วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย


1. feeling
ก. ความรู้สึก
ข. อาคาร
ค. นักท่องเที่ยว
ง. ความลึกลับ
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ด้านใด
ก. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ค. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
ง. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
3. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEทรงเป็นประมุขอยู่มาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. มาตรา 1
ข. มาตรา 2
ค. มาตรา 3
ง. มาตรา 4

Ref : http://www.thaitestonline.com