วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
ก. ชีวิตและสังคม
ข. สังคมและชุมชน
ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง. เศรษฐกิจและชุมชน
ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม
3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
ก. กำหนดเนื้อหาสาระ
ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
ก. การประกอบอาชีพ
ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
ค. การพัฒนาสมอง
ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ความพร้อมของผู้เรียน
ง. สภาพของท้องถิ่น
ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
6. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
ข. งบประมาณของรัฐ
ค. เศรษฐกิจของประเทศ
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
7. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. รัฐ
ข. ท้องถิ่น
ค. สถานศึกษา
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ก. รัฐ
8. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
9. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา
ข. กู๊ด
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่
ง. ธำรง บัวศรี
ตอบข้อ ก. ทาบา
10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษากำหนดไว้ ?
ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน
ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตอบข้อ ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ล้อ
ข. พวงมาลัย
ค. ตัวเครื่อง
ง. ไฟรถ
ตอบข้อ ข. พวงมาลัย
12. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ความมุ่งหมาย
ข. เนื้อหา
ค. กระบวนการเรียนการสอน
ง. การประเมินผล
ตอบข้อ ก. ความมุ่งหมาย

13. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก. แบบสัมพันธ์วิชา
ข. แบบเนื้อหาวิชา
ค. แบบหมวดวิชา
ง. แบบบูรณาการ
ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา
14. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?
ก. สารัตถนิยม
ข. นิรันตรนิยม
ค. พิพัฒนาการ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
15. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?
ก. หลักสูตรกิจกรรม
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.
ขอบคุณข้อมูลจาก testthai1