วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เฉลยอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

เฉลยอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
ก. เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน.
ข. เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร.
ค. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน.
ง. เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
2. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเซียนขยายความร่วมมือไปยังประเทศภาพนอกภูมิภาค 
ก. เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย.
ข. เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า.
ค. เพื่อให้ชาติตะวันตกเกรงกลัวอาเซียน.
ง. เพื่อพัฒนาความสามารถของประชากรในอาเซียน
3. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด 
ก. จีน.
ข. ลาว.
ค. เวียดนาม.
ง. ออสเตรเลีย
4. การทำปฏิญญาร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย มีความสำคัญอย่างไร 
ก. ลดปัญหาอาชญากรมมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ.
ข. เป็นการร่วมมือกันตามกฏหมายว่าด้วยการส่งผุ้ร้ายข้ามแดน.
ค. ลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.
ง. เพื่อพัฒนาอาวุธที่สามารถป้องกันปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเซียตะวันอกกเฉียงใต้
5. ประเทศจีนได้เสมอความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องใดแก่อาเซียนเป็นประเทศแรก 
ก. เขตการค้าเสรีอาเซียน.
ข. การต่อต้านการก่อการร้าย.
ค. การค้ามนุษย์และยาเสพติด.
ง. ไม่มีข้อถูก
6. ข้อใดมิใช่ประเทศคุ่เจรจาของอาเซียน 
ก. จีน ไทย.
ข. อินเดีย รัสเซีย.
ค. เวียดนาม เนปาล.
ง. มาเลซีย พม่า
7. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ก. อินเดีย.
ข. รัสเซีย.
ค. ไทย.
ง. สาธารณรัฐเกาหลี
8. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา 
ก. การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์.
ข. การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท.
ค. การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร.
ง. การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
9. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3 
ก. จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้.
ข. แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย.
ค. ไทย พม่า ลาว.
ง. มาเลเซีย เวียวนาม เกาหลี
10. ประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน คือประเทศใด 
ก. จีน.
ข. ลาว.
ค. ไทย.
ง. พม่า

http://www.thaitestonline.com


supun