วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยแบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)

เฉลยแบบทดสอบ ประมวลความรู้ ความรู้ทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….
ก. ทำเป็นระเบียบ.
ข. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
ค. ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
ง. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง
2. ข้อความใดต่อไปนี้ ผิด
ก. ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด.
ข. จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล.
ค. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ.
ง. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย
3. ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
ก. "สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม".
ข. "สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*".
ค. "สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง".
ง. "กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน"
4. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ
ก. คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ.
ข. คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ.
ค. แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ.
ง. คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ
5. ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึง
ก. Democracy.
ข. Delegating.
ค. Developing.
ง. Directing
6. ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุด
ก. ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ.
ข. ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ.
ค. ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน.
ง. ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวน
ก. 10 คน ถึง 14 คน.
ข. 5 ถึง 7 คน.
ค. 12 ถึง 16 คน.
ง. 13 ถึง 17 คน
8. กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ. ศ. ……….
ก. 2624.
ข. 2625.
ค. 2626.
ง. 2527
9. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
ก. 2534.
ข. 2535.
ค. 2536.
ง. 2545
10. MBO คือการบริหารงานโดย
ก. ยึดตัวบุคคล.
ข. ยึดวิธีการ.
ค. ยึดวัตถุประสงค์.
ง. ยึดผลงาน
11. ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า
ก. ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ.
ข. ทฤษฎี X.
ค. ทฤษฎี Y.
ง. ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
12. ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……
ก. ปฏิบัติราชการแทน .
ข. ทำการแทน.
ค. รักษาการในตำแหน่ง.
ง. รักษาราชการแทน
13. สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ก. การจัดการ.
ข. การติดต่อสื่อสาร.
ค. การสั่งการ.
ง. การส่งข้อมูลย้อนกลับ
14. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้
ก. "จังหวัด ,อำเภอ".
ข. "จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ".
ค. "จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน".
ง. "จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน"
15. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง.
ข. จังหวัด.
ค. อำเภอ.
ง. เทศบาลตำบล
16. สูตร E= (ผลงาน – ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ก. E หมายถึง พลังงาน.
ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ.
ค. E หมายถึง ประสิทธิผล.
ง. E หมายถึง ความประหยัด
17. ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ.
ข. กรุงเทพมหานคร.
ค. เมืองพัทยา.
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
18. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่า
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง.
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง.
ค. ขอแสดงความนับถือ.
ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง
19. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..
ก. ปฏิบัติราชการแทน.
ข. ทำการแทน.
ค. รักษาการในตำแหน่ง.
ง. รักษาราชการแทน
20. ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 คือ
ก. ประธานรัฐสภา.
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร.
ค. ประธานวุฒิสภา.
ง. ประธานองค์มนตรี
21. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..
ก. ข้าราชการทหาร .
ข. ข้าราชการการเมือง.
ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.
ง. ข้าราชการกลาโหม
22. ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า
ก. นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง.
ข. นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง.
ค. นมัสการด้วยความเคารพ.
ง. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
23. อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)
ก. หลักความสามารถ.
ข. หลักความเสมอภาคในโอกาส.
ค. หลักความมั่นคงในอาชีพ.
ง. หลักความขยันซื่อสัตย์
24. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ก. 1 ปี.
ข. 2 ปี.
ค. 3 ปี .
ง. 5 ปี
25. เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ
ก. ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง.
ข. ปลัดจังหวัด.
ค. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.
ง. จ่าจังหวัด
26. ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ก. อัตนิยม.
ข. เสรีนิยม.
ค. ประชาธิปไตย.
ง. อนุรักษ์นิยม
27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม.
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น.
ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
28. ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ก. ร่วมมือประสานกันทำงาน.
ข. ขัดแย้งโทษกันและกัน.
ค. ต่างคนต่างทำงาน.
ง. มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง
29. หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป.
ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา.
ค. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป.
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
30. ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้
ก. ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น.
ข. สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ.
ค. สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ.
ง. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน

http://www.thaitestonline.com