วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ

เฉลยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดระเบียบวินัยข้าราชการ

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ประเทศไทยเคยจัดงานวันเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2506 โดยเมื่อก่อนจัดในวันใด
ก. วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน.
ข. วันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม.
ค. วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม.
ง. วันจันทร์แรกของเดือนธันวาคม
2. ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันเด็กเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมครั้งแรกในปี พ.ศ. ใด
ก. 2507.
ข. 2508.
ค. 2509.
ง. 2510
3. องค์ประกอบในพานดอกไม้วันไหว้ครู \"หญ้าแพรก\" หมายถึงข้อใด
ก. ความมีระเบียบวินัย.
ข. ความฉลาดหลักแหลม.
ค. ความเข้มแข็ง อดทน.
ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
ก. คติธรรม.
ข. เนติธรรม.
ค. สหธรรม.
ง. วัตถุธรรม
5. เกณฑ์ที่ถือว่า \"มาทำงานสายเนืองๆ\" สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโรงเรียน คือ ข้อใด
ก. เกิน 7 ครั้ง.
ข. เกิน 8 ครั้ง.
ค. เกิน 9 ครั้ง.
ง. เกิน 10 ครั้ง
6. เกณฑ์ที่ถือว่า \"ลาบ่อยครั้ง\" สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโรงเรียน คือ ข้อใด
ก. เกิน 4 ครั้งขึ้นไป.
ข. เกิน 5 ครั้งขึ้นไป.
ค. เกิน 6 ครั้งขึ้นไป.
ง. เกิน 7 ครั้งขึ้นไป
7. ข้อใดเป็นการเปิดปิดภาคเรียนตามปกติในภาคเรียนที่สอง
ก. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 10 ตุลาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป.
ข. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป.
ค. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 31 มีนาาคม ของปีถัดไป.
ง. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป
8. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ละทิ้ง
ก. ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน.
ข. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่.
ค. ไม่เอาเป็นธุระ.
ง. ไม่เอาใจใส่
9. องค์ประกอบในพานดอกไม้วันไหว้ครู \"ข้าวตอก\" หมายถึงข้อใด
ก. ความมีระเบียบวินัย.
ข. ความฉลาดหลักแหลม.
ค. ความเข้มแข็ง อดทน.
ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
10. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวต่างประเทศต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนมาแล้วกี่ปี
ก. 1 ปี.
ข. 2 ปี.
ค. 3 ปี.
ง. 4 ปี
11. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย
ก. พฤติกรรมดี และ พฤติกรรมไม่ดี.
ข. คุณลักษณะที่ดี และ คุณลักษณะที่ไม่ดี.
ค. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์.
ง. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
12. การจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาอารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ก. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา.
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา.
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 \"เด็ก\" หมายความว่าอย่างไร
ก. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส.
ข. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส.
ค. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส.
ง. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
14. ผู้อำนวยการสถานศึกษา (สังกัด สพฐ.) มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อใด
ก. เจ็ดวัน.
ข. ไม่เกินเจ็ดวัน.
ค. เก้าวัน.
ง. ไม่เกินเก้าวัน
15. ใบแทนใบอนุญาตต้องประทับด้วยอักษรสีอะไร
ก. สีน้ำเงิน.
ข. สีแดง.
ค. สีดำ.
ง. สีอะไรก็ได้ให้มองเห็นเด่นชัดด้านบนตรากลางกระดาษ
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอัตราค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด
ก. 200 บาท.
ข. 300 บาท.
ค. 400 บาท.
ง. 500 บาท
17. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉ.2 พ.ศ.2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันใด
ก. 16 พ.ค.56.
ข. 17 พ.ค. 56.
ค. 18 พ.ค.56.
ง. 19 พ.ค.56
18. ใบแทนใบอนุญาตต้องประทับด้วยอักษรสีอะไร
ก. สีน้ำเงิน.
ข. สีแดง.
ค. สีดำ.
ง. สีอะไรก็ได้ให้มองเห็นเด่นชัดด้านบนตรากลางกระดาษ
19. ผู้อำนวยการสถานศึกษา (สังกัด สพฐ.) มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตามข้อใด
ก. สิบวัน.
ข. ไม่เกินสิบวัน.
ค. สิบห้าวัน.
ง. ไม่เกินห้าวัน
20. การที่คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จัดว่าเป็นอะไร
ก. ประเพณีของไทย.
ข. รสนิยมของคนไทย.
ค. วิถีชาวบ้านของคนไทย.
ง. จารีตประเพณีของคนไทย
21. ครูโลมาพูดชักจูงนักเรียน ให้ฝักใฝ่ในการปกครองในระบอบอื่น ครูโลมาจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างไร
ก. ทำทัณฑ์บน.
ข. ภาคฑัณฑ์.
ค. ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน.
ง. ปลดครูโลมาออก
22. ครูศัตราวุฒิชอบ คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน แสดงว่าครู ศัตราวุฒิ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
23. ผู้ประสงค์ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นคำขอโดยใช้แบบตามข้อใด
ก. คส.1.
ข. คส.01.
ค. คส.2.
ง. คส.02
24. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด.
ข. ปลัดจังหวัด.
ค. นายอำเภอ.
ง. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
25. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอัตราค่าใบแทนใบอนุญาติจำนวนเท่าใด
ก. 200 บาท.
ข. 300 บาท.
ค. 400 บาท.
ง. 500 บาท
26. องค์ประกอบในพานดอกไม้วันไหว้ครู \"ดอกมะเข็ม\" หมายถึงข้อใด
ก. ความมีระเบียบวินัย.
ข. ความฉลาดหลักแหลม.
ค. ความเข้มแข็ง อดทน.
ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
27. ครูเฉลา ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตำหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น แสดงว่าครู เฉลา แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ.
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
28. ครูโจ้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆ และยังยุโยงส่งเสริมให้ครูทีระ ไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ด้วย ครูโจ้ จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อใด
ก. ภาคฑัณฑ์.
ข. ตัดเงินเดือน.
ค. ลดขั้นเงินเดือน.
ง. ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล
29. สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุตามข้อใด
ก. อายุไม่เกินสี่ปีบริบูรณ์.
ข. อายุไม่เกินห้าปีบริบูรณ์.
ค. อายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์.
ง. อายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์
30. การกำหนดความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 เน้นในเรื่องใดมากที่สุด
ก. คุณธรรมและ ศิลธรรม.
ข. คุณธรรมและ จริยธรรม.
ค. คุณธรรมและ วัฒนธรรม.
ง. คุณธรรมและ ค่านิยม
31. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากการกระทำ
ก. ปริยัติธรรม.
ข. ปฎิบัติธรรม.
ค. ปฎิเวทธรรม.
ง. โลกธรรม
32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย.
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส.
ค. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา.
ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
33. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึดษาสำหรับคนพิการ ตามพ.การศึกษาสำหรับคนพิการ ฉ.2 พ.ศ.2556มีกี่คน
ก. 8.
ข. 9.
ค. 10.
ง. 11
34. วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 กำหนดตั้งแต่มาตราใดถึงมาตราใด
ก. 82 ถึงมาตรา 95.
ข. 82 ถึงมาตรา 97.
ค. 83 ถึงมาตรา 95.
ง. 83 ถึงมาตรา 97
35. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
ก. สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง.
ข. สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง.
ค. สัปดาห์ละ 38 ชั่วโมง.
ง. สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
36. คำขวัญวันเด็กปี 2557 คือข้อใด
ก. กตัญญู เป็นเด็กดี รู้หน้าที่ มีวินัย สร้างไทยให้เจริญ.
ข. กตัญญู เป็นเด็กดี รู้หน้าที่ มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง.
ค. กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้เจริญ.
ง. กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
37. กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….
ก. 2624.
ข. 2625.
ค. 2626.
ง. 2627
38. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา‎ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‬ เป็นวินัยตามข้อใด
ก. ต่อตำแหน่งหน้าที่.
ข. ต่อประเทศชาติ.
ค. ต่อผู้บังคับบัญชา.
ง. ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
39. หลักธรรมที่สอนให้เราปฎิบัติต่อบิดามารดาคือข้อใด
ก. ปุรัตถิมทิส.
ข. ทักขิณทิส.
ค. ปัจฉิมทิศ.
ง. อุตตรทิส
40. ตาม พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใด
ก. ต่อชุมชน.
ข. ต่อผู้เรียน.
ค. ต่อสังคม.
ง. ถูกทุกข้อ
41. การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 8 ประเภท.
ข. 9 ประเภท.
ค. 10 ประเภท.
ง. 11 ประเภท
42. ข้อใดเป็นการเปิดปิดภาคเรียนตามปกติในภาคเรียนที่หนึ่ง
ก. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 ตุลาคม.
ข. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม.
ค. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 ตุลาคม.
ง. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม
43. องค์ประกอบในพานดอกไม้วันไหว้ครู \"ดอกมะเขือ\" หมายถึงข้อใด
ก. ความมีระเบียบวินัย.
ข. ความฉลาดหลักแหลม.
ค. ความเข้มแข็ง อดทน.
ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
44. ข้อใดเป็นคำขวัญวันครูปี 2557
ก. เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน.
ข. เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล.
ค. บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ภูมิพล.
ง. แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน
45. อายุสำหรับเด็กการศึกษาภาคบังคับ
ก. ย่างเข้าปีที่ 6 - ย่างเข้าปีที่ 16.
ข. ย่างเข้าปีที่ 7 - ย่างเข้าปีที่ 16.
ค. ย่างเข้าปีที่ 6 - ย่างเข้าปีที่ 17.
ง. ย่างเข้าปีที่ 7 - ย่างเข้าปีที่ 17
46. การกระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก. ร้ายแรง.
ข. ปรากฎชัดแจ้ง.
ค. ร้ายแรงและปรากฎชัดแจ้ง.
ง. ไม่มีข้อถูก

http://www.thaitestonline.com