วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557


1. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20
2. สมรรถภาพทางกายด้านใดที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด
ก. ความอดทน
ข. ความอ่อนตัว
ค. ความคล่องตัว
ง. ความสมดุลหรือการทรงตัว
3. คำสั่งลงโทษทางวินัยที่สามารถสั่ง ย้อนหลังได้
ก. สั่งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน
ข. สั่งเพิ่มโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. สั่งลดโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ง. ถูกทุกข้อ

Ref : http://www.thaitestonline.com