วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

เฉลยครูผู้ช่วย


1. hill
ก. การกระทำ
ข. ซื่อสัตย์
ค. เนินเขา
ง. เวลา
2. ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดความขัดแย้งกันในที่ประชุม
ก. ท่านประธานครับ กระผมคิดว่าเราเสียเวลามากพอแล้วสำหรับการอภิปรายเรื่องนี้
ข. ขอให้ทุกท่านใจเย็น ๆ เรายังมีเวลาสนทนาเรื่องนี้ได้อีก ก่อนที่จะลงมติร่วมกัน
ค. ผมขอให้ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงพิจารณาอีกครั้ง
ง. เรื่องสำคัญอย่างนี้ควรโต้เถียงกันด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
3. ธนาคารใดต่อไปนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์
ก. ธนาคารกรุงไทย
ข. ธนาคารออมสิน
ค. ธนาคารกสิกรไทย
ง. ธนาคารกรุงเทพ

Ref : http://www.thaitestonline.com