วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

วิชาชีพครู


1. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ
2. สัตว์ในข้อใดนิยมนำมาผสมเทียม
ก. แพะ
ข. ปลาดุก
ค. โค
ง. แมว
3. dear
ก. ครอบครอง
ข. จุด
ค. ที่รัก
ง. ล้มเหลว

Ref : http://www.thaitestonline.com