให้ซื้อขนมเหล่านั้น
ข. จ่ายค่าขนมให้ลูกในจำนวนที่พอดีในแต่ละวัน
ค. ยอมให้ลูกซื้อขนมดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้
ง. ขอร้องโรงเรียนไม่ให้ขายขนมเหล่านี้ในโรงเรียน
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
73. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
ก. ค่านิยมทางวัตถุ
ข. ค่านิยมทางความจริง
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
74. ครูสมศรี สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรี มีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด?
ก. ครู
ข. ภาวณีโย
ค. วัตตา
ง. วจนขโม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
75. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา
ง. มัตตัญญุตา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
76. ข้อใดเป็นค่านิยมพื้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี?
ก. ศีลธรรม
ข. คุณธรรม
ค. กฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
77. แหล่งที่มาของค่านิยมของสังคมไทย คือ ?
ก. ศาสนา
ข. ระบบศักดินา
ค. ระบบเกษตรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
78. “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดกระทำของตนเอง”คือ?
ก. ค่านิยม
ข. จริยธรรม
ค. ประเพณี
ง. วัฒนธรรม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
79. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
80. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
81. ท่านมีความคิดเห็นต่อวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆอย่างไร?
ก. เป็นคนทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้า
ข. เป็นคนกล้าแสดงออกถึงรสนิยมของตนเอง
ค. เป็นคนโชคดีที่มีผู้ให้การสนับสนุน
ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
82. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
ก. สังคมชั้นกลาง
ข. สังคมชั้นสูง
ค. สังคมชนบท
ง. สังคมเมือง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
83. ในวันที่ครูสั่งให้นักเรียนต้องส่งรายงานตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า หากใครทำผิดกติกานี้จะได้ 0 คะแนนปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนำมาส่งในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งอ้างว่า มีปัญหาจำเป็นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์งานฉบับนั้น ท่านคิดว่าครูจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?
ก. ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน
ข. ต้องให้ 0 คะแนน ตามที่ตกลงไว้แล้ว เพื่อเป็นการแสดงให้ทึกคนรู้ว่าท่านทำตามกติกา
ค. ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่าเป็นจริงก็หักคะแนนออกครึ่งหนึ่ง
ง. ต้องเผชิญผู้ปกครองได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
84. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย?
ก. นิยมตะวันตก
ข. ชอบฟุ่มเฟือยหรูหรา
ค. เห็นแก่ตัว
ง. ไม่มีข้อถูก 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
85. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
ก. ขันติ
ข. โสรัจจะ
ค. หิริโอตัปปะ
ง. สัจจะ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
86. . ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
87. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
88. การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิสหรือทิศเบื้องขวาได้แก่?
ก. บิดามารดา
ข. อาจารย์
ค. บุตรภรรยา
ง. มิตร
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
89. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
90. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา
ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
91. จากทีวี ปรากฏว่ามีการการสัมภาษณ์สาวงามหนึ่งที่อยู่ในฐานะ”คุณแม่ยังโสด”ว่ามีภาวการณ์ตั้งครรภ์โดย ไม่มีการสมรส รู้สึกและเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนี้ให้คำตอบว่า ความรู้สึกขณะที่ตั้งท้อง ได้ 6 เดือน รู้สึกไม่เสียใจ ไม่ตกใจแล้ว และพร้อมที่จะเลี้ยงลูก ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เพื่อลูก ท่านมีความคิดต่อเหตุการณ์ข้างต้นอย่างไร?
ก. ทุกคนต้องวางแผนใช้ชีวิตไม่ประมาท พร้อมรับผิดชอบตนเอง
ข. เป็นเหตุการณ์ปกติของสังคมเมือง เมื่อผูกก็ต้องแก้ตามกำลังความคิด
ค. เป็นชะตากรรมที่ผู้หลงทางต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ไม่ควรซ้ำเดิม
ง. เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
92. นายสมศักดิ์ เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม?
ก. อาชวะ
ข. มัทวะ
ค. ตะบะ
ง. อวิหิงสา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
93. น้ำเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครอบครัวของน้ำมีความอบอุ่นดี เวลาต่อมาคุณพ่อของน้ำ ได้หย่า กับคุณแม่ไปมีภรรยาใหม่ และไม่ส่งเสียเลี้ยงดูครอบรัวทำไห้แม่เป็นโรคประสาท น้ำจังต้องเรียน ไปด้วยหาเงินไปด้วย โดยการเป็นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายสูงอายุ ถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก. เป็นปัญหาที่เกินความสามารถของครู
ข. สังคมเปลี่ยนไป ทำให้คนต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้
ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความตระหนักต่อปัญหาสังคมเหล่านี้
ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
94. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน คือ ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
95. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือที่จะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย เขียว: ........................................... ถ้าท่านเป็นเขียวที่ต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร?
ก. ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน
ข. ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย
ค. งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แต่ชีวิตไม่เครียดมาก
ง. ปัจจุบันเงินเดือนครูไม่น้อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
96. ท่านคิดว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ?
ก. ให้ท่านอยู่สถานที่พักคนชราเพราะมีระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด
ค. ให้เลือกอยู่ตามใจท่าน เพื่อเป็นการสนองความต้องการ
ง. หาที่อยู่ดีๆ ให้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกสบาย
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
97. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
ก. เศรษฐกิจ
ข. วัฒนธรรม
ค. ความก้าวหน้า
ง. การศึกษา
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
98. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
99. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
ก. ศาสนาพราหมณ์
ข. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาฮินดู
ง. ศาสนาอิสลาม
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์>
100. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด?
ก. อิทธิบาท 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)