วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

เฉลยข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เฉลยข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. หลักการจัดประสบการณ์ ข้อใดสำคัญที่สุด 
ก. การเล่นและเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง.
ข. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจและความแตกต่าง.
ค. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต.
ง. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกาศใช้เมื่อใด 
ก. 1 เมษายน 2545.
ข. 2 เมษายน 2545.
ค. 1 เมษายน 2546.
ง. 2 เมษายน 2546
3. สาระการเรียนรู้มีกี่สาระ 
ก. 1 สาระ .
ข. 2 สาระ .
ค. 3 สาระ .
ง. 4 สาระ
4. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
5. สาระที่ควรรู้ ข้อใดถูกต้อง 
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก .
ข. ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัว.
ค. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม .
ง. ถูกทุกข้อ
6. การคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน มิติและเวลา อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
7. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้ 
ก. 18 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ .
ข. 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้.
ค. 19 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ .
ง. 19 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
8. มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร 
ก. หลักการ .
ข. จุดหมาย .
ค. คุณลักษณะตามวัย .
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ 
ก. สาระที่ควรรู้ .
ข. ประสบการณ์ที่สำคัญ.
ค. แนวการจัดประสบการณ์ .
ง. ถูกทุกข้อ
10. เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่าง คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใดของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ก. หลักการ .
ข. อุดมการณ์ .
ค. จุดมุ่งหมาย .
ง. วิสัยทัศน์
11. ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 
ก. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล.
ข. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย.
ค. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข.
ง. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
12. การจัดกิจกรรมประจำวันข้อใดถูกต้อง 
ก. สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก.
ข. มีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐาน.
ค. บูรณาการผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจำวันและการเล่นที่เหมาะสมกับวัย.
ง. ถูกทุกข้อ
13. รู้จักใช้คำถามว่า ทำไม / อย่างไร เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
14. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ.
ข. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ.
ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ.
ง. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
15. การรักษาความปลอดภัย อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
16. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จัดในรูปแบบใด 
ก. จัดเป็นรายวิชา .
ข. จัดในรูปแบบสหวิชาผ่านการเล่น .
ค. เรียนด้วยการฏิบัติ .
ง. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
17. บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
18. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด 
ก. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี.
ข. ใช้อวัยวะของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน.
ค. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย.
ง. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
19. รู้จักชื่นชมความสามารถและผลงานของผู้อื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
20. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด 
ก. เด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี .
ข. เด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี.
ค. เด็กอายุ 3-5 ปี .
ง. เด็กอายุ 3-6 ปี
21. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
ก. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย.
ข. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก.
ค. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านโดยประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง.
ง. ถูกทุกข้อ
22. ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่างๆในลำคอ เป็นพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
23. สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วงของชีวิตที่สำคัญที่สุดคือช่วงใด 
ก. แรกเกิดถึง 5 ปี .
ข. แรกเกิดถึง 6 ปี.
ค. ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต .
ง. ช่วงปฐมวัย
24. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
25. เด็กเกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษาใด 
ก. 2554.
ข. 2555.
ค. 2556.
ง. 2557
26. การจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มใด 
ก. ต่ำกว่า 3 ปี .
ข. 3-5 ปี .
ค. 0-5 ปี .
ง. 3-6 ปี
27. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
28. สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 3 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
29. ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
30. ข้อใดเป็นปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
ก. เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี.
ข. บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน.
ค. เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม.
ง. ถูกทุกข้อ
31. หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยมีกี่ข้อ 
ก. 3 ข้อ .
ข. 4 ข้อ .
ค. 5 ข้อ .
ง. 6 ข้อ
32. เริ่มประโยคำถามว่า อะไร เป็นพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
33. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่ด้าน 
ก. 2 ด้าน .
ข. 3 ด้าน .
ค. 4 ด้าน .
ง. 5 ด้าน
34. การจัดมวลประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรกสุด 
ก. สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ.
ข. สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม.
ค. สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของวัย.
ง. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ
35. ตัดกระดาษเป็นรูปเส้นตรงได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
36. เริ่มกลัวคนแปลกหน้า เป็นพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
37. สบตาจ้องหน้าแม่ ยิ้มได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
38. นั่งได้โดยพ่อแม่ต้องประคอง เป็นพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
39. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 5 ปี 
ก. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา วางแผนการจัดกิจกรรม.
ข. เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน.
ค. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา.
ง. ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ก. หลักความร่วมมือ .
ข. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม.
ค. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ.
ง. หลักความสามาความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
41. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อใด 
ก. 15 พฤศจิกายน 2548 .
ข. 16 พฤศจิกายน 2548.
ค. 15 พฤศจิกายน 2549.
ง. 16 พฤศจิกายน 2549
42. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
43. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร 
ก. หลักการ .
ข. จุดหมาย .
ค. คุณลักษณะตามวัย .
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
44. รู้จักแบ่งของให้คนอื่น เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 4 ปี 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
45. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มีทั้งหมดกี่ข้อ 
ก. 4 ข้อ .
ข. 5 ข้อ .
ค. 6 ข้อ .
ง. 7 ข้อ
46. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อยู่ในประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย .
ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ.
ค. พัฒนาการด้านสังคม .
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา
47. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ก. มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน .
ข. มาตรฐานด้านครู.
ค. มาตรฐานด้านผู้บริหาร .
ง. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
48. เด็กปฐมวัย หมายถึงข้อใด 
ก. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปีบริบูรณ์.
ข. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์.
ค. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน.
ง. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 30 วัน
49. การจัดมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณเท่าใด 
ก. ไม่ควรเกิน 15 นาที .
ข. เวลาประมาณ 20 – 30 นาที.
ค. ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที .
ง. ใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที
50. ข้อใดสำคัญที่สุดในสาระที่ควรรู้ 
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก .
ข. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก.
ค. ธรรมชาติรอบตัว .
ง. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ