วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เฉลยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. AEC ย่อมาจากทำว่าอะไร 
ก. ASEAN Summit.
ข. Asia Nuclear-Free-Zone.
ค. ASEAN Economic Community.
ง. ASEAN Free Trade Area
2. ประเทศใด มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว 
ก. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ข. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
ง. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. "ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน"จะต้องประกอบด้วยผุ้ใดบ้าง 
ก. พระมหากษัตริย์.
ข. หัวหน้ารัฐบาล.
ค. ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิก.
ง. ถูกทุกข้อ
4. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. เขตการค้าเสรี.
ข. เขตปกครองพิเศษ.
ค. เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว.
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
5. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีทางออกสู้ทะเล 
ก. ประเทศมาเลเซีย.
ข. ราชอาณาจักรกัมพูชา.
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
ง. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. ข้อใดเป็นอำนาค "หน้าที่ของ" เลขาธิการอาเซียน 
ก. เสนอข้คิดเห็นและรายงานต่อที่ประชุม.
ข. อำนวความสะดวกในด้านต่างๆ.
ค. เข้าร่วมประชุมและติดสินใจ.
ง. ถูกทุกข้อ
7. ประเทศเวียดนามใช้สกุลเงินอะไร 
ก. หยวน.
ข. ด่อง.
ค. จ๊าด.
ง. กีบ
8. ประเทศใดมีจำนวนประชากรมากที่สุดและมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในอาเซียน 
ก. ประเทศมาเลเซีย.
ข. สาธารณรัฐสิงคโปร์.
ค. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
ง. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
9. กฏบัตรอาเซียน หมวดที่ 4 ประกอบไปด้วยกี่องค์กร 
ก. 6 องค์กร.
ข. 7 องค์กร.
ค. 8 องค์กร.
ง. 9 องค์กร
10. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียน มีขนาดพื้นที่เล็กทีสุดแต่มีสภาพเศรษฐกิจดีที่สุด 
ก. ราชอาณจักรไทย.
ข. สาธารณรัฐสิงคโปร์.
ค. บรูไน ดารุสซาลาม.
ง. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย

http://www.thaitestonline.com


supun