วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบครูดอทคอม

1. เงินตามข้อใดที่ต้องนำฝากคลัง ก. เงินค่าขายแบบแลนก่อสร้างด้วยงบประมาณ ข. เงินค่าสมัครสอบบรรจุครู ค. เงินรายได้แผ่นดิน ง. เงินนอกงบประมาณเกินอำนาจเก็บ 2. เมื่อโรงเรียนได้รับรายได้แผ่นดินเมื่อโรงเรียนได้รับจะต้องดำเนินการอย่างไร ก. ลงบัญชีและนำส่ง ข. ออกใบเสร็จรับเงิน นำส่ง ค. ออกใบเสร็จรับเงินลงบัญชีและนำส่ง ง. ลงทะเบียนคุมแล้วนำส่ง 3. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของลูกจ้างประจำ ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน ค. ปลดออก ง. ไล่ออก 4. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงที่โรงเรียนสังกัด สพท.ใครเป็นผู้ลงนามสั่งจ้าง ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. เลขาธิการกพฐ. 5. ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานที่โรงเรียนของท่านมาแล้ว 2 ปี เขามีสิทธิลาคลอดโดยได้รับเงินเดื ระหว่างลาได้กี่วัน ก. 45 วัน ข. 60 วัน ค. 90 วัน ง. ไม่เกิน 90 วัน 6. เงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจำจ่ายได้ตามข้อใด ก. จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ข. จำนวน 5 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ค. จำนวน 7 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ง. จำนวน 10 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ 7. กรณีที่ตำแหน่งไม่ส่งมอบงานดำเนินการตามข้อใด ก. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ทำงานไปเลย ข. ผู้บังคับบัญชามอบแทน ค. ไม่ต้องมีการมอบงาน ง. แต่งตั้งข้าราชการสำรวจงานเพื่อส่งมอบแทน 8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการรักษาความปลอดภัย ก. บุคคล ข. การประชุม ค. เอกสาร ง. สถานที่ 9. ถ้าทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราช หรือเกียรติภูมิของประเทศได้คือ ก. ลับที่สุด ข. ลับมาก ค. ลับ ง. ปกปิด 10. เหตุผลที่ต้องมีระเบียบว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนาคือข้อใด ก. เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการรับเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ข. กระทรวงการคลังกำหนดให้มีระเบียบ ค. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผูบริจาคเงิน ทรัพย์สินให้กับทางราชการ ง. เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 11. การบริจาคแรงงานใช้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานใดในการคำนวน ก. ตามที่จ่ายจริงซึ่งคณะกรรมการหน่วยงานกำหนด ข. ตามประกาศกระทรวงการคลัง ค. ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ง. ตามอัตราของจังหวัดนั้น ๆ ที่กระทรวงแรงงานฯ กำหนด 12. วงเงินบริจาคตั้งแต่กี่บาทที่ต้องนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก. ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ค. ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ง. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป 13. เกณฑ์อัตราครูต่อนักเรียนในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาต้องใช้ครู 1 คนต่อนักเรี กี่คน ก. 12 คน ข. 20 คน ค. 30 คน ง. 40 คน 14.การนับวันลานับตามข้อใด ก. นับตามปีงบประมาณ ข. นับตามปีการศึกษา ค. นับตามรอบปีที่ผ่านมา ง. นับตามปีปฏิทิน 15. บุญชายขอลากิจส่วนตัววันศุกร์ ที่ 3 ถึง วันอังคารที่ 7 จะยื่นขอลากี่วัน ก. 3 วัน ข. 4 วัน ค. 5 วัน ง. ว่างเอาไว้ 16. ผู้เห็นชอบเลิกล้มสถานศึกษา ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการสถานศึกษา ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกาา 17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ก. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ข. จำนวนสถานศึกษาที่จัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ค. การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับชาติ ในระดับพอใช้ หรือดี ง. ถูกทุกข้อ 18. เอกสารที่โรงเรียนออกใบสำหรับผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ปพ.1 ข. ปพ.2 ค. ปพ.3 ง. ปพ.4 19. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก. ก.ค.ศ. ข . คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง 20. คณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. คณะกรรมการโรงเรียน ข. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ 21. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจแบ่งเป็นกี่ส่วนก็ได้ ซึ่งแต่ละส่วนราชการเรียกว่าอะไร ก. งาน ข. กลุ่มงาน ค. กลุ่ม ง. ตามความเหมาะสม 22. กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่งได้ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา ควรดำเนินการอย่างไร ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้าเพื่อดำเนินการให้ได้ ข. ยื่นคำขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานแทน ค. ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนอื่นที่มีความพร้อมกว่าปฏิบัติงานแทน ง. ถูกทุกข้อ 23. จบการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหมายถึงจบชั้น ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ง. ชั้นปีที่เก้า 24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ก. วันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ข. เวลาทำงานปกติของสถานศึกษาตั้งแต่08.30น.-16.30 น. ค. สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง ง. ถูกทุกข้อ 25. เป็นการในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีกี่ข้อ ก. 4 ข้อ ข. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ ง. 7 ข้อ 26. ตระหนักในสิทธิหน้าที่เอาใจใส่ต่อปัญหาส่วนร่วมเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีข้อใด ก. หลักนิติธรรม ข. หลักคุณธรรม ค. หลักส่วนร่วม ง. หลักความรับผิดชอบ 27. กรณีผู้เสียหายที่ถูกระเบิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำตามหน้าที่และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่สั หน่วยงานรัฐใด จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน ใด ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักนายกรัฐมนตรี ค. ศาลปกครอง ง. ตัวเจ้าหน้าที่คนนั้น 28. คำสั่งทางการปกครองจะมีผลบังคับใช้ยันต่อบุคคลเมื่อใด ก. วันที่ออกคำสั่ง ข. วันที่ผู้นั้นได้รับทราบคำสั่ง ค. ภายใน 60 วันหลังออกคำสั่ง ง. ภายใน 30 วันหลังควรได้รับทราบคำสั่ง 29. ลักษณะใดไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนได้ ก. งานประกันรับรองคุณภาพการศึกษา ข. งานบริการหรือสังคมสงเคราะห์ประชาชน ค. งานสาธารณสุข ง. งานส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรม 30. การปฏิบัติตัวตามรอยยุคลบาทของข้าราชการเน้นในเรื่อง ก. การปฏิบัติตนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ข. การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่ออำนวยการประชาชน ค. การปฏิบัติในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ง. การหาอาชีพเสริมแบบพออยู่พอกิน 1. ง 2.ค 3.ข 4. ก 5. ง 6.ก 7. ง 8.ข 9. ง 10.ค 11.ง 12.ค 13.ข 14.ก 15.ค 16. ง 17. ค 18.ข 19.ค 20.ค 21.ค 22.ข 23.ข 24.ง 25.ค 26.ง 27.ก 28.ข 29.ข 30.ข