วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

เฉลยแนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 16 หมวด 319 มาตรา.
ข. 18 หมวด 329 มาตรา.
ค. 12 หมวด 319 มาตรา.
ง. 15 หมวด 309 มาตรา
2. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดคือประเทศใด
ก. กัมพูชา.
ข. เวียดนาม.
ค. บรูไน.
ง. ลาว
3. อาเซียนก่อตั้งครั้งแรกมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง
ก. 3 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย.
ข. 4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย.
ค. 4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์.
ง. 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
4. บุคคลในข้อใดมีสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ก. นักพรต นักบวช.
ข. คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล.
ค. ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ.
ง. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
ก. 1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน.
ข. 2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน.
ค. 2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน.
ง. 3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
6. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 15 ปี.
ข. 12 ปี.
ค. 10 ปี.
ง. 8 ปี
7. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
ก. ศาลยุติธรรม.
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ.
ค. ศาลปกครอง.
ง. ศาลฎีกา
8. สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ของอาเซียน หมายถึงข้อใด
ก. ความเจริญรุ่งเรือง.
ข. ความกล้าหาญ.
ค. สันติภาพ.
ง. ความก้าวหน้า
9. รัฐสภาประกอบด้วยอะไร
ก. นายกรัฐมนตรี รัฐสภา.
ข. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี.
ค. ประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
10. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินทุกครั้งที่รับตำแหน่งและพ้นตำแหน่ง ได้แก่ใคร
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา.
ค. ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น.
ง. ถูกทุกข้อ
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 18.
ข. ฉบับที่ 19.
ค. ฉบับที่ 20.
ง. ฉบับที่ 24
12. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจทางใด
ก. ทางรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และทหาร.
ข. ทางนายกรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล.
ค. ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร.
ง. ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
13. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก. 35 คน.
ข. 32 คน.
ค. 28 คน.
ง. 25 คน
14. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ.
ข. 2 ประเภท คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ.
ค. 2 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ.
ง. 3 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
15. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มีกี่องค์กร อะไรบ้าง
ก. 3 องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ข. 3 องค์กร คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน.
ค. 4 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน.
ง. 4 องค์กร คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
16. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้กี่คน
ก. 400 คน.
ข. 450 คน.
ค. 500 คน.
ง. 550 คน
17. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง.
ข. มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง.
ค. มีสัญชาติไทย.
ง. กรณีแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน.
ข. วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน.
ค. วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน.
ง. วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีแก้ไขเพิ่มเติมกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ.
ข. 2 ฉบับ.
ค. 4 ฉบับ.
ง. 6 ฉบับ
20. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร.
ค. ประธานวุฒิสภา.
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
21. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
ก. 2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา.
ข. 2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์.
ค. 3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง.
ง. 3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
22. สถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
ก. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.
ข. กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย.
ค. กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์.
ง. กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
23. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา.
ข. 3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร.
ค. 4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา.
ง. 4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
24. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด
ก. 150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน.
ข. 150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน.
ค. 250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน.
ง. 250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน
25. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี.
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร.
ค. ประธานวุฒิสภา.
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
26. ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน คือข้อใด
ก. ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ข. ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.
ค. การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกร่วมกันประสานความเป็นน้ำหนึ่งและใจเดียวกัน.
ง. การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน
27. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
ก. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย.
ข. ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย.
ค. รับราชการทหาร.
ง. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
28. อาเซียนประกอบด้วยกี่ประเทศ อะไรบ้าง
ก. 9 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา และบรูไน.
ข. 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม.
ค. 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม และไต้หวัน.
ง. 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน เวียดนาม ไต้หวัน และเกาหลีใต้
29. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
ก. ศาลยุติธรรม.
ข. ศาลอุทธรณ์.
ค. ศาลปกครอง.
ง. ศาลฎีกา
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก. การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งเท่านั้น.
ข. การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
ค. การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินให้ยื่นทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.
ง. ไม่มีข้อใดผิด
31. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน
ก. 19 คน.
ข. 18 คน.
ค. 16 คน.
ง. 12 คน
32. อาเซียนหมายถึงอะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ข. สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการพัฒนา.
ค. สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งประชาชาติ.
ง. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
33. งบประมาณเกินดุล หมายถึงข้อใด
ก. รายจ่ายของประชาชนมากกว่ารายรับ.
ข. รายจ่ายของรัฐบาลมากกว่ารายรับของรัฐบาล.
ค. รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล.
ง. รายรับของประชาชนมากกว่ารายจ่าย
34. สัญลักษณ์อาเซียน มีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีแดงรวงข้าว12ต้น มัดรวมกันไว้.
ข. เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 11ต้น มัดรวมกันไว้.
ค. เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้.
ง. เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
35. คำขวัญอาเซียน คือข้อใด
ก. หนึ่งเดียว ประสานใจ รักษาอัตลักษณ์.
ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ รักษาประชาธิปไตย ใส่ใจเศรษฐกิจร่วมกัน.
ค. ประชาคม ประชาธิปไตย ประชาชน.
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม
36. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีกี่องค์กร อะไรบ้าง
ก. 3 องค์กร คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ข. 3 องค์กร คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
ค. 4 องค์กร คือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ง. 4 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
37. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
ก. จำนวนประชากร.
ข. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ.
ค. รายได้ของเกษตรกร.
ง. ถูกทุกข้อ

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบบรรจุครู ,แนวข้อสอบบรรจุครู 56,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 56,แนวข้อสอบบรรจุครู,แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษามกำหนดรับสมัครครู 2557, ข้อสอบการศึกษา, ครูผู้ช่วย, ครูผู้ช่วย 2557, ครูผู้ช่วย57, ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 57, คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย 57, ตารางสอบ ครูผู้ช่วย 2557, ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ครูผู้ช่วย 57, ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557, ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557, ยอดรวมสมัครครูผู้ช่วย 57, รับสมัครฝึกอบรม 9 มาตรฐาน, ประจำปี 2557, รายชื่อศูนย์อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู, วิชาการศึกษา, วิชาเอกที่เปิดสอบ, สพฐเปิดสอบครู, สพป., สพม., สอบครู ,สอบครู 2557, สอบครู2557, สอบบรรจุ, สอบวัดและประเมินผลครู สทศ. ปี 2557, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย, วิชากฎหมาย พร้อมเฉลย, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย ,แนวข้อสอบครูวิชาการศึกษาพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบบรรจุครู แนวข้อสอบพร้อมเฉลย, แนวข้อสอบวิชาเอกชีววิทยา แนวข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป