วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพ.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ.
ง. ถูกทุกข้อ
2. กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อำนวยการโรงเรียนอาจเสนอให้เปลี่ยนตำแหน่งได้.
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง.
ค. ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน.
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี.
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา.
ค. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี.
ง. ถูกทุกข้อ
4. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้เด่นชัด ตรงกับข้อใด
ก. KNOWLEDGE.
ข. EXPLICIT KNOWLEDGE.
ค. TACIT KNOWLEDGE.
ง. KNOWLEDGE MANAGER
5. ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
ก. ความเมตตา.
ข. สติสัมปปัสชัญญะ.
ค. หิริ โอตัปปะ.
ง. ขันติ โสรัจจะ
6. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น.
ข. เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า.
ค. เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้.
ง. เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
7. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
ก. ทำให้อิ่มกาย.
ข. ทำให้อิ่มใจ.
ค. ทำให้อิ่มเกียรติ.
ง. ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
8. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง.
ข. ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู.
ค. ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู.
ง. ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
9. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ก. ปริญญาทางการศึกษา.
ข. ปริญญาตรีทางการศึกษา.
ค. ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา.
ง. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
10. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
ก. ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ.
ข. ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ.
ค. สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา.
ง. ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
11. ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด
ก. จัดระบบความรู้.
ข. แสวงหาความรู้.
ค. บ่งชี้ความรู้.
ง. สร้างความรู้
12. ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูในโรงเรียนถูกกล่าวว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13. ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเกิดค่านิยมของคนในชาติมาที่สุด
ก. การเอาอย่างเพื่อน.
ข. ความต้องการของรัฐ.
ค. การเรียนรู้จากตำรา บทเรียน.
ง. ความรักความพอใจในสิ่งที่ตนชอบ
14. ค่านิยมหมายถึง
ก. การยึดถือว่าสิ่งใดดี ชั่ว.
ข. เกณฑ์ที่ระบุว่าควรประพฤติอย่างไร.
ค. การประกอบความดีตามสภาพแวดล้อม.
ง. ความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ
15. สละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับสตรี เด็ก และคนชรา แสดงถึงวัฒนาธรรมใด
ก. คติธรรม.
ข. สหธรรม.
ค. วัตถุธรรม.
ง. เนติธรรม
16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตคติ
ก. แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมีท่าทีที่จะกระทำต่อบางสิ่งบางอย่าง.
ข. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ค. เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อสร้างขึ้นจากการเรียนรู้.
ง. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตัวมาแต่กำเนิด
17. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
ก. สังคหวัตถุ 4.
ข. อิทธิบาท 4.
ค. หิริ โอตัปปะ.
ง. พรหมวิหาร
18. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ไว้ในกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551.
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
19. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร
ก. พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์.
ข. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาสังคม.
ค. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร.
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ก. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์.
ข. ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ.
ค. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค.
ง. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
21. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด
ก. เลขาธิการคุรุสภา.
ข. คณะกรรมการคุรุสภา.
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรงกับข้อใด
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือกกันเอง.
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.
ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุรุสภา
23. ข้อใดเป็นลักษณะของค่านิยมที่แท้จริง
ก. การแต่งกายตามสมัยนิยม.
ข. การเท่าทันโลกเหตการณื.
ค. การพูดจากริยาเรียบร้อย.
ง. การเป็นคนมีเกียรติในสังคม
24. “คลังความรู้ หรือ ขุมความรู้” อยู่ในส่วนใดของโมเดลปลาทู
ก. KV.
ข. KA.
ค. KS.
ง. KP
25. ครูมลจูงแขนเด็กนักเรียนเดินข้ามถนน แสดงว่าครูมลมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา.
ข. กรุณา.
ค. มุทิตา.
ง. อุเบกขา
26. ข้อใดมิใช่สุขขั้นพื้นฐานที่แท้จริงของมนุษย์
ก. สุขอันเกิดจากการได้ชิมรสอาหารอร่อย.
ข. สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์.
ค. สุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้.
ง. สุขอันเกิดแต่การประกอบงานที่ไม่มีโทษ
27. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. แมงมุม.
ข. นกนางนวล.
ค. ทางสายใหม่.
ง. มุมวิชาการ
28. ข้อใดเป็นความหมายของมนุษยสัมพันธ์
ก. การยอมรับนับถือและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน.
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งหรือหลายคน.
ค. เป็นศิลปะที่จะทำตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดี.
ง. เป็นการเสริมสร้างความรู้ในองค์กร
29. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
ก. 2 มาตรฐาน.
ข. 3 มาตรฐาน.
ค. 4 มาตรฐาน.
ง. 5 มาตรฐาน
30. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ก. ก.ค.ศ..
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31. ค่านิยมมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ก. เป็นแบบขนบประเพณี.
ข. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติมนุษย์.
ค. เป็นแบบอย่างของสังคมที่ผู้คนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง.
ง. เป็นหลักในการประเมินค่าของความประพฤติของคนในสังคม
32. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่มีมีอายุความ.
ข. ไม่สามารถยอมความกันได้.
ค. ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้.
ง. ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดคือความหมายของเจตคติ
ก. ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความโน้มเอียง.
ข. ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
ค. สถานการณ์ ซึ่งสามารถประเมินค่าออกมาในทางบวกและทางลบ.
ง. ถูกทุกข้อ
34. ข้อใดมีความสำคัญต่อการประสานงานมากที่สุด
ก. ความสามารถในการปฏิบัติ.
ข. ความสามารถในการรับฟัง.
ค. ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ.
ง. ความรู้ความเข้าใจในงาน/โครงการ
35. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก. ประสานคน.
ข. ประสานวางแผนงาน.
ค. ประสานความรู้.
ง. ประสานเนื้อหา
36. ข้าราชการครูในโรงเรียนเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินความดีความชอบของคณะกรรมการระดับโรงเรียนที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ..
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ร้องทุกข์ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน.
ง. ร้องทุกข์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
37. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเจตคติ
ก. พุทธิปัญญา.
ข. ความรู้สึก.
ค. ความพอใจ.
ง. การปฏิบัติ
38. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน.
ข. การใช้ศิลปะในการทำงาน.
ค. การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม.
ง. การใช้อำนาจในกลุ่ม
39. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 15 วัน.
ข. 20 วัน.
ค. 30 วัน.
ง. 40 วัน
40. KM ย่อมาจากข้อใด
ก. KNOWLEDGE MANAGER.
ข. KNOWLEDGE MANAGATION.
ค. KNOWLEDGE MANAGEMENT.
ง. KNOWLEDGE MANAGAMAIL
41. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อสังคมของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.
ข. โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคม.
ค. พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม.
ง. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
42. “ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจ” หมายถึงจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง.
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ.
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ.
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
43. ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
ก. การรู้จักพึ่งตนเอง.
ข. การรู้จักละวางความชั่ว.
ค. การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา.
ง. การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
44. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
ก. ATTITUDA.
ข. ATTITUDE.
ค. ATTITUGE.
ง. ATTITDUE
45. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์กับข้อใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.
ค. ก.ค.ศ..
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
46. ข้อใดไม่ใช่เป็นลักษณะสำคัญของวิชาชีพครู
ก. มีองค์กรวิชาชีพ.
ข. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ.
ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู.
ง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
47. กัลยาณมิตร 7 ข้อใดหมายถึง ความมีเหตุผล
ก. ปิโย.
ข. วัตตา.
ค. ภาวนีโย.
ง. คัมภีรังกถังกตา
48. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
ก. องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง.
ข. ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน.
ค. ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น.
ง. ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
49. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา.
ข. พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ.
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
50. คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมข้อใดมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจในบุคคล
ก. การมีวินัย.
ข. การไม่เบียดเบียน.
ค. การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น.
ง. การกล้าคัดค้านความเห็นที่ผิด ๆ
51. ข้อใดไม่ใช่คำวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. ยกข้อกล่าวหา.
ข. ตักเตือน.
ค. ภาคทัณฑ์.
ง. พักใช้ใบอนุญาต
52. ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ก. สมศักดิ์อยากเป็นครูเหมือนพ่อ.
ข. สมชายไม่อยากเป็นครูเพราะรำคาญเด็ก.
ค. สมศรีเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง.
ง. ถูกทุกข้อ
53. คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่กรณี
ก. 4 สถาน.
ข. 5 สถาน.
ค. 6 สถาน.
ง. 7 สถาน
54. ผู้อำนวยการหัสดี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดีทำให้ชุมชนรักและยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
ก. ปริสัญญุตา.
ข. อัตตัญญุตา.
ค. ปุคคลปโรปรัญญุตา.
ง. กาลัญญุตา
55. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในฐานะที่เราเป็นครูเราควรนำเอาหลักธรรมในข้อใดมายึดถือปฏิบัติ
ก. สังคหวัตถุ.
ข. อิทธิบาท.
ค. พรหมวิหาร.
ง. สัปปุริสธรรม
56. พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
ก. ม.ล.ปิ่น มาลากุล.
ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
57. คุณธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จ
ก. สังคหวัตถุ 4.
ข. พรหมวิหาร 4.
ค. อิทธิบาท 4.
ง. ทิศ 6

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู ,แนวข้อสอบบรรจุครู 56,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 56,แนวข้อสอบบรรจุครู,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา