วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยข้อสอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

เฉลยข้อสอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด
ก. 4 จรรยาบรรณ.
ข. 5 จรรยาบรรณ.
ค. 6 จรรยาบรรณ.
ง. 7 จรรยาบรรณ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ง. ถูกทุกข้อ
3. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด
ก. กริยา.
ข. จริยา.
ค. มรรยาท.
ง. ถูกทุกข้อ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535.
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546.
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.
ง. ถูกทุกข้อ
5. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ
ก. 6 ข้อ.
ข. 7 ข้อ.
ค. 8 ข้อ.
ง. 9 ข้อ
6. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ .
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู.
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์.
ง. ไม่มีคำตอบ
7. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา.
ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. ถูกทุกข้อ
8. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู.
ง. ถูกทุกข้อ
9. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
ก. 3 มาตรฐาน.
ข. 4 มาตรฐาน.
ค. 5 มาตรฐาน.
ง. 6 มาตรฐาน
10. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18ปีบริบูรณ์ .
ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์.
ค. 20ปีบริบูรณ์ .
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
11. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี
ก. ไม่เกิน 3 ปี.
ข. ไม่เกิน 4 ปี.
ค. ไม่เกิน 5 ปี.
ง. ไม่เกิน 6 ปี
12. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง
ก. จรรยาบรรณ.
ข. สัตยาบรรณ.
ค. มาตรฐานวิชาชีพ.
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
14. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด
ก. คุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ.
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18 ปีบริบูรณ์.
ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์.
ค. 20ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
16. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ก. ยกข้อกล่าวหา.
ข. ตักเตือน.
ค. ภาคทัณฑ์.
ง. ตัดเงินเดือน
17. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ.
ง. มาตรฐานการสอน
18. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ.
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ.
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ.
ง. ถูกทุกข้อ
19. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
ก. พ้น 1 ปี.
ข. พ้น 2 ปี.
ค. พ้น 3 ปี.
ง. พ้น 4 ปี
20. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน
ก. 4 สถาน.
ข. 5 สถาน.
ค. 6 สถาน.
ง. 7 สถาน

http://www.thaitestonline.com


ครูผู้ช่วย 2558,ครูผู้ช่วย 58,ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,ครูผู้ช่วย ว.3 คือ,ครูผู้ช่วย เงินเดือน,ครูผู้ช่วย pantip,ครูผู้ช่วย 2557,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย download,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย วิชาเอก ภาษา อังกฤษ,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย วิชาเอก ภาษา ไทย,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ปฐมวัย,ดาวน์โหลด แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย

เพิ่มช่องทางการเข้าใช้เว็บแบบทดสอบออนไลน์เพิ่มช่องทางการเข้าใช้เว็บแบบทดสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าใช่ได้มากขึ้น โดยเปิดบริการเว็บไซต์ หลายเว็บไซต์ ซึ่งมีเนื้อหาตัวข้อสอบเหมือนกัน ทั้งหมด โดยเว็บที่สามารถเข้าใช้ได้ตอนนี้ก็มีอยู่ 4 เว็บด้วยกัน คือ 
http://www.thaitestonline.com 
http://www.kruaof.com
http://test.lesson2plan.com
http://www.ruamkorsob.com

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เฉลยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. AEC ย่อมาจากทำว่าอะไร 
ก. ASEAN Summit.
ข. Asia Nuclear-Free-Zone.
ค. ASEAN Economic Community.
ง. ASEAN Free Trade Area
2. ประเทศใด มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว 
ก. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ข. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
ง. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. "ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน"จะต้องประกอบด้วยผุ้ใดบ้าง 
ก. พระมหากษัตริย์.
ข. หัวหน้ารัฐบาล.
ค. ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิก.
ง. ถูกทุกข้อ
4. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. เขตการค้าเสรี.
ข. เขตปกครองพิเศษ.
ค. เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว.
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
5. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีทางออกสู้ทะเล 
ก. ประเทศมาเลเซีย.
ข. ราชอาณาจักรกัมพูชา.
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
ง. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. ข้อใดเป็นอำนาค "หน้าที่ของ" เลขาธิการอาเซียน 
ก. เสนอข้คิดเห็นและรายงานต่อที่ประชุม.
ข. อำนวความสะดวกในด้านต่างๆ.
ค. เข้าร่วมประชุมและติดสินใจ.
ง. ถูกทุกข้อ
7. ประเทศเวียดนามใช้สกุลเงินอะไร 
ก. หยวน.
ข. ด่อง.
ค. จ๊าด.
ง. กีบ
8. ประเทศใดมีจำนวนประชากรมากที่สุดและมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในอาเซียน 
ก. ประเทศมาเลเซีย.
ข. สาธารณรัฐสิงคโปร์.
ค. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ง. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
9. กฏบัตรอาเซียน หมวดที่ 4 ประกอบไปด้วยกี่องค์กร 
ก. 6 องค์กร.
ข. 7 องค์กร.
ค. 8 องค์กร.
ง. 9 องค์กร
10. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียน มีขนาดพื้นที่เล็กทีสุดแต่มีสภาพเศรษฐกิจดีที่สุด 
ก. ราชอาณจักรไทย.
ข. สาธารณรัฐสิงคโปร์.
ค. บรูไน ดารุสซาลาม.
ง. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย

http://www.thaitestonline.com


supun

เฉลยไทยกับอาเซียน บทที่6

เฉลยไทยกับอาเซียน บทที่6

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การนำร่อง 12 สาขาสำคัญ ประเทศไทยมีทักษะอะไร ? 
ก. การท่องเที่ยว การบิน.
ข. อิเล็กทรอนิกส์ ประมง.
ค. เกษตร ประมง.
ง. ไม้ ยาง
2. กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของประเทศใด? 
ก. เวียดนาม.
ข. ไทย.
ค. สิงคโปร์.
ง. อินโดนีเซีย
3. สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี 
ก. 3 สี.
ข. 4 สี.
ค. 5 สี.
ง. 6 สี
4. ไทยได้เข้าสู้ประชาคมอาเซียนเมือไร 
ก. 31 ธันวาคม 2558.
ข. 1 ธันวาคม 2558.
ค. 1 ธันวาคม 2557.
ง. 31 ธันวาคม 2557
5. ในการก่อตั้งอาเซียน ดำเนินการโดยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ 
ก. 5 ประเทศ.
ข. 7 ประเทศ.
ค. 9 ประเทศ.
ง. 10 ประเทศ
6. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน? 
ก. เวียดนาม.
ข. ไทย.
ค. สิงคโปร์.
ง. อินโดนีเซีย
7. ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด 
ก. AIA.
ข. IAI.
ค. AEC.
ง. AECAN
8. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ? 
ก. อินเดีย จีน.
ข. เเคนาดา สหภาพยุโรป.
ค. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้.
ง. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์
9. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ? 
ก. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม).
ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช.
ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์.
ง. นายอานันท์ ปันยารชุน
10. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ? 
ก. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม).
ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช.
ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์.
ง. นายอานันท์ ปันยารชุน

http://www.thaitestonline.com


supun

เฉลยอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

เฉลยอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
ก. เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน.
ข. เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร.
ค. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน.
ง. เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
2. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเซียนขยายความร่วมมือไปยังประเทศภาพนอกภูมิภาค 
ก. เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย.
ข. เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า.
ค. เพื่อให้ชาติตะวันตกเกรงกลัวอาเซียน.
ง. เพื่อพัฒนาความสามารถของประชากรในอาเซียน
3. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด 
ก. จีน.
ข. ลาว.
ค. เวียดนาม.
ง. ออสเตรเลีย
4. การทำปฏิญญาร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย มีความสำคัญอย่างไร 
ก. ลดปัญหาอาชญากรมมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ.
ข. เป็นการร่วมมือกันตามกฏหมายว่าด้วยการส่งผุ้ร้ายข้ามแดน.
ค. ลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.
ง. เพื่อพัฒนาอาวุธที่สามารถป้องกันปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเซียตะวันอกกเฉียงใต้
5. ประเทศจีนได้เสมอความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องใดแก่อาเซียนเป็นประเทศแรก 
ก. เขตการค้าเสรีอาเซียน.
ข. การต่อต้านการก่อการร้าย.
ค. การค้ามนุษย์และยาเสพติด.
ง. ไม่มีข้อถูก
6. ข้อใดมิใช่ประเทศคุ่เจรจาของอาเซียน 
ก. จีน ไทย.
ข. อินเดีย รัสเซีย.
ค. เวียดนาม เนปาล.
ง. มาเลซีย พม่า
7. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ก. อินเดีย.
ข. รัสเซีย.
ค. ไทย.
ง. สาธารณรัฐเกาหลี
8. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา 
ก. การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์.
ข. การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท.
ค. การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร.
ง. การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
9. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3 
ก. จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้.
ข. แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย.
ค. ไทย พม่า ลาว.
ง. มาเลเซีย เวียวนาม เกาหลี
10. ประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน คือประเทศใด 
ก. จีน.
ข. ลาว.
ค. ไทย.
ง. พม่า

http://www.thaitestonline.com


supun

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 40 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 322 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 231 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 652 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 1

ผู้ออกข้อสอบ สมชัย หนองบัว ทดสอบแล้ว 1765 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 1025 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 459 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

กฎหมายการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ สมชัย หนองบัว ทดสอบแล้ว 452 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

การวิจัยทางการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ สมชัย หนองบัว ทดสอบแล้ว 164 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ เรื่อง อาเซียน

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 2757 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 1714 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 17556 ครั้ง

รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557 - 2558
เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558

เฉลยรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 2557-2558

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คสช.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ตามข้อใด
ก. 2.575 ล้านบาท.
ข. 2.575 ล้านล้านบาท.
ค. 2.757 ล้านล้านบาท.
ง. 2.577 ล้านล้านบาท
2. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
ก. จำนวน 220 คน.
ข. จำนวนไม่เกิน 220 คน.
ค. จำนวน 250 คน.
ง. จำนวนไม่เกิน 250 คน
3. ดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียคือดอกอะไร
ก. ดอกลำดวน.
ข. ดอกชบา.
ค. ดอกประดู่.
ง. ดอกลั่นทม
4. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
ก. สิงคโปร์.
ข. มาเลเซีย.
ค. อินโดนีเซีย.
ง. ฟิลิปปินส์
5. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
ก. 58.
ข. 59.
ค. 60.
ง. 61
6. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
ก. 1 เดือน.
ข. 2 เดือน.
ค. 3 เดือน.
ง. 4 เดือน
7. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
ก. ปลัด ศธ.
ข. ผช รมว ศธ.
ค. รมว ศธ.
ง. เลขา สพฐ
8. ประธาน สนช ชื่ออย่างไร
ก. นายตวง อันทะไชย.
ข. นายสมโภชน์ คำลอย.
ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย.
ง. นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
9. จังใดที่ไม่ใช่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ คลช
ก. ตราด.
ข. ตาก.
ค. สระแก้ว.
ง. ชลบุรี
10. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
ก. 17.
ข. 18.
ค. 19.
ง. 20
11. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
ก. 10 - 12.
ข. 12 - 10.
ค. 12 - 15.
ง. 12 - 50
12. ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
ก. 2557 - 2558.
ข. 2558.
ค. 2558-2559.
ง. 2552-2561
13. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 คศ 2016 ที่ประเทศใด
ก. สเปน.
ข. ญี่ปุ่น.
ค. บราซิล.
ง. อิตาลี
14. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
ก. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557.
ข. 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558.
ค. 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558.
ง. 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
15. จอร์โจนาโปลีตาโน ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อ 14 มกราคม 2558 ในประเทศใด
ก. อิตาลี.
ข. สเปน.
ค. มอร็อคโค.
ง. เนเธอแลนด์
16. องค์กร world economic forum คืออะไร
ก. .
ข. .
ค. .
ง. ถูกทุกข้อ
17. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์.
ข. นายสมโภชน์ คำลอย.
ค. นายอำนาจ สุนทรธรรม.
ง. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
18. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 โดยนายกรัฐมนตรีตู่
ก. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.
ข. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.
ค. วิกฤต โอกาส และความท้าทาย.
ง. มั่งคัง มั่นคง ยั่งยืน
19. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
ก. อินโดนีเซีย.
ข. มาเลเซีย.
ค. ไทย.
ง. เวียดนาม
20. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
ก. 1 3 8.
ข. 6 10 12.
ค. 3 6 9.
ง. 2 4 11
21. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
ก. กลาโหม.
ข. มหาดไทย.
ค. ศึกษาธิการ.
ง. วิทยาศาสตร์ฯ
22. ใครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลว 26 พ.ย. 2557
ก. นายสมโภชน์ คำลอย.
ข. นายตวง อันทะไชย.
ค. นางสิริกร มณีรินทร์.
ง. นายกมล รอดคล้าย
23. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ก. เซ ยอง ซอก.
ข. เชง ยอง ซอก.
ค. ชิม ยอง ซอก.
ง. เช ซอก ยอง
24. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
ก. สมดุล.
ข. ขาดดุล.
ค. เกินดุล.
ง. สมดุล แบบ PBB
25. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
ก. สเปน.
ข. อังกฤษ.
ค. รัสเซีย.
ง. การ์ต้า
26. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
ก. 32.
ข. 34.
ค. 36.
ง. 38
27. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
ก. 47.
ข. 48.
ค. 50.
ง. 51
28. จากการประเมินของ wef เมื่อปี 2556 ด้านประถมศึกษาไทยอยู่ลำดับที่เท่าไรของอาเซียน
ก. 3.
ข. 5.
ค. 7.
ง. 9
29. แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลคือชาติใด
ก. บราซิล.
ข. เยอรมัน.
ค. ฮอลแลนด์.
ง. อาร์เจนติน่า
30. นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกคนที่เท่าไรของประเทศไทย
ก. 26.
ข. 27.
ค. 28.
ง. 29
31. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละเท่าใด
ก. 1.
ข. 2.
ค. 3.
ง. 4
32. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
ก. ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ.
ข. ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ.
ค. ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ.
ง. ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
33. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PISA
ก. Programme for International Student Assessment.
ข. เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ.
ค. โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ.
ง. ประเมิน (Reading Literacy) (Mathematical Literacy) (Scientific Literacy)

http://www.thaitestonline.com


สุดยอด

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร
ก. ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น.
ข. คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก.
ค. คนโกรธมีสติ.
ง. ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น
2. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
ก. เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ.
ข. ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท.
ค. ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น.
ง. แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
3. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “บรรพบุรุษ ”
ก. ไปรษณีย์.
ข. กรกฎาคม.
ค. ทัศนียภาพ.
ง. มกราคม
4. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่
ก. เห็นด้วย เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา.
ข. เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย.
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้.
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า
5. พยางค์ใดไม่เป็นคำ
ก. ปะ.
ข. จะ.
ค. งะ.
ง. กะ
6. ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง
ก. โปรดชะลอความเร็ว.
ข. ช่วยถือของพวกนี้ให้หน่อย.
ค. กรุณาอย่าเดินลัดสนาม.
ง. จงใช้สะพานลอยเมื่อข้ามถนน
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยค
ก. ฉันไม่ชอบหน้าร้อน.
ข. เธอขายของอยู่ที่ตลาด.
ค. นกหลายหลากชนิด.
ง. อาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
8. ข้อใดไม่ใช่ มารยาทที่ดีในการรายงานการประชุม
ก. ทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงาน.
ข. ควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆ.
ค. รายงานให้รวดเร็ว ใช้เวลาให้น้อยที่สุด.
ง. อ่านรายงานอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจน
9. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
ก. รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก.
ข. วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว.
ค. เขาอาบน้ำในห้องน้ำ.
ง. แม่กับป้าไปวัด
10. “ 11.30 น. ” อ่านว่าอย่างไร
ก. สิบเอ็ดสามสิบ.
ข. สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ.
ค. สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที.
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบ
11. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
ก. โอ้โฮ! สวยจังเลย.
ข. โธ่! น่าสงสาร.
ค. เอ๊ะ! นั่นใคร.
ง. แหม! ตกใจหมดเลย
12. “ พูดไม่ออกเหมือน........... ” ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
ก. น้ำท่วมปาก.
ข. น้ำนิ่งไหลลึก.
ค. น้ำตาตกใน.
ง. น้ำท่วมทุ่ง
13. ประโยคความรวมในข้อใด มีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก. ถ้าเธอไม่ไปก็อยู่บ้านนะ.
ข. กว่าเขาจะมาถึงก็ค่ำมืด.
ค. น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก.
ง. ทั้งพ่อและแม่มีอาชีพค้าขาย
14. ข้อใดไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำ
ก. ขนม องุ่น สถานี.
ข. ชรา ขนุน ตลาด.
ค. ชะอม สะพรั่ง ชะเง้อ.
ง. อร่าม สตางค์ พนัน
15. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด
ก. คนที่โกรธทุกคน.
ข. คนที่โกรธก่อน.
ค. คนที่โกรธง่าย.
ง. คนที่ไม่โกรธ
16. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ
ก. ขนมในจานมีรสหวาน.
ข. ดวงเพ็ญรีบก้าวเดิน.
ค. โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด.
ง. ครูอ่านหนังสือ
17. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด
ก. เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน.
ข. ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด.
ค. โทรศัพท์มือถือของฉันหาย.
ง. หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ
18. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด
ก. ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน.
ข. การออกไปทำงานนอกบ้านและในบ้าน.
ค. ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่.
ง. ความสวยงามและความเป็นแม่
19. แหม! ตัดผมใหม่สวยเชียวนะ ข้อความนี้มีเครื่องหมายวรรคตอนชนิดใดกำกับอยู่
ก. อัญประกาศ.
ข. มหัพภาค.
ค. อัศเจรีย์.
ง. นขลิขิต
20. ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
ก. ขมิ้น ขโมย ขมับ.
ข. บุหรง บุหรี่ บุหลัน.
ค. ละเมิด ละเมียด ละมุน.
ง. บรรลุ บรรยาย บรรเลง
21. ข้อใดใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง
ก. ฝนตกมากที่สุดในเดือน ม.ย..
ข. การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม..
ค. รถคันนี้วิ่งได้ 100 กม. ต่อ ชม..
ง. ครม. กำลังประชุม
22. “ ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย ”จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร
ก. วินัยใช้มือตบตาเพื่อน.
ข. วินัยหลอกลวงเพื่อน.
ค. วินัยข่มขู่เพื่อน.
ง. วินัยด่าทอเพื่อน
23. สิ่งใดจะช่วยให้การพูดหรือการเขียน เป็นไปตามลำดับ
ก. การหาใจความสำคัญ.
ข. การเขียนบทย่อ.
ค. การเขียนโครงเรื่อง.
ง. การร่างรายละเอียด
24. “ ฉลองพระองค์ ” หมายถึงสิ่งใด
ก. ผ้านุ่ง.
ข. กางเกง.
ค. รองเท้า.
ง. เสื้อ
25. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
ก. คำนาม.
ข. คำวิเศษณ์.
ค. คำกริยา.
ง. คำบุพบท
26. คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด
ก. ทะเล รวบยอด แผนภาพ.
ข. ระฆัง เนื้อเรื่อง ชีวิต.
ค. ยางลบ เณรน้อย แว่นตา.
ง. แม่ชี สำนวน น้ำร้อน
27. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับ“น้ำท่วม”
ก. เช้าค่ำ.
ข. เข้าป่า.
ค. เส้นหมี่.
ง. ม้วนเสื่อ
28. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด
ก. ความโกรธ - ความดี.
ข. พระพุทธเจ้า - คนดี.
ค. คนไม่มีสติ - ความโกรธ.
ง. คนดี - คนเลว
29. เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร
ก. คำ.
ข. พยางค์.
ค. วลี.
ง. ประโยค
30. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก. สั่งสอน.
ข. ต่อว่า.
ค. ตักเตือน.
ง. บอกกล่าว
31. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประทับอยู่ในพลับพลา.
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตรัสกับผู้นำโครงการ.
ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสวยพระกระยาหาร.
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯมีพลานามัยสมบูรณ์
32. ข้อใดเป็นการทักทายทางโทรศัพท์ที่มีมารยาทน้อยที่สุด
ก. สมรเหรอ จิตรีพูดนะ ช่วยไปตามสมทรงมาพูดกับฉันหน่อย.
ข. ดิฉันขอเรียนสายคุณสมพรหน่อยนะคะ.
ค. สวัสดีครับ ผมขอเรียนสายคุณจุรีพรครับ.
ง. ใครรับสายน่ะ ไปบอกคุณอนงค์มารับสายหน่อยสิ
33. ข้อใดเป็นคำไทยแท้
ก. เก็บ เต็ม.
ข. เข็ญ เสด็จ.
ค. สำเร็จ ลำเค็ญ.
ง. บำเหน็จ บำเพ็ญ
34. ข้อใดใช้คำวิเศษณ์
ก. บ้านนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำ.
ข. ฉันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของฉัน.
ค. เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน.
ง. ไชโย! พวกเราชนะแล้ว
35. เรียงความมีส่วนประกอบอย่างไร
ก. ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป.
ข. คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป.
ค. คำนำ เนื้อเรื่อง ข้อคิดเห็น.
ง. เนื้อเรื่อง สรุป ข้อคิดเห็น
36. หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด
ก. ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือก็ไม่เชื่อ.
ข. เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว.
ค. เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ.
ง. เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ
37. คำว่า “ บน ” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท
ก. เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง.
ข. คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้.
ค. คุณแม่นอนอยู่ชั้นบน.
ง. หนังสืออยู่บนโต๊ะ
38. “ บักนัด ” แปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไร
ก. มะละกอ.
ข. สับปะรด.
ค. น้อยหน่า.
ง. แตงโม
39. “ พ่อแม่ทำทุกสิ่ง..........ลูก” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม
ก. แก่.
ข. แด่.
ค. เพื่อ.
ง. สำหรับ
40. “ มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุขเขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลงเพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ” ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ
ก. 10 คำ.
ข. 9 คำ.
ค. 8 คำ.
ง. 7 คำ
41. คำในข้อใดต่างจากพวก
ก. แท็กซี่.
ข. มะพร้าว.
ค. แบคทีเรีย.
ง. เปอร์เซ็นต์
42. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด
ก. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง.
ข. ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร.
ค. โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร.
ง. คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ
43. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. ความรัก.
ข. ความโกรธ.
ค. ความขาดสติ.
ง. ความเลว
44. ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวามากที่สุด
ก. โฉมดูเสือที่สวนสัตว์เขาเขียว.
ข. ก้อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก.
ค. ป๋องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้.
ง. น้ำใส่เสื้อสีฟ้าลายดอก
45. “ฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุด” ส่วนใดเป็นกลุ่มคำ
ก. ฉันตกลงใจไปกับเขา.
ข. ฉันตกลงใจ.
ค. ฉันไปกับเขาในที่สุด.
ง. ในที่สุด
46. ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน
ก. ถึงเขาแก่แต่ก็ยังคล่องแคล่ว.
ข. เพราะไม่สบายเขาจึงหยุดเรียน.
ค. เมื่อเขาถูบ้านเสร็จเขาก็ไปเที่ยว.
ง. เธอต้องไปมิฉะนั้นจะถูกจับ
47. สัญลักษณ์นี้ในแผนที่ มีความหมายว่าอย่างไร

ก. มีพื้นที่เป็นแม่น้ำ.
ข. มีพื้นที่เป็นภูเขา.
ค. เส้นทางการคมนาคมทางบก.
ง. เขตพื้นที่แผ่นดินไหว
48. ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. เขาวิ่ง.
ข. น้องเดิน.
ค. หลานดื่มน้ำ.
ง. พี่ร้องไห้
49. “ เข้าตาจน ” หมายความว่าอย่างไร
ก. ไม่ได้ผลตามต้องการ.
ข. ได้ผลตามเป้าหมาย.
ค. หมดหนทางแก้ไข.
ง. มีกำลังใจที่สู้ต่อไป
50. การเขียนคำโฆษณาข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้คำยืดยาวเพื่อความสมจริง.
ข. ใช้คำที่กล่าวเกินจริง.
ค. ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเฉพาะกลุ่ม.
ง. เขียนบรรยายสรรพคุณตามจริง

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ

1.  คหกรรมศาสตร์  เป็นศาสตร์และศิลป์ในการครองตนและคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ว่าเป็นศาสตร์  เพราะอะไร 
                ก.  ต้องใช้ความรู้ทุกแขนงวิชามาแก้ปัญหาต่างๆ 
                ข.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางทฤษฎี 
                ค.  ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาสนองความต้องการของมนุษย์ 
                ง.  ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
2.  นมชนิดใดต่อไปนี้ที่มีประโยชน์ต่อทารกมาก  เพราะมีโปรตีน  เกลือแร่ และไวตามินบางชนิดในปริมาตรสูง 
                ก.  Clostrum                                                                         ข.  Lactose
                ค.  Calactose                                                                         ง.  Fructose
3.  น้ำตาลชนิดใดที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด
                ก.  C6H12O6                                                                           ข.  Fructose
                ค.  Sucrose                                                                            ง.  Maltose
4.  ไขมันมีหน้าที่ละลายวิตามินอะไร
                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 
                ค. บี 2                                                                                     ง.  ซี                       
5.  Glycogen  จะถูกสะสมไว้มากในส่วนใดของร่างกาย
                ก.  กล้ามเนื้อ                                                                         ข.  เส้นเลือด 
                ค.  ตับ                                                                                     ง.  ไต 
6.  ถ้าท่านรับประทานขนมปัง ออนซ์  ประกอบด้วยแป้ง 11.2 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม โปรตรอน 3.1 กรัม ท่านจะได้กำลังงานจากแป้งกี่แคลอรี่
                ก.  5.4                                                                                     ข.  12.4
                ค.  44.8                                                                                  ง.  62.6
7.  การหุงต้มเนื้อไม่ควรใช้ภาชนะชนิดใด
                ก.  Aluminum                                                                       ข.  เหล็ก
                ค.  ภาชนะเคลือบ                                                                ง.  Stainless steel
8. ถ้าขาดไนอาซิน หรือนิโคตินิค จะเป็นโรคอะไร
                ก.  Angular                                                                           ข.  Kwashiorkor
                ค.  Pellagras                                                                          ง.  Beriberi
9.  Xerophtalmia  เป็นโรคขาดวิตามินอะไร
                ก.  เอ                                                                                      ข.  บี 
                ค.  ซี                                                                                       ง.  ดี 
10.  โรคคอพอกเกิดจากการขาดไอโอดีนโดยตรงแล้วยังมีสาเหตุอื่น เช่น มีสารประกอบบางอย่างคอยขัดขวางการใช้ไอโอดีน
                ก.  Cyanates                                                                          ข.  ไขมัน
                ค.  ฟอสฟอรัส                                                                      ง.  Aribloflavinosis
11. คนปกติต้องการพลังงานจากอาหารประมาณวันะกี่แคลอรี่
                ก.   600                                                                                  ข.  800
                ค.   1,000                                                                               ง.  2,000
12.  C2H4 (เอซิลลีน)  มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม
                ก.  ใช้เป็นเชื้อเพลิง                                                             ข.  ใช้ทำความสะอาด 
                ค.  ใช้แต่งกลิ่นอาหาร                                                        ง.  ใช้บ่มผิวผลไม้ 
13.  “Blood sugar”  คืออะไร
                ก.  กลูโคส                                                                             ข.  มอสโทส 
                ค.  กาแลคโทส                                                                     ง.  ซูโครส 
14.  Na HCO3 มีประโยชน์อย่างไรในทางคหกรรม
                ก.  ใช้แก้น้ำกระด้าง                                                            ข.  ใช้ในการทำขนม 
                ค.  ใช้ลบรอยเปื้อน                                                              ง.  ใช้ดองผลไม้ 
15.  ประโยชน์ในการศึกษาวัฏจักรของครอบครัว ที่สำคัญ คือ
                ก.  ทราบพฤติกรรมของครอบครัว                                   
ข.  สะดวกในการวางแผน 
                ค.  เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามัคคีกัน                      
ง.  เพื่อจัดทำทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
16.  แร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
                ก.  เหล็ก                                                                                ข.  ดีบุก 
                ค.  อลูมิเนียม                                                                         ง.  แคดเมี่ยม 
17. ทางใดที่ช่วยให้เด็กได้รับการปลดปล่อยความเคร่งเครียดทางกายและจิตใจและได้เจริญเติบโตด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์
                ก.  ทางการศึกษา                                                                  ข.  ทางด้านเศรษฐกิจ 
                ค.  ทางด้านชีววิทยา                                                            ง.  ทางสันทนาการ 
18. Aflatoxin  คืออะไร
                ก.  เชื้อโรคในอาหารกระป๋อง                                          ข.   เชื้อโรคที่พบอยู่ทั่วไปในอากาศ 
                ค.  พิษจากเชื้อราในถั่วลิสง                                               ง.  พิษจากแบคทีเรีย 
19.  การกำหนดเพศของทารกขึ้นอยู่กับสิ่งใด
                ก.   Sperm ของฝ่ายพ่อ                                                       ข.  Chromosome
                ค.   Chromosome                                                                ง.  Genes  ของบรรพบุรุษ
20. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปนตีน คืออะไร
                ก.  กรดอมิโน                                                                        ข.  กลีเซอรีน 
                ค. กรดอะซีติด                                                                      ง.  กลูโคส 
21.  ไข่ที่ถูกผสมแล้ว จะทำการแยกตัวออกเป็นทวีคูณระยะนี้เนียกว่า
                ก.  พีตัส                                                                                 ข. เอ็มบริโอ 
                ค.  แคปซูน                                                                            ง.  Ovum
22. ทารกจะครบกำหนดคลอดสัปดาห์ที่เท่าใด
                ก.  38 สัปดาห์                                                                       ข.  37 สัปดาห์
                ค.  36 สัปดาห์                                                                       ง.  34  สัปดาห์
23.   ทารกอายุเท่าไรที่มีน้ำหนักเป็น เท่าของแรกเกิด
                ก.  เดือน                                                                             ข.  เดือน
                ค.  9  เดือน                                                                            ง.  12 เดือน
24.  หญิงอายุเท่าไรเหมาะในการมีบุตร
                ก.  18-28                                                                               ข.  20-30
                ค.  22-30                                                                               ง.  25-30
25.  เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ เดือน ควรให้ภูมิคุ้มกันโรคอะไร
                ก.  ไข้ทรพิษและวัณโรค                                                    ข.  บาดทะยักและไอกรน 
                ค.  วัณโรคและไอกรน                                                        ง.  โรคคอตีบและโปลิโอ 
26.  เทสโตสเตอโรน (testosterone) คือ
                ก.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศชาย                                ข.  ต่อมควบคุมของเพศชาย 
                ค.  ฮอร์โมนควบคุมลักษณะเพศหญิง                              ง.  ต่อมควบคุมอารมณ์ของเพศหญิง 
27.  อาหารที่แช่เย็นแข็ง จะต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไร
                ก.  0.32 OF                                                                             ข.  0.20 OF
                ค.  0-25 OF                                                                            ง. 0 – 10 OF
28.  วัตถุที่ปนแทนผงชูรสได้แก่
                ก.  โมโนโซเดียม                                                 ข.  บอแรกซ์ 
                ค.  โมโนโซเดียมกลูตาเมท                                                ง.  โซเดียมคลอไรด์ 
29. สีสังเคราะห์ จำกัดปริมาณที่ใช้ได้ไม่เกิน
                ก.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.                          ข. 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.
                ค.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.                          ง.  มิลลิกรัมต่อน้ำหนักร่างกาย ก.ก.
30.  ทำไมสีย้อมผ้าจึงมีอันตรายต่อร่างกาย เพราะ
                ก.  เพราะมีโลหะหนักเจือปนมาก                                    ข.  เพราะมีสารเคมีมาก 
                ค.  เพราะมีสิ่งแปลกปลอมมาก                                         ง.  เพราะมีสารสังเคราะห์มาก 
31.  การย่างปลาช่อนควรทำอย่างไร
                ก.  ขอดเกล็ดออกแล้วจึงนำไปอย่างไฟแรงปานกลาง
                ข.  ขอดเกล็ดออกย่างไฟแรงๆ จนน้ำมันตกแล้วจึงราไฟ
                ค.  ย่างไฟปานกลางทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟ
                ง.  ย่างไฟแรงทั้งเกล็ดแล้วจึงเอามาลอกเกล็ดออกย่างไฟอ่อน
32.  การต้มไข่พอสุกใช้เวลาเท่าไร
                ก.  ไข่ไก่ 1 นาที  ไข่เป็ด 2 นาที                                         ข.  ไข่ไก่ 2 นาที ไข่เป็ด 4 นาที
                ค.  ไข่ไก่ 3 นาที ไข่เป็ด 5 นาที                                          ง.  ไข่ไก่ 5 นาที ไข่เป็ด 7 นาที
33.  ไนอาซินป้องกันและรักษาโรคอะไร
                ก.  Ariboflavinosis                                                               ข.  Pellagras
                ค.  Pellagrastion                                                                   ง.  Lactaion
34. เนื้อวัวที่ดีเป็นอย่างไร
                ก.  มีสีแดงมันสีขาว                                                             ข.  มีสีค่อนข้างขาวมันสีเหลือง
                ค.  มีสีแดงสดมันสีเหลือง                                                  ง.  มีสีแดงสดมันสีขาว
35. จะซื้อฟักทองดูอย่างไร
                ก.  เนื้อหนาสีเหลืองสด                                                     ข.  เนื้อแน่นหนาสีเหลืองสด
                ค.  เนื้อหนาสีเหลืองปนเขียว                                            ง.  เนื้อแน่นหนาสีเหลืองปนเขียว
36.  บวบมีกี่เหลี่ยม
                ก.  8 เหลี่ยม                                                                           ข.  10  เหลี่ยม
                ค.  บางลูก 6 เหลี่ยม บางลูก 3 เหลี่ยม                               ง.  บางลูก 8 เหลี่ยม บางลูก 10 เหลี่ยม
37.  มีดโต๊ะ ถ้าสกปรกทำอย่างไร
                ก.  ขัดด้วยผงถ่านละเอียด                                                  ข.  ขัดด้วยกระดาษทราย
                ค.  ขัดด้วยขี้เถ้า                                                                     ง.  ขัดด้วยผงซักฟอก
38.  การหุงข้าวไม่เช็ดน้ำใช้อัตราส่วนข้าวกับน้ำเท่าไร
                ก.  1:1 1/2                                                                             ข.  1:2
                ค.  1: 2 1/2                                                                            ง.  1:3
39.  เราควรรับประทานผลไม้ปริมาณเท่าไร
                ก.  ส้มเขียวหวาน 1 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล
                ข.  กล้วยน้ำว้า 1 ผล หรือส้มเขียวหวาน 2 ผล
                ค.  ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 2 ผล
ง.  ส้มเขียวหวาน 2 ผล หรือกล้วยหอม 1 ผล
40.  อาหารที่เป็นเครื่องจิ้มคือข้อใด
                ก.  ปลาร้า  น้ำพริก                                                               ข.  น้ำพริก ปลาทู
                ค.  น้ำปลา  มะเขือต้ม                                                          ง.  เต้าเจี้ยว  แตงกวา
41.  ทารกควรได้รับโปรตีนวันละเท่าไร่ต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.
                ก.  1 กรัม                                                                               ข.  2 กรัม
                ค.  3  กรัม                                                                              ง.  4 กรัม
42.  จานชามที่มีรอยไหม้ทำอย่างไร
                ก.  ขัดด้วยทรายละเอียด                                                      ข.  ขัดด้วยสก๊อตไบร์ท
                ค.  ขัดด้วยน้ำผสมโซดาไฟ                                                ง.  ขัดด้วยผงเกลือ
43.  มีดทำปลาถ้าเหม็นควรทำอย่างไร
                ก.  ล้างด้วยผงซักฟอก                                                         ข.  ล้างด้วยสบู่
                ค.  ถูด้วยเปลือกมะนาว                                                       ง.  ล้างด้วยน้ำผสมแอมโมเนีย
44.  มีดที่เป็นสนิมทำอย่างไร
                ก.  ถูด้วยทราย                                                                       ข.  ถูด้วยเปลือกมะนาว
                ค.  ถูด้วยหัวหอม                                                                  ง.  ถูด้วยส้มมะขาม
45.  ทิงเจอร์ไอโอดีนเปื้อนผ้าทำอย่างไร
                ก. เอาเกลือป่นโรยบีบน้ำมะนาวลงไป                            ข.  ใช้สำลีชุบยูคลิปตัวถู
                ค.  แช่ในน้ำเกลือ                                                                ง.  ถูด้วยน้ำมะนาว
46.  ถ้ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัว ต้องแจ้งพนักงานอำเภอแผนกมรณกรรมภายในเวลา
                ก.  12 ชั่วโมง                                                                        ข.  24 ชั่วโมง
                ค.  2  วัน                                                                                ง.  7 วัน
47.  หญิงชายตกลงจะแต่งงานกันเมื่อมีการหมั้น ผลของการหมั้นจะเป็นอย่างไร
                ก.  ของหมั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งคู่
                ข.  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาฝ่ายเสียหายเรียกค่าชดใช้
                ค.  ในระหว่างรอสมรสถ้าฝ่ายชายตายฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้น
                ง.  ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาของหมั้นจะตกเป็นสิทธิของฝ่ายหญิง
48.  ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท
                ก. 1 ประเภท                                                                         ข.  2 ประเภท
                ค.  3 ประเภท                                                                        ง.  4  ประเภท
49.  อาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกคือข้อใด
                ก.  นมสด ตับบด                                                                  ข.  นมมารดา
                ค.  กล้วยน้ำว้าสุก                                                 ง.  ข้าวบดละเอียดผสมน้ำต้มผัก
50.  ตะเข็บธรรมดาทำให้สำเร็จด้วยการทิ้งไว้เฉยๆ ใช้กับผ้าอย่างไร
                ก.  ใช้กับตะเข็บข้างยาวๆ                                                  ข.  ใช้กับผ้าที่รีดแล้วขึ้นรอย
                ค.  ใช้กับเสื้อผ้าฝ้าย                                                             ง.  ใช้กับผ้าที่ไม่ลุ่ยและไม่ซักน้ำบ่อยๆ