วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ

เฉลยข้อสอบจริงความถนัดและเจตคติวิชาชีพ

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบครูผู้ช่วย
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน.
ข. นักเรียน.
ค. ผู้ร่วมงาน.
ง. ชุมชน
2. ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
ก. การระลึกได้.
ข. การทดสอบ.
ค. การสอน.
ง. การเรียนรู้
3. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ.
ข. ภารกิจที่ต้องทำเสมอ.
ค. งานที่ทาเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ.
ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญที่ได้รับฝึกฝน
4. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์.
ข. ไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์.
ค. ไม่ต่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์.
ง. ไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
5. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
ก. สอนเก่ง.
ข. มีความรับผิดชอบสูง.
ค. รักนักเรียน.
ง. ชอบช่วยเหลือ
6. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม.
ข. การสังเกต.
ค. การตรวจผลงาน.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. หน้าที่ของครู คือ ?
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน.
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย.
ค. เป็นผู้นาชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน.
ง. พัฒนาโรงเรียน
8. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด?
ก. คุรุสภา.
ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา.
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ง. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535.
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.
ง. ถูกทุกข้อ
10. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด
ก. พฤติกรรม.
ข. ความรู้สึก.
ค. ความคิด.
ง. ไม่มีข้อถูก
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
ก. 3 ปี.
ข. 5 ปี.
ค. 10 ปี.
ง. 15 ปี
12. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?
ก. 400 บาท.
ข. 500 บาท.
ค. 600 บาท.
ง. 700 บาท
13. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้.
ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น.
ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย.
ง. ถูกทุกข้อ
14. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา.
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
15. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
ก. 1 ปี.
ข. 2 ปี.
ค. 5 ปี.
ง. 7 ปี
16. คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตามข้อใด?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี.
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี.
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี.
ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
17. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม.
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม.
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
18. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก.
ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม.
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่.
ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
19. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
ก. การสำรวจ.
ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า.
ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย.
ง. การใช้ Projective Technique
20. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุด คือข้อใด
ก. พ่อ แม่.
ข. ญาติสนิท.
ค. เพื่อน.
ง. ครูและเพื่อน
21. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้.
ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน.
ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน.
ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
22. เจตคติ (Atttitude) หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร.
ข. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก.
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
23. การที่รัฐ ประกาศให้เด็กพิการสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ.
ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ.
ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ.
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
24. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์.
ข. การสร้างเพ้อฝัน.
ค. การสำรวจประชามติ.
ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
25. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดไม่สมควรติด
ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า.
ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น.
ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้.
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา
26. ครูวินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
ก. ปิโย.
ข. ครุ.
ค. ภาวนีโย.
ง. วัตตา
27. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน.
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน.
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน.
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
28. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร
ก. การสัมผัส.
ข. การซักถาม.
ค. การสังเกต.
ง. การทดสอบ
29. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
ก. อิทธิพลจากสื่อมวลชน.
ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู.
ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆ กลุ่มในโรงเรียน.
ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
30. “ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
ก. เคารพ.
ข. ผู้ควรแก่การเคารพ.
ค. หนัก.
ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
31. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
ก. เนื้อหา.
ข. กิจกรรม.
ค. จุดประสงค์.
ง. การตอบสนอง

http://www.thaitestonline.com