วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

เฉลยการวิจัยทางการศึกษา

เฉลยการวิจัยทางการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท
ก. 3 บท.
ข. 4 บท.
ค. 5 บท.
ง. 6 บท
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัย
ก. ควรระบุชื่อตัวแปลสำคัญ.
ข. ควรตั้งเป็นคำถาม.
ค. ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย.
ง. ควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ
3. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท
ก. 3 บท.
ข. 4 บท.
ค. 5 บท.
ง. 6 บท
4. สถิติที่ไม่มีการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติคือสถิติประเภทใด
ก. สถิติเชิงอ้างอิง.
ข. สถิติเชิงตัวเลข.
ค. สถิติเชิงข้อมูล.
ง. สถิติเชิงบรรยาย
5. ข้อใดเป็นประเภทข้อมุลของการวิจัย
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสติติ.
ข. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ.
ค. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติ.
ง. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสัญญลักษณ์
6. ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยคือข้อใด
ก. สรุปผล.
ข. อภิปรายผล.
ค. รายงานผล.
ง. หาข้อบกพร่อง
7. สารบัญตาราง จะนำไปเขียนในส่วนใด
ก. บทที่ 1.
ข. ส่วนนำ.
ค. ส่วนเนื้อหา.
ง. ส่วนเอกสารอ้างอิง
8. สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อให้ได้ผลการวัดเรียกว่าอะไร
ก. ข้อมูล.
ข. สถิติ.
ค. เครื่องมือ.
ง. ปริมาณ
9. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการวิจัย
ก. เพื่อค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ยังไม่รู้.
ข. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น.
ค. เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ทฤษฎีใหม่ๆ.
ง. ถูกทุกข้อ
10. ตั้งสมมุติฐานแบ่งออกได้กี่ประเภท
ก. 2 ประเภท.
ข. 3 ประเภท.
ค. 4 ประเภท.
ง. 5 ประเภท
11. ตัวแือตัวแปรประเภทใดปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นค
ก. ตัวแปรต้น.
ข. ตัวแปรตาม.
ค. ตัวแปรควบคุม.
ง. ตัวแปรคงที่
12. ตัวแปรควบคุมคืออะไร
ก. ชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วเขียว.
ข. ความสูงของต้นถั่วเขียว.
ค. พันธ์ถั่วเขียวที่ปลูก ปริมาณน้ำที่รด ปริมาณแสง.
ง. กระถาง
13. ข้อใดไม่ใช่มาตรการวัดระดับของตัวแปร
ก. มาตรานามบัญญัติ.
ข. มาตรสัดส่วน.
ค. มาตราอันตรภาค.
ง. มาตรอัตราส่วน

http://www.thaitestonline.com


สอบครูผู้ช่วย

เฉลยกฎหมายการศึกษา

เฉลยกฎหมายการศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก. 18.
ข. 21.
ค. 22.
ง. ถูกทุกข้อ
2. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก. 20 กุมภาพันธ์.
ข. 21 กุมภาพันธ์.
ค. 22 กุมภาพันธ์.
ง. 23 กุมภาพันธ์
3. ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก. 180 วัน.
ข. 90 วัน.
ค. 60 วัน.
ง. 30 วัน
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก. 7 หมวด.
ข. 8 หมวด.
ค. 9 หมวด.
ง. 10 หมวด
5. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก. 4.
ข. 5.
ค. 6.
ง. 7
6. .เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก. เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม.
ข. เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมาก.
ค. เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม.
ง. เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
7. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก. นายสมัคร สุนทรเวช.
ข. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์.
ค. นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์.
ง. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
8. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก. สำนักงาน ก.ค.ศ..
ข. ก.ค.ศ..
ค. สำนักงานเขตพื้นที่.
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่
9. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 20 กุมภาพันธ์.
ข. 11 มิถุนายน.
ค. 19 สิงหาคม.
ง. 23 ธันวาคม
10. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก. 21.
ข. 29.
ค. 31.
ง. 32
11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
ก. 14 มาตรา.
ข. 15 มาตรา.
ค. 16 มาตรา.
ง. 17 มาตรา
12. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก. 4 คน.
ข. 6 คน.
ค. ค 8 คน.
ง. ทั้ง 9 คน

http://www.thaitestonline.com


การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 120 ข้อ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 120 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ไม่ใช่ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น.
ข. มีประสิทธิภาพ.
ค. มีความคงทน.
ง. ประหยัด คุ้มค่า
2. สิ่งใดคือตัวกำหนดทิศทางให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ก. วิสัยทัศน์.
ข. ภารกิจ.
ค. พันธกิจ.
ง. สมรรถนะ
3. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อตัวเรา
ก. การศึกษา.
ข. การเมือง.
ค. เศรษฐกิจ.
ง. อุตสาหกรรม
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ (Vision)
ก. ภารกิจและจริยธรรมองค์กร.
ข. ผลลัทธ์หรือเป้าหมายที่คาดหวัง.
ค. สมรรถนะ.
ง. การเปลี่ยนแปลง
5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สื่อแหล่งเรียนรู้.
ข. สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์.
ค. สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น.
ง. สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
6. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ก. เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเท่าเทียมอารยประเทศ.
ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวชุมชน.
ค. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเอง.
ง. เพื่อให้ชุมชนมีและสร้างกระบวนการทัศน์ในการพัฒนาตนเอง
7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญของทรัพยากรดิน
ก. ความต้องการใช้ประโยชน์จากดินมีมาขึ้น.
ข. การพังทะลายของดิน.
ค. การสูญเสียหน้าดิน.
ง. การเสื่อมโทรมของดินหรือดินขาดความอุดมสมบูรณ์
8. หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษาคือข้อใด
ก. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ข. การนิเทศ ควบคุมกำกับติดตามการเรียนการสอน.
ค. การผลิตสร้างสื่อการเรียนการสอน.
ง. การสร้างเครือข่ายชุมชนให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จขององค์กรคือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ข้อใดคือ องค์ประกอบหลักดังกล่าว
ก. ด้านการเงิน.
ข. ด้านผู้รับบริการ.
ค. ด้านองค์กรและนวัตกรรม.
ง. ถูกทุกข้อ
10. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถตรวจสอบได้ คือหลักการใดของการบริหารงานกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ก. ความโปร่งใส.
ข. ความคุ้มค่า.
ค. ความรับผิดชอบ.
ง. ความมีส่วนร่วม
11. ข้อไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.
ข. การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น.
ค. การบริหารจัดการ ชนบท ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม.
ง. การเพิ่มศักยภาพคนในชนบท และในเมือง
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
ก. การพัฒนาไม่สมดุลระหว่างในเมืองและ ชนบท สาขาเกษตรกรรมและสาขาอุตสาหกรรม.
ข. ความเจริญของประเทศอยู่บนพื้นฐานการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ.
ค. ภาคโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า การคมนาคมน้ำสะอาดขึ้น.
ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษา
ก. มุ่งให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม.
ข. เพื่อให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบ.
ค. เพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม.
ง. เพื่อดำรงรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
14. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย
ก. ตัวแปรต้น.
ข. ตัวแปรตาม.
ค. ตัวแปรซับซ้อน.
ง. ตัวแปรสอดแทรก
15. การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษานักเรียนควรปฏิบัติตนและนำไปใช้ในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี.
ข. ความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม.
ค. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น.
ง. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่เสมอ
16. ป่าไม้ สัตว์ป่าถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมตามข้อใด
ก. Biotic Enaroment.
ข. Abiotic.
ค. Physlcal.
ง. Soueal
17. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รบ. 2 ต.
ข. รบ. 3 ต.
ค. รบ. 4 ต.
ง. ปพ. 9
18. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
ก. แฟ้มสะสมงาน.
ข. สถานการณ์ เงื่อนไข.
ค. เป็นปรนัย.
ง. แบบทดสอบ
19. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำตามข้อใดที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากที่สุด
ก. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ.
ข. เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ.
ค. เป็นแหล่งเพาะพันธ์และแพร่เชื้อโรค.
ง. เกิดความสกปรกไม่น่าดู
20. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายที่ต้องการของการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู.
ข. คุณภาพของนักเรียน.
ค. บรรยากาศการทำงานของครู.
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
21. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คู่มือครู.
ข. แผนการสอน.
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย.
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
22. มลพิษทางน้ำมีสาเหตุที่สำคัญมาจากสิ่งใด
ก. การกระทำของมนุษย์.
ข. .
ค. การกัดเซาะของแม่น้ำ.
ง. การถ่ายของเสียจากสัตว์
23. การกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐแผนงานด้านใด
ก. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ.
ข. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ.
ค. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลและแผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย.
ง. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ
24. วันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 4 ปี
ก. 2-พ.ย.-44.
ข. 2-พ.ย.-45.
ค. 2-พ.ย.-47.
ง. 2-พ.ย.-48
25. กิจกรรมใดควรดำเนินการก่อนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน
ก. การรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น.
ข. การเสาะหาผู้รู้ในท้องถิ่น.
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้.
ง. การติดต่อประสานงานหรือการอำนวยการ
26. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร.
ข. แผนการสอน.
ค. จุดประสงค์.
ง. เทคนิคการสอน
27. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
ก. มัธยฐาน.
ข. ฐานนิยม.
ค. พิสัย.
ง. อันตรภาคชั้น
28. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัย
ก. หลักการ.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. เนื้อหาสาระ.
ง. แนวทางการจัดประสบการณ์
29. มาตรฐานคุณภาพน้ำตามข้อใดที่กฎหมายไม่ระบุเอาไว้
ก. น้ำในลำคลอง หนองบึง.
ข. น้ำทะเลชายฝั่ง.
ค. น้ำบาดาล.
ง. น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง.
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา.
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ง. ถูกทุกข้อ
31. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. สาระการเรียนรู้.
ข. หน่วยกิต.
ค. การบูรณาการคู่ขนาน.
ง. CAI ช่วยสอน
32. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ
ก. คนในชนบทได้รับการศึกษา.
ข. คนในชนบทมีความอบอุ่น มีโอกาส มีความเสมอภาค.
ค. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสภาพแวดล้อมปลอดมลพิษทำให้ชีวิตมีความสุข.
ง. ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง.
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง.
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น.
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
34. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล.
ข. การเรียนรู้บูรณาการ.
ค. โครงสร้าง.
ง. แฟ้มสะสมงาน
35. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ.
ข. กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ.
ค. จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย.
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
36. สาระด้านการอ่าน ฟัง เขียน พูด
ก. ภาษาไทย.
ข. คณิตศาสตร์.
ค. ภาษาอังกฤษ.
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
37. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ก. หลักการจัดการศึกษา .
ข. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา.
ค. เนื้อหาสาระการศึกษา .
ง. สื่อการสอน
38. กลุ่มประชากรของประเทศไทยภูมิภาคใดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำสุด
ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ข. ภาคเหนือ.
ค. ภาคกลาง.
ง. ภาคใต้
39. ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อใดในขณะนี้ที่แก้ไขได้ง่ายที่สุด
ก. มลพิษทางอากาศ.
ข. มลพิษทางน้ำ.
ค. มลพิษทางเสียง.
ง. ขยะมูลฝอย
40. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการบริหารงานของหน่วยงานของหน่วยงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ก. เป็นการวางระบบบริหารงานใดมุ่งเน้นที่ผลลัทธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก.
ข. เป็นการบริหารโดยใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานจากตัวชีวัดที่เป็นรูปธรรม.
ค. เป็นการบริหารที่อยู่บนพื้นฐานหลักการความไม่โปร่งใสความคุ้มค่า ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม.
ง. ถูกทุกข้อ
41. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
ก. หลักการ.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. โครงสร้าง.
ง. สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
42. ข้อใดต่อไปนี้ น่าจะเป็นขั้นตอนแรกของการสอนแบบโครงงาน
ก. การเลือกหัวข้อ ปัญหา.
ข. การนำเสนอผลงาน.
ค. ค . การเขียนรายงาน.
ง. การลงมือปฏิบัติ
43. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ ข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น.
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้.
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
44. ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลคือ
ก. ชุมชนไม่รวมมือ.
ข. ชาวบ้านขาดการศึกษา.
ค. โครงสร้างระบบราชการ.
ง. ปัญหาความยากจนของคนในชาติ
45. เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดอยู่ในสาระใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. วิทยาศาสตร์ฯ.
ข. คณิตศาสตร์.
ค. การงานอาชีพฯ.
ง. ทุกสาระฯ
46. เด็กกลุ่มใดรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการศึกษาในเขตหรือนอกเขต 13 จังหวัดที่พักอาศัย
ก. เนปาลอพยพ.
ข. ญวนอพยพ.
ค. บุตรชาวเขา.
ง. ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา
47. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างเป็นระบบ
ก. การสร้างความตระหนัก.
ข. การประเมินความต้องการพัฒนา.
ค. การวางแผนนิเทศ.
ง. การประเมินผล
48. เด็กต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดที่รัฐบาลไม่กำหนดหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรียนในระดับประถมถึงอุดมศึกษา
ก. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร.
ข. บุตรชาวเขา ชาวเล.
ค. เนปาลอพยพ.
ง. บุตรทหารจีนคณะชาติ
49. โรงเรียนนี้นักเรียนค่อนข้างที่จะขาดระเบียบวินัยนะ อาจารย์ช่วยดูแลหน่อย ข้อความนี้ อาจารย์ใหญ่ อยากให้ครูปรับปรุงโครงการใด
ก. ก.กิจกรรมแนะแนว.
ข. ข.ค่ายคุณธรรม.
ค. ส่งเสริมวินัยนักเรียน.
ง. ถูกทุกข้อ
50. โรงเรียนมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างไร
ก. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในสังคมหรือกระบวนการชุมชน.
ข. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน.
ค. จัดสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชุมชน.
ง. ถูกทุกข้อ
51. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ก. สื่อประสม.
ข. วัสดุ.
ค. อุปกรณ์.
ง.
52. ท่านจะจัดประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI) เข้ากับกลุ่มใด
ก. ฮาตแวร์.
ข. ซอฟต์แวร์.
ค. นวัตกรรม.
ง. เทคโนโลยี
53. กระบวนการนิเทศแบบโคชชิ่งมี4ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่
ก. การชมเชย.
ข. การแสดงความคิดเห็น.
ค. การแก้ไข.
ง. การสาธิต
54. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ก. กองควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม.
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม.
ค. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
ง. รมต.วิทย์ฯโดยความเห็นชอบ ครม.
55. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง.
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้.
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
56. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน.
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ง. ถูกทุกข้อ
57. ข้อใดคือภาพของความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบท
ก. จำนวนหมู่บ้านยากจนในชนบทลดลง.
ข. คนยากจนในชนบทลดลง.
ค. รายได้ต่อหัวของคนในชนบทโดยภาพรวมสูงขึ้น.
ง. ถูกทุกข้อ
58. หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนน้อยที่สุด
ก. กระทรวงมหาดไทย.
ข. ทบวงมหาวิทยาลัย.
ค. กรุงเทพมหานคร.
ง. กระทรวงแรงงานฯ
59. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
ก. ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน.
ข. ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง.
ค. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง.
ง. ถูกทุกข้อ
60. หน่วยงานใดเป็นผู้อนุมัติกรอบ นโยบายแผนงานโครงการการดำเนินส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดแดนภาคใต้
ก. ศอ.บต.
ข. ศศ.วจ..
ค. สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเขตฯ.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
61. พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ก. พุทธิพิสัย.
ข. จิตพิสัย.
ค. ทักษะพิสัย.
ง. บูรณาการ
62. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดอากาศเสียที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์
ก. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว.
ข. การคมนาคมขนส่ง.
ค. โรงงานอุตสาหกรรม.
ง. กิจกรรมด้านการเกษตร
63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ผู้เรียนลงมือทำ.
ข. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง.
ค. ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่ครูสร้าง.
ง. เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน
64. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประสิทธิผล = ผลผลิต + ผลลัทธ์.
ข. ประสิทธิภาพ = ผลผลิต + ผลลัทธ์.
ค. ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต+ ผลลัทธ์.
ง. ผลสัมฤทธิ์ = ประสิทธิผล + ประสิทธิภาพ
65. หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์.
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่.
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร.
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต
66. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใดต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์และความมั่งคงของชาติรวมทั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ก. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน.
ข. ปรับปรุงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน.
ค. จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่.
ง. จัดทำคำอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
67. การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเน้นกระบวนการสร้างนิสัย ข้อใดคือขั้นสุดท้ายของกระบวนการสร้างนิสัย
ก. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ.
ข. สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสม.
ค. การประเมินปรับปรุงผลงาน.
ง. การชื่นชมผลการปฏิบัติงาน
68. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ก. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน.
ข. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานแก้ปัญหาด้วยด้วยชุมชนเอง.
ค. เพื่อให้ชุมชนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง.
ง. เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่งคงและยั้งยืน
69. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
ก. 2545.
ข. 2546.
ค. 2547.
ง. 2548
70. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร.
ข. แผนการสอน.
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้.
ง. สื่อการเรียนการสอน
71. Geenhouse effet เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น.
ข. โอโซนถูกทำลาย.
ค. เกิดจากการสะสมของสาร ซี เอฟ ซี.
ง. มูลพิษทางอากาศ
72. ไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ช่วงชั้น.
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้.
ค. ช่วงเวลาเรียน.
ง. กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
73. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใดที่ต้องเสนอผู้มีอำนาจระดับเขตการศึกษาก่อนใช้
ก. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน.
ข. ปรับปรุงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน.
ค. จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่.
ง. จัดทำคำอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
74. วิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ มีกี่ลักษณะ
ก. 3 ลักษณะ.
ข. 4 ลักษณะ.
ค. 5 ลักษณะ.
ง. หลายลักษณะ
75. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ.
ข. ประสิทธิผล.
ค. ประหยัด.
ง. คุ้มค่า
76. ไม่ใช่หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เอกภาพของชาติ.
ข. การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
ค. การสร้างโอกาส.
ง. การศึกษาเพื่อปวงชน
77. ทำไมต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวอพยพหรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ก. เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย.
ข. เพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวอพยพหรือชนกลุ่มน้อยยุติลง.
ค. เพื่อให้คนต่างด้าว ชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศไทยอย่างสงบ.
ง. ถูกทุกข้อ
78. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน.
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน.
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์.
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
79. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด
ก. ความเพียรพยายาม.
ข. การสร้างความดี.
ค. ความเสียสละ.
ง. ความเอื้ออาทรห่วงหา
80. ปัญหาของชนบทที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในชนบทเสื่อมถอย
ก. การตกค้างของสารเคมี.
ข. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง.
ค. ปัญหาขยะมูลฝอย.
ง. อากาศเสียและฝุ่นละออง
81. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์.
ข. เครื่องวีดีโอ.
ค. เทปเสียง.
ง. ไม่มีข้อถูก
82. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ก. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน.
ข. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน.
ค. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้.
ง. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
83. ข้อใดคือผลกระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู.
ข. คุณภาพของนักเรียน.
ค. บรรยากาศการทำงานของครู.
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
84. นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่าวมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง.
ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.
ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม
85. งานใดที่ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนในห้องเรียนได้ดีที่สุด
ก. งานสภานักเรียน.
ข. งานเสริมสร้างวินัย.
ค. งานกิจกรรมสหกรณ์.
ง. งานแนะแนว
86. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ก. รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.
ข. .
ค. รมต.กระทรวงวิทย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
87. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อใดที่สุด
ก. พืช – อากาศ.
ข. ดิน - น้ำ.
ค. ดินและสัตว์.
ง. อากาศและน้ำ
88. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล.
ข. การเรียนรู้บูรณาการ.
ค. โครงสร้าง.
ง. แฟ้มสะสมงาน
89. ข้อใดคือคุณลักษณะของครูในการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงความรู้สู่ท้องถิ่น
ก. ศรัทธาในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาชีวิต.
ข. ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล รู้จักศักยภาพของผู้เรียน.
ค. เป็นผู้ประสานงานและผู้อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้.
ง. ถูกทุกข้อ
90. แผนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแผนงานใดส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชาติมากที่สุด
ก. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน.
ข. การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ค. การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา.
ง. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
91. ไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ
ก. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว.
ข. การบูรณาการแบบคู่ขนาน.
ค. การบูรณาการแบบสหวิทยาเขต.
ง. การบูรณาการแบบโครงการ
92. หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนวตามข้อใด
ก. บริการสนเทศ.
ข. บริการให้คำปรึกษา.
ค. บริการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน.
ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน
93. พืช สัตว์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กันตามข้อใด
ก. ผู้ผลิต ผู้บริโภค.
ข. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภค.
ค. ผู้ย่อย ผู้บริโภค ผู้ผลิต.
ง. ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย
94. การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นนโยบายด้านใด
ก. ด้านสังคมจิตวิทยา.
ข. ด้านศาสนา.
ค. ด้านการปกครอง.
ง. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
95. ผู้บริหารมีภารกิจในการนิเทศสิ่งแวดล้อมศึกษาหมายความว่าอย่างไร
ก. การส่งเสริมสนับสนับยั่วยุให้ครูพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา.
ข. ปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้บริหารกับครูในอันที่จะปรับปรุงพัฒนาการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน.
ค. การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ.
ง. ถูกทุกข้อ
96. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน.
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ง. ถูกทุกข้อ
97. รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานำสารใดมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง
ก. เมทธานอล.
ข. เอทธานอล.
ค. อัลคาลีน.
ง. ซุปเปอร์เมธานิล
98. ข้อใดคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ก. การขัดย่อ.
ข. การขุดลอกคลอง.
ค. การสร้างฝายทดน้ำ.
ง. สร้างปะปา
99. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าอะไร
ก. มาตรฐาน.
ข. กลุ่มการเรียน.
ค. สาระการเรียนรู้.
ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้
100. ข้อใดคือเป้าหมายในการพื้นฟู บูรณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. ฟื้นฟูบูรณะ อนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ.
ข. ลดการพังทะลายของดิน .
ค. รักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักชายฝั่งไม่ให้เสื่อมโทร.
ง. ถูกทุกข้อ
101. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของแผนงานปฏิรูประบบบริหารภาครัฐได้ครอบคลุมที่สุด
ก. แผนงาน-แผนเงิน-แผนคน-แผนบริการ- แผนกฎหมาย.
ข. แผนงาน-แผนเงิน-แผนจิตใจ-แผนบริการ- แผนกฎหมาย.
ค. แผนบริการ-แผนรูปธรรม-แผนเงิน-แผนคน- แผนจิตใจ.
ง. แผนจิตใจ-แผนกฎหมาย-แผนคน-แผนเงิน- แผนงาน
102. ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ.
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา.
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก.
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
103. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือข้อใด
ก. การกำหนดปัญหา.
ข. ศึกษาทฤษฎีหลักการ.
ค. ตั้งสมมติฐาน.
ง. สรุปผล
104. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์.
ข. เครื่องเล่นวีดีโอ.
ค. เทปบันทึกเสียง.
ง. ไม่มีข้อถูก
105. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ก. ข้อมูลตัดสินใจ.
ข. พัฒนาการ .
ค. แก้ปัญหาหน่วยงาน.
ง. ป้องกันปัญหา
106. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไร
ก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน.
ข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น.
ค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น.
ง. ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น
107. ข้อใดคือปัญหาของชนบทที่ส่งผลต่อการไม่สมดุลของระบบนิเวศ์วิทยา
ก. การไม่มีที่ทำกิน.
ข. การใช้ที่ดินไม่ถูกต้อง.
ค. พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว.
ง. การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
108. ข้อใดไม่ใช่ผลที่คาดหวังของการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ก. โครงสร้างระบบบริหารของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับสามารถบริหารงานการศึกษาตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล.
ข. การให้บริการทางการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ.
ค. จัดการศึกษาสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ.
ง. เด็กที่จบการศึกษามีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
109. ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.
ข. กลุ่มคณิตศาสตร์.
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์.
ง. กลุ่มการงานอาชีพ
110. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
ก. ป. 1-2.
ข. ป. 3-4.
ค. ป. 5-6.
ง. ทุกชั้นต้องเรียน
111. NGO หมายถึงข้อใด
ก. องค์กรอิสระ.
ข. องค์กรเอกชน.
ค. มูลนิธิ.
ง. องค์กรการกุศล
112. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ก. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน.
ข. จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นมาใหม่.
ค. ปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการสอน.
ง. จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่
113. พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. ติดตามข่าวสารปัญหาสิ่งแวดล้อม.
ข. .
ค. รู้จักประหยัดพลังงาน.
ง. รู้จักนำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก
114. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ.
ข. ประสิทธิผล.
ค. ประหยัด.
ง. คุ้มค่า
115. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ.
ง. ถูกทุกข้อ
116. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น.
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง.
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข.
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้
117. ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 5 แผนงานย่อยนั้นข้อใดไม่ใช่แผนงานย่อยดังกล่าว
ก. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ.
ข. แผนงานปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ.
ค. แผนงานปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลและแผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย.
ง. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ
118. ความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการ ดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้อง กับภาวะสมัยหมายถึงสิ่งใด
ก. ปัญญาชาวบ้าน.
ข. ภูมิชาวบ้าน.
ค. ภูมิปัญญาชาวบ้าน.
ง. ภูมิท้องถิ่น
119. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด
ก. พัฒนาด้านปัญญา.
ข. พัฒนาด้านความรู้สึก.
ค. พัฒนาด้านทัศนคติ.
ง. พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
120. เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงโดยวิธี การที่เชื่อถือได้
ก. การวิจัย.
ข. ตัวแปรการวิจัย.
ค. ความแปรปรวน.
ง. กลุ่มตัวอย่าง

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู, เส้นทางสู่ครูผู้ช่วย, คลังข้อสอบ, บรรจุราชการ, พร้อมเฉลย

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 300 ข้อ

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 300 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง.
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา.
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ง. ถูกทุกข้อ
2. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง.
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้.
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
3. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
ก. มัธยฐาน.
ข. ฐานนิยม.
ค. พิสัย.
ง. อันตรภาคชั้น
4. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ.
ข. กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ.
ค. จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย.
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
5. ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ.
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา.
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก.
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
6. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ก. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน.
ข. .
ค. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน.
ง. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
7. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คู่มือครู.
ข. แผนการสอน.
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย.
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
8. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
ก. 2545.
ข. 2546.
ค. 2547.
ง. 2548
9. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์.
ข. เครื่องวีดีโอ.
ค. เทปเสียง.
ง. ไม่มีข้อถูก
10. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สื่อแหล่งเรียนรู้.
ข. สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์.
ค. สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น.
ง. สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
11. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือข้อใด
ก. การกำหนดปัญหา.
ข. ศึกษาทฤษฎีหลักการ.
ค. ตั้งสมมติฐาน.
ง. สรุปผล
12. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน.
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน.
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์.
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
13. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ.
ข. ประสิทธิผล.
ค. ประหยัด.
ง. คุ้มค่า
14. วิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ มีกี่ลักษณะ
ก. 3 ลักษณะ.
ข. 4 ลักษณะ.
ค. 5 ลักษณะ.
ง. หลายลักษณะ
15. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
ก. ป. 1-2.
ข. ป. 3-4.
ค. ป. 5-6.
ง. ทุกชั้นต้องเรียน
16. ไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ช่วงชั้น.
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้.
ค. ช่วงเวลาเรียน.
ง. กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
17. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง.
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด.
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ.
ง. ถูกทุกข้อ
18. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร.
ข. แผนการสอน.
ค. จุดประสงค์.
ง. เทคนิคการสอน
19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
ก. ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน.
ข. ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง.
ค. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง.
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย
ก. ตัวแปรต้น.
ข. ตัวแปรตาม.
ค. ตัวแปรซับซ้อน.
ง. ตัวแปรสอดแทรก
21. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รบ. 2 ต.
ข. รบ. 3 ต.
ค. รบ. 4 ต.
ง. ปพ. 9
22. นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่าวมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง.
ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.
ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม
23. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน.
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา.
ง. ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ก. ข้อมูลตัดสินใจ.
ข. พัฒนาการ .
ค. แก้ปัญหาหน่วยงาน.
ง. ป้องกันปัญหา
25. ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.
ข. กลุ่มคณิตศาสตร์.
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์.
ง. กลุ่มการงานอาชีพ
26. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
ก. หลักการ.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. โครงสร้าง.
ง. สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
27. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัย
ก. หลักการ.
ข. จุดมุ่งหมาย.
ค. เนื้อหาสาระ.
ง. แนวทางการจัดประสบการณ์
28. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง.
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง.
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น.
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
29. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด
ก. พัฒนาด้านปัญญา.
ข. พัฒนาด้านความรู้สึก.
ค. พัฒนาด้านทัศนคติ.
ง. พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
30. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล.
ข. การเรียนรู้บูรณาการ.
ค. โครงสร้าง.
ง. แฟ้มสะสมงาน

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู, เส้นทางสู่ครูผู้ช่วย, คลังข้อสอบ, บรรจุราชการ, พร้อมเฉลย

เฉลยempower

เฉลยempower

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีคุณธรรม จริยธรร และค่านิมยมอันพึงประสงค์.
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ.
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี.
ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกัยการประกาศการใช้หลักศุตรแกนกลางสถานศึกษา พ.ศ. 2551
ก. ปีการศึกาา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ.
ข. ปีการศึกษา 2552 ใช้ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 ในโรงเรียนพร้อมใช้.
ค. ปีการศึกษา 2553 ใช้ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป.
ง. ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นเรียน
3. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมิรเป็นยอดเยี่ยม-ปานกลาง-ควรปรับปรุง.
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีระดับผลการประเมิรเป็น ดีเยี่ยม- ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน.
ค. การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน.
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเขียน มีระดับผลการประเมิน ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน
4. ข้อใดไม่ใช่สมรรถณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิก ความสามารถในการแก้ปัญหา.
ข. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในากรใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี.
ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามาในการเรียนรู้.
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ไขปัญกา ความสามารถในการคิด
5. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต.
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต.
ค. เรียนวิชากพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามสถานศึกษากำหนด.
ง. เรียนวิชากพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
6. หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวำไม่ถูกต้อง
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน.
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ.
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ.
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
7. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ถูกต้อง
ก. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น.
ข. เลือกใช้คุณลักษณธอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น.
ค. เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ.
ง. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ในการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ก. จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้.
ข. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ.
ค. กำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา.
ง. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตราฐานการเรียนรู้.
ข. สถานศึกษา กำหนดตัวชี้วัด.
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้.
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตัวชี้วัดให้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

http://www.thaitestonline.com

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา

  1.    คำกล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
มีความหมายอย่างไร

                1)    พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา

                2)    คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

                3)    ชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย

                4)    ถูกหมดทั้ง ข้อ

         2.    พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศใด

                1)    อินโดนีเซีย                                                       2)    อินเดีย                       

3)    เวียดนาม                                                           4)    ไทย

         3.    เจ้าชายสิทธัตถะ สัมพันธ์กับข้อใด ในฐานะผู้ให้กำเนิด

                1)    พระเจ้าสุทโธทนะ พระนางสิริมหามายา

2)            พระเจ้าพิมพิสาร พระนางโกศลเทวี                                   

                3)    พระเจ้าอโศกมหาราช พระนางหัตถา

                4)    พระเจ้ารามา พระนางปิยา

         4.    มูลเหตุในข้อใดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช

                1)    รู้คำทำนายของพราหมณ์ 108 คน

                2)    เบื่อหน่วยชีวิตในพระราชวัง

                3)    ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4

                4)    ปรารถนาที่จะหาทางช่วยให้มวลมนุษย์ทุกคนพ้นทุกข์

         5.    หลังจากออกผนวชแล้วทรงศึกษาหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจึงจะสำเร็จ

1)            บำเพ็ญเพียรทางจิตแน่วแน่จนรู้แจ้ง

2)            ศึกษาอยู่ในสำนักของดาบส

3)            บำเพ็ญทุกรกิริยา (ทรมานร่างกาย)

4)            ศึกษาจากอาจารย์สำนักต่างๆ

         6.    ธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด

                1)    อกุศลมูล                                                            2)    อริยสัจ 4

                3)    อริยมรรค                                                          4)    อิทธิบาท 4

 

         7.    ความสำคัญของงานทุกชนิดคือผลของหลักธรรมในข้อใด

                1)    ความพอใจ                                                        2)    ความอดทน

                3)    ความสามัคคี                                                     4)    ความเกรงกลัว

         8.    ข้อใดคือความหมายของ ปญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

1)    ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์                           

                2)    คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

                3)    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก                        

                4)    บัณฑิตย่อมฝึกตน

         9.    ทุกศาสนามีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า

1)    อัลกุรอาน                                                          2)    ไบเบิล

3)    พระไตรปิฎก                                                    4)    พระอภิธรรม

      10.    ในเรื่องน่ารู้จักพระไตรปิฎกกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบเหมือนอสรพิษร้าย ตัว 
ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของอะไร

                1)    ความโกรธเป็นงูพิษที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น   

                2)    ความโกรธเป็นตะขาบที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

                3)    ความโกรธเป็นแมงป่องที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

                4)    ความโกรธเป็นจระเข้ที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น

      11.    พระโสณโกฬิวิสะเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยใช้หลักธรรมใดสอน
จนบรรลุเป็นพระอรหันต์

                1)    ความเพียร                                                         2)    ความพอดี

                3)    ความยินดี                                                          4)    ความเข้มแข็ง

      12.    ชาดกเรื่องจูฬเสฎฐิ (จุลกเศรษฐีชาดกเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักธรรมใน
ข้อใดมาใช้

                1)    ผู้ขยันหมั่นเพียรจะร่ำรวย

2)    ผู้มีความเพียรจะมีความสุข

3)    ผู้มีปัญญาย่อมชนะอุปสรรค

4)    ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ง่าย                     

      13.    เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานว่า ราหุลํ ชาตํ เมื่อพระโอรสประสูติมีความหมาย
ตรงกับข้อใด

                1)    ทุกข์เกิดแล้ว                                                     2)    บ่วงเกิดแล้ว

                3)    ความสุขเกิดแล้ว                                              4)    ดีใจจังที่เป็นพระโอรส

      14.    เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลานานเท่าใดจึงตรัสรู้

                1)    4 ปี                                                                     2)    5 ปี            

3)    6 ปี                                                                     4)    10 ปี

      15.    หลังตรัสรู้แล้วทรงเสด็จประกาศธรรมแก่ใคร

                1)    พระราชบิดา                                                     2)    โปรดชฎิล

3)    พระเจ้าพิมพิสาร                                             4)    ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

      16.    เหตุผลในข้อใดที่บ่งบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนไทย

                1)    กิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

                2)    วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย

                3)    วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

                4)    วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ                         

      17.    หลักฐานใดที่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

                1)    กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ                             

2)    มีวัดอยู่มากมายในประเทศไทย

3)    คนไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน

4)    วันหยุดราชการล้วนเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      18.    หลักธรรมใดที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นหลักในการปกครอง

                1)    รัฐธรรมนูญ                                                      2)    พระราชบัญญัติ

                3)    พระราชกฤษฎีกา                                            4)    ทศพิธราชธรรม

      19.    พราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระกุมารสิทธัตถะว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
เพียงอย่างเดียว คือใคร

1)    อสิตดาบส                                                         2)    โกณฑัญญะพราหมณ์

                3)    วิศวามิตร                                                           4)    อาฬารดาบส กาลามโคตร

      20.    พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติ
มากกว่าออกผนวชทรงทำอย่างไร

                1)    สร้างปราสาท หลัง เพื่อให้ประทับในแต่ฤดู 

2)    ให้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา

3)    ให้เพลิดเพลินกับเหล่าสนมนางกำนัลเล่นระบำรำฟ้อน   

4)    ถูกทุกข้อ

      21.    ข้อใดมีความหมายว่าเสรีภาพ

                1)    ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น            

                2)    ทุกคนจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ

3)    เราจะเปิดวิทยุโทรทัศน์เสียงดังเท่าไรก็ได้

4)    เราจะขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ก็ได้

     22.    ดำโกรธที่แม่ไม่ให้สตางค์ไปเล่นเกมจึงด่าแม่ด้วยคำหยาบคาย ดำทำผิดในข้อใด

1)    บรรทัดฐาน                                                       2)    วิถีชาวบ้าน              

3)    จารีต                                                                   4)    กฎหมาย

      23.    การปฏิบัติที่มีศีลธรรมไปเกี่ยวข้องคือข้อใด

                1)    จารีต                                                                   2)    วิถีชาวบ้าน

                3)    บรรทัดฐาน                                                       4)    กฎหมาย

      24.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                1)    บรรทัดฐาน คือกฎหมาย

                2)    จารีต คือประเพณี

                3)    กฎหมาย คือบทบัญญัติที่ใช้บริหารบ้านเมือง

                4)    วิถีชาวบ้าน คือความเชื่อทางศาสนา

  25.    การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สัมพันธ์กับข้อใด

                1)    วิถีชาวบ้าน                                                       2)    บรรทัดฐาน

                3)    กฎหมาย                                                            4)    วัฒนธรรม

      26.    สุรีย์พรนุ่งผ้าซิ่นตีนจกงดงาม เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น เขาแต่งกายตาม
วัฒนธรรมภาคใด

                1)    ภาคใต้                                                                2)    ภาคเหนือ

                3)    ภาคกลาง                                                           4)    ภาคอีสาน

      27.    การปฏิบัติตนโดยยึดหลักการของประชาธิปไตยได้แก่ข้อใด

1)    คารวธรรม                                                        2)    สามัคคี

3)    ปัญญาธรรม                                                     4)    ถูกทุกข้อ

      28.    หลักการของประชาธิปไตยในข้อที่ เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาใด

                1)    ศาสนาคริสต์                                                    2)    ศาสนาพุทธ

                3)    ศาสนาอิสลาม                                                  4)    ทุกศาสนา

      29.    ธีระขับรถยนต์มานานถึง 20 ปี แต่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือถูกตำรวจว่ากล่าว ตักเตือน แสดงว่าเขาปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยข้อใด

1)    เคารพกฎหมายจราจร                                     2)    ระมัดระวังตัวตลอดเวลา

                3)    แก้ไขปรับปรุงการขับรถ                                4)    ตั้งสติก่อนขับรถ

 

      30.    ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวประชาธิปไตยที่แท้จริง

                1)    รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน                           2)    ไม่ละเมิดสิทธิของคนในครอบครัว

                3)    รับผิดชอบหน้าที่ของตน                               4)    ทุกข้อถูกต้อง

      31.    สถานภาพของศักดิ์คือเป็นคนไทย เป็นสถานภาพประเภทใด

                1)    สถานภาพที่เป็นตำแหน่งของบุคคลในสังคม

                2)    สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด

                3)    สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ

                4)    สถานภาพที่ได้มาโดยบทบาทหน้าที่

      32.    ข้อใดเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม

                1)    สถานภาพ                                                         2)    เสรีภาพ

                3)    ค่านิยม                                                               4)    ความรับผิดชอบ

      33.    กฎหมายกับชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับข้อใด

                1)    ทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ปี

                2)    เข้าเรียนหนังสือตามที่กฎหมายกำหนด

                3)    ปฏิบัติตามกฎจราจร

                4)    ถูกทุกข้อ

      34.    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีลักษณะใดบ้าง

                1)    เด็กอายุ ปี เข้าเรียนในโรงเรียน               

                2)    ต้องเรียนในโรงเรียน 15 ปี

                3)    เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

4)   มุ่งเน้นการศึกษานอกระบบ

      35.    ถ้านักเรียนมีความจำเป็นในการขี่รถจักรยานไปโรงเรียน ควรปฏิบัติอย่างไร

                1)    ปฏิบัติตามกฎจราจรทั่วไป                            

2)    ศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก

3)    ควรเกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่

                4)    ขับขี่บนท้องถนนเหมือนรถยนต์ทั่วๆ ไป

      36.    ข้อใดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้า

                1)    ข้ามถนนตรงทางม้าลาย                                        2)                ข้ามถนนขณะที่สัญญาณไฟเขียว

                3)    วิ่งข้ามถนนช่วงที่รถว่าง                                        4)                วิ่งข้ามถนนขณะสัญญาณไฟสีเหลือง

 

      37.    ทุกข้อเป็นชื่อสัตว์ป่าสงวน ยกเว้นข้อใด

                1)    แรด                                                                    2)    กระซู่

                3)    นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร                                    4)    เสือ

      38.    ในหมวดที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในเรื่องใด

                1)    บททั่วไป                                                           2)    สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

                3)    หน้าที่ของประชาชนชาวไทย                      4)    การปกครองส่วนท้องถิ่น

      39.    สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธินี้ใครเป็นผู้ได้รับ

                1)    ประชาชนทุกคน                                             2)    ผู้มีฐานะปานกลาง

                3)    ผู้มีฐานะยากไร้                                                4)    เด็กและเยาวชน

      40.    ข้อใดเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ระบุไว้เฉพาะเกี่ยวกับการศึกษา

                1)    หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

                2)    หน้าที่รับการศึกษาอบรมตามกฎหมาย

                3)    หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                4)    หน้าที่ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

      41.    เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้าและบริการ 
เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นคำอธิบายในวิชาใด

                1)    ประวัติศาสตร์                                                  2)    ภูมิศาสตร์

                3)    เศรษฐศาสตร์                                                   4)    พระพุทธศาสนา

      42.    เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์

                1)    เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา

                2)    เพราะต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร

                3)    เพราะสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี

4)    เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

      43.    ในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องบริโภคสินค้าและบริการอะไรบ้างที่เรียกว่าปัจจัย 4

                1)    แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

                2)    จาน ชาม ช้อนส้อม

                3)    อาหารแห้ง เช่น ขนมกรอบต่างๆ

5)            อาหาร เสื้อผ้า บ้าน และยารักษาโรค

 

 

      44.    เมื่อมนุษย์จำเป็นต้องบริโภคปัจจัย แต่ทุกคนไม่สามารถทำเองได้ จึงเป็นมูลเหตุ ที่ทำให้มีการทำสิ่งใด

                1)    การบริโภค                                                        2)    การผลิต

                3)    การต้องการความสะดวก                               4)    การขายสินค้า

      45.    ข้อใดเป็นความหมายของการผลิต

                1)    การแปรสภาพทรัพยากรให้เปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการ

                2)    วิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

                3)    การโฆษณา

                4)    การประกอบการ

      46.    ข้อใดเป็นตัวอย่างของการผลิต

                1)    พิมพ์ซื้อแปรงสีฟัน                                         2)    พลอยใช้สบู่เหลวจากขมิ้นชัน

                3)    แพรวชอบใช้โทรศัพท์มือถือ                        4)    เพชรถักกระเป๋าโดยใช้ผักตบชวา

      47.    ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิต

                1)    ทรัพยากรธรรมชาติ                                        2)    ทุน

                3)    แรงงาน                                                             4)    การบริโภค

      48.    ใครเป็นผู้บริโภคที่ดี

                1)    แพรคำนึงถึงความจำเป็นในการซื้อสินค้า

                2)    ปองอยากได้รองเท้ารุ่นใหม่ราคาแพง

                3)    อ้อมซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งที่มีอยู่แล้ว

                4)    อุ๋มซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ตามแฟชั่นล่าสุด

      49.    ข้อใดจัดว่าเป็นแรงงาน

                1)    การบริหารจัดการ                                            2)    แรงสมองในการประดิษฐ์คิดค้น

                3)    การดำเนินการผลิต                                         4)    การลงทุน

      50.    ข้อใดเป็นแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด

                1)    การผลิตสินค้าจำนวนมาก

                2)    การผลิตสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ

                3)    การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว

                4)    การใช้แรงงานราคาถูก

      51.    การใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเกิดประโยชน์อย่างไร

                1)    ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น                                            2)    ต้นทุนในการผลิตลดลง

                3)    ประหยัดทรัพยากร                                          4)    ถูกทุกข้อ

      52.    ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใครเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

                1)    ผู้บริโภค                                                            2)    ผู้ผลิต

                3)    รัฐบาล                                                               4)    เอกชน

      53.    ซื้อและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ไม่ก่อหนี้ มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นลักษณะของข้อใด

                1)    การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ                             2)    การเกษตรเพื่อชีวิต

                3)    เศรษฐกิจพอเพียง                                            4)    หลักของการจัดการ

      54.    ทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดี รู้จักพอประมาณ รู้ทันโลก 
มีความสัมพันธ์กับข้อความในข้อใด

                1)    ทางสายกลาง                                                    2)    เศรษฐกิจพอเพียง

                3)    การพัฒนาเศรษฐกิจ                                        4)    ใช้ความสามารถในตัวให้เต็มที่

      55.    ข้อใดคือเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานแก่เกษตรกร

                1)    การเกษตรทฤษฎีใหม่                                     2)    การสหกรณ์

                3)    การผลิต                                                             4)    ระบบเศรษฐกิจ

      56.    โดยสรุปหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดชัดเจนที่สุด

                1)    การไม่ลงทุนเกินขนาด                                  2)    การพึ่งตนเองเป็นหลัก

                3)    การรวมตัวกัน                                                  4)    การใช้ศักยภาพ

 

      57.    ข้อใดเป็นการนำวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                1)    พึ่งตนเอง                                    2)  ขยัน อดทน ไม่ท้อถอย

                3)    มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ                     4)           ถูกทุกข้อ

      58.    การบริหารจัดการทรัพยากรคือข้อใด

                1)    การบริหารจัดการที่ดีถูกต้อง                         2)    การดำเนินการวางแผนงาน

                3)    การวิเคราะห์การดำเนินการ                          4)    ระบบเศรษฐกิจ

      59.    ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

1)    ใช้ระบบและวิธีการแบบเศรษฐกิจพอเพียง      

                2)    ใช้ระบบสหกรณ์

3)    ใช้ระบบพัฒนาเศรษฐกิจ                              

                4)    ใช้ระบบธนาคาร

      60.    ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกันกับด้านใด

                1)    ด้านการพึ่งพา                                                  2)    ด้านการแข่งขัน

                3)    ด้านการประสานประโยชน์                          4)    ถูกทุกข้อ

      61.    เหตุการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองมากมาย คำว่าทศวรรษ หมายถึงข้อใด

                1)    ช่วงเวลาในรอบ ปี                                       2)    ช่วงเวลาในรอบ ปี

                3)    ช่วงเวลาในรอบ 10 ปี                                    4)    ช่วงเวลาในรอบ 100 ปี

      62.    ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่เท่าไรและช่วงเวลาใด

                1)    พุทธศตวรรษที่ 21 ช่วงเวลา พ.. 2001 - .. 2100

                2)    พุทธศตวรรษที่ 26 ช่วงเวลา พ.. 2501 - .. 2600

                3)    คริสต์ศตวรรษที่ 19 ช่วงเวลาระหว่าง ค.. 1801 - .. 1900

                4)    คริสต์ศตวรรษที่ 20 ช่วงเวลาระหว่าง ค.. 1901 - .. 2000

      63.    ในปี พ.. 2544 หรือ ค.. 1999 ถึง ค.. 2000 มีความสำคัญอย่างไร

                1)    ช่วงเปลี่ยนทศวรรษใหม่                   2)   ช่วงเปลี่ยนศตวรรษใหม่

                3)    ช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่                4)  ช่วงเปลี่ยนคริสต์ศักราชใหม่

      64.    ปี 2548 โลกอยู่ในสหัสวรรษใด และเป็นปีที่เท่าไร

                1)    ปีที่ สหัสวรรษที่ 1                                       2)    ปีที่ สหัสวรรษที่ 2

                3)    ปีที่ สหัสวรรษที่ 3                                       4)    ปีที่ สหัสวรรษที่ 3

      65.    ชิตชัยสนใจศึกษาเรื่องราวของปราสาทหินพนมรุ้งให้ถูกต้องชัดเจน เชิตชัยต้อง
ศึกษาโดยใช้วิธีการใด

                1)    วิธีการทางวิทยาศาสตร์                      2)  วิธีการทางภูมิศาสตร์

                3)    วิธีการทางศิลปศาสตร์                        4) วิธีการทางประวัติศาสตร์

      66.    แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดเป็นหลักฐาน
ประเภทใด

                1)    หลักฐานชั้นต้น2)                                           2)   หลักฐานชั้นสอง

                3)    หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร               4)   แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิภาค

      67.    หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผลผลิตที่เกิดจากอะไร

                1)    การประดิษฐ์เศษวัสดุ                                      2)    ภูมิปัญญาของคนไทย

                3)    ทักษะการสร้างสรรค์ของคนไทย                4)    เอกลักษณ์ของคนไทย

      68.    วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในทุกๆ ภูมิภาค เกิดจากอะไร

                1)    ปัจจัยทางภูมิประเทศ                                      2)    การนับถือศาสนาความเชื่อ

                3)    การประกอบอาชีพ                                          4)    ถูกทุกข้อ

      69.    สมมติเทพเป็นฐานะของพระมหากษัตริย์ที่เปรียบได้กับข้อใด

                1)    เทวดา                                                                 2)    เทพบุตร

                3)    เทพเจ้า                                                               4)    เทพยดา

      70.    อยุธยาในช่วงรัชสมัยใดที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่น

                1)    รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) - สมเด็จพระบรมราชาธิราช

                2)    รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

                3)    รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

4)   รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

      71.    สังคมในสมัยอยุธยาบุคคลกลุ่มใดได้รับการยกย่องศรัทธาจากทุกชนชั้น

                1)    พระมหากษัตริย์                                              2)    พระราชวงศ์

                3)    พระมหาอุปราช                                              4)    พระสงฆ์

      72.    เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

                1)    การว่างจากศึกสงครามเป็นเวลานานขาดการเตรียมตัว

                2)    เกิดความแตกแยกกันเองในหมู่ผู้นำ

                3)    การขาดความสามัคคีของคนในชาติ

                4)    ถูกทุกข้อ

      73.    การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

                1)    ข้อมูล                                                                 2)    เวลา

                3)    หลักฐาน                                                           4)    รูปภาพ

      74.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                1)    แบบจันทรคติ หมายถึงการนับข้างขึ้น ข้างแรม

                2)    แบบสุริยคติ หมายถึง การยึดการโคจรของโลกรอบดวงจันทร์

                3)    .หมายถึง พุทธศตวรรษ

                4)    ปัจจุบันเป็นสหัสวรรษที่ 1

      75.    เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.. 2516 เป็นการบอกเวลารูปแบบใด

                1)    แบบจันทรคติ                                                   2)    แบบสุริยคติ

                3)    บอกเป็นทศวรรษ                                            4)    บอกตามลำดับเหตุการณ์

      76.    กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมานานกว่า ศตวรรษ จึงเสียกรุงครั้งที่ ใน 
.. 2310 คืออะไร

                1)    คำบอกเล่าเรื่องราว                                          2)    คำอธิบายเรื่องราว

                3)    การใช้คำบอกช่วงเวลา                                   4)    ความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์

      77.    จารึกถือเป็นเอกสารประเภทใด

                1)    เอกสารชั้นต้น                                                  2)    เอกสารชั้นรอง

                3)    เอกสารนำเสนอข้อมูล                                   4)    เอกสารจัดระบบข้อมูล

      78.    ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต คือข้อใด

                1)    ปัจจัยการประกอบอาชีพ                                2)    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

                3)    ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม                    4)    ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก

      79.    ภาคกลางมีความสำคัญอย่างไรในอดีต

1)    เป็นแหล่งอาหาร                                                     2)                ผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น

3)    เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง สมัย (อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์)           4)   ถูกทั้ง 3ข้อ

      80.    การลงแขก การแห่นางแมว ประเพณีลอยกระทง การแข่งเรือ เป็นผลจากข้อใด

                1)    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์                                        2)    ปัจจัยทางประวัติศาสตร์

                3)    ผลต่อการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม             4)    ประเพณีการละเล่นของไทย

      81.    การศึกษาลักษณะภูมิประเทศทำให้เรารู้จักลักษณะของสิ่งใด

                1)    ภูมิอากาศ                                                          2)    เปลือกโลก

                3)    พืชพันธุ์                                                            4)    แหล่งน้ำ

      82.    ภูมิอุทกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

                1)    ลักษณะสภาพของอากาศ                              2)    ลักษณะสภาพของพืชพรรณ

                3)    ลักษณะแหล่งน้ำ                                             4)    ลักษณะดิน

      83.    การชลประทานมีความสำคัญอย่างไร

1)    จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร                                  2)    ช่วยระบายน้ำเมื่อมีน้ำเกินความจำเป็น

3)    การผลิตน้ำประปา                                           4)    ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูก

      84.    ชุมชนเมืองแตกต่างจากชุมชนชนบทอย่างไร

                1)    จำนวนคนในเมืองมีมากกว่าในชนบท

                2)    จำนวนคนในชนบทมีมากกว่าในเมือง

                3)    คนในเมืองมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน

                4)    คนในชนบทมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าในเมือง

      85.    สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในข้อใด

                1)    สภาพทางสังคม                                              2)    กิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์

                3)    สภาพทางเศรษฐกิจ                                        4)    สภาพทางวัฒนธรรมประเพณี

 

 

      86.    เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีภูมิอากาศร้อน

                1)    มีภูเขามาก                                                        2)    ใกล้ดวงอาทิตย์

                3)    อยู่ห่างไกลจากทะเล                                       4)    อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

      87.    ทรัพยากรดินในภาคใดเหมาะสมกับการเพาะปลูก

                1)    ภาคเหนือ                                                          2)    ภาคกลาง

                3)    ภาคใต้                                                                4)    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      88.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                1)    ป่าไม้ในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

                2)    ป่าไม้มีเฉพาะในภาคเหนือ

                3)    ป่าไม้มีมากในภาคตะวันตก

                4)    ป่าไม้มีมากในภาคใต้

      89.    ข้อใดหมายถึงน้ำในบรรยากาศ

                1)    น้ำที่อยู่ในอากาศ เช่น หมอก ควัน

                2)    น้ำที่อยู่เหนือผิวดิน เช่น น้ำฝน น้ำค้าง

                3)    น้ำที่อยู่เหนือผิวดิน เช่น น้ำคลอง น้ำในแม่น้ำ ลำธาร

4)    น้ำที่อยู่เหนือผิวดิน เช่น น้ำบ่อ สระ บึง หนอง

      90.    แร่ธาตุแบ่งได้ ประเภทคือแร่โลหะ และแร่อโลหะ ข้อใดเป็นแร่โลหะ

                1)    ทองแดง ทองคำ ดีบุก เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี

                2)    หินปูน หินดินดาน ยิปซัม ดินขาว

                3)    ปิโตรเลียม ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ

                4)    หินแกรนิต อัญมณี แร่แบไรต์

      91.    ข้อใดเป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                1)    การกระทำของภูมิประเทศ

                2)    การกระทำของภูมิอากาศ

                3)    การกระทำของมนุษย์ การกระทำทางธรรมชาติ

                4)    การกระทำของฝน ลม พายุ

      92.    การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เกิดจากการกระทำในข้อใด

                1)    การกระทำทางธรรมชาติ                              

                2)    การกระทำของมนุษย์

3)    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ                          

                4)    การกระทำของภูมิอากาศ

      93.    น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ถูกทำลาย ดินเสื่อม การสูญพันธุ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตคือข้อใด

                1)    สภาพความเสื่อมโทรมของมนุษย์                       2)                สภาพความเสื่อมโทรมของภูมิประเทศ

3)            สภาพความเสื่อมโทรมของโลก             

4)  สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      94.    วิธีใดที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่เอื้อ
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

                1)    ใช้อย่างประหยัด                                                     2)                นำกลับมาใช้อีก

                3)    การพัฒนาคุณภาพประชากร         4)  ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน

      95.    ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแผนที่

1)    ลูกโลก                                                               2)    รูปถ่ายทางอากาศ

3)    ภาพจากดาวเทียม                                            4)    สัญลักษณ์แผนที่

      96.    เส้นเมริเดียนคืออะไร

                1)    เส้นที่ลากรอบลูกโลก

                2)    เส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้

                3)    เส้นบอกระยะทางบนแผนที่

                4)    เส้นที่ย่อระยะทางจริงบนผิวโลก

      97.    ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างไร

                1)    มีความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากร

                2)    มีความคล้ายคลึงกันทุกด้าน

                3)    มีความเหมือนกันในด้านภูมิประเทศ

4)    มีความต่างกันเฉพาะทรัพยากร

      98.    ข้อใดอธิบายความหมายของแผนที่ได้ถูกต้องชัดเจน

                1)    สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลก

                2)    อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์

                3)    สัญลักษณ์ของเส้นทางในการเดินทาง

                4)    สิ่งที่ใช้สำรวจข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

      99.    การแสดงลักษณะภูมิประเทศ ภูเขา ที่ราบ แม่น้ำ คือแผนที่ชนิดใด

                1)    แผนที่เศรษฐกิจ                                               2)    แผนที่ภูมิประเทศ

                3)    แผนที่รัฐกิจ                                                      4)    แผนที่เฉพาะเรื่อง

    100.    ทิศที่นิยมใช้ในการแสดงในแผนที่คือทิศใด

                1)    ทิศเหนือ                                                            2)    ทิศใต้

                3)    ทิศตะวันออก                                                   4)    ทิศตะวันตก